Politikers arbetsmiljöansvar

Du som är politiker i fullmäktige och nämnd är yttersta representant för kommun och landsting som arbetsgivare. Även styrelsen räknas som en nämnd.

Som politiker i fullmäktige ger du förutsättningarna för arbetsmiljöarbetet. Du som är nämndpolitiker ska se till att arbetsmiljölagen följs i nämndens verksamhet. Det kräver kommunallagen.

Arbetsmiljöarbete för dig som politiker

Du som är politiker i fullmäktige och nämnd är yttersta representant för kommun och landsting som arbetsgivare. (Även styrelsen är en nämnd.) Som politiker i fullmäktige ger du förutsättningarna för arbetsmiljöarbetet. Du som är nämndpolitiker ska se till att arbetsmiljölagen följs i nämndens verksamhet. Det kräver kommunallagen.

Merparten av arbetsmiljöarbetet sköts i praktiken av tjänstemännen. I det vardagliga arbetet fattar de beslut efter kommunal delegation från nämnden. 

Systematiskt arbetsmiljöarbete är till hjälp för dig som är politiker

Hur ska då du utifrån din position som politiker se till att det är en bra arbetsmiljö för personalen i våra skolor, på våra sjukhus och socialkontor och i omsorgsarbetet med gamla och sjuka?

Vi på Arbetsmiljöverket har ett bra verktyg till din hjälp. Genom systematiskt arbetsmiljöarbete, kan du styra verksamheten, så att personal och elever får en bra arbetsmiljö, både psykiskt och fysiskt.

Systematiskt arbetsmiljöarbete kräver bland annat att arbetsgivaren ska undersöka arbetsförhållandena och bedöma risker för ohälsa och olycksfall. Riskerna ska åtgärdas. Åtgärder som inte görs genast ska tas upp i en handlingsplan.

Systematiskt arbetsmiljöarbete ska vara inordnat i verksamheten. Vad du ska göra enligt kommunallagen, reglementen och delegationsordningar behöver därför samordnas med de regler som systematiskt arbetsmiljöarbete kräver. Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska ske i samverkan med personal, skyddsombud och elever.

Reglerna för systematiskt arbetsmiljöarbete finns i AFS 2001:01, (Arbetsmiljöverkets författningssamling). De tydliggör arbetsmiljölagens krav på arbetsgivaren att systematiskt undersöka, genomföra och följa upp verksamheten så att arbetsmiljön blir bra.

Här hittar du föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:01

Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:01), föreskrifter

Fullmäktige har dessa uppgifter

 • Fastställa en skriftlig arbetsmiljöpolicy i samband med att mål och riktlinjer tas fram för kommunen eller landstinget  
 • Fördela arbetsmiljöuppgifter till nämnderna och ta in uppgifterna i reglementen för nämndernas verksamhet och arbetsformer  
 • Se till att ingen arbetsmiljöfråga hamnar mellan nämnderna  
 • Följa upp att nämnderna driver verksamheten i enlighet med arbetsmiljöpolicyn  
 • Ge nämnderna ekonomiska resurser för arbetsmiljöarbetet i fullmäktiges årliga budgetbeslut

Nämnden har dessa uppgifter

 • Se till att verksamheten drivs i enlighet med arbetsmiljölagen och föreskrifterna för arbetsmiljön  
 • Verkställa fullmäktiges beslut och bland annat se till att  konkreta arbetsmiljömål tas fram  
 • Se till att förvaltningschefen får uppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet  
 • Se till att förvaltningschefen har befogenheter, resurser, kunskaper och kompetens för att kunna driva arbetsmiljöarbetet  
 • Ge förvaltningschefen rätt att fördela uppgifter så långt ut i organisationen att ett systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) kan drivas ute på arbetsplatserna och att tillräckliga befogenheter, resurser, kunskaper och kompetens följer med  
 • Se till att konsekvenserna för arbetsmiljön bedöms vid förändringar  
 • Se till att förebyggande åtgärder i arbetsmiljön kan vidtas genom att ta upp arbetsmiljöinvesteringar i det årliga budgetförslaget  
 • Se till att det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) följs upp och fungerar både på förvaltningsnivå och ute på arbetsplatserna 

Hur får du som nämndpolitiker veta vad arbetsmiljön kräver?

Hur ska du som nämndpolitiker kunna veta vilka investeringar i arbetsmiljön som behövs? Svaret finns i de undersökningar av arbetsförhållandena som ska göras regelbundet och som ska följas av en bedömning av risker för ohälsa och olycksfall.

Att undersöka och bedöma risker

Undersökningarna ska göras ”på gräsrotsnivå”. Det kan t ex vara skyddsronder, enskilda samtal med arbetstagarna, personalmöten, mätningar av buller och luftföroreningar, medicinska kontroller, enkäter och intervjuer. Här är första linjens chefer viktiga, till exempel rektorer, daghemsföreståndare, gruppchefer, primärvårdsföreståndare och klinikföreståndare.

Efter en undersökning ska risker bedömas och åtgärdas. Om åtgärderna inte genomförs direkt så ska de föras in i en skriftlig handlingsplan. Vissa åtgärder måste beslutas av högre chef. Åtgärdsförslag förs därför vidare upp till den chef som kan fatta beslut. Ibland ända upp till förvaltningschef. I vissa fall måste nämnden ta ställning.

Handlingsplan på förvaltningsnivå

Det är praktiskt att göra en enda handlingsplan med beslutade åtgärder på högsta förvaltningsnivå. Planen är en utgångspunkt för nämndens budgetarbete.

En handlingsplan ska innehålla

 • Åtgärder som förbättrar arbetsmiljön 
 • Tidpunkt när åtgärderna ska vara genomförda 
 • Vem som ska se till att åtgärderna genomförs i tid 

Åtgärder som nämnden inte kan besluta förs vidare av dig och dina politikerkollegor till fullmäktige. Det kan till exempel gälla större ombyggnad av daghem eller skola.

Arbetsmiljöproblem ska få sina lösningar – ett exempel

Tjänstemännen behöver kunskaper om hur arbetsmiljöfrågor kan hanteras och hur ohälsa och olycksfall kan förebyggas. Detta gäller särskilt för chefer. Till exempel planeras en personalminskning av tjänstemännen. De behöver därför både ha tillräckliga kunskaper och tillräckligt med tid för att kunna göra en konsekvensbedömning.

Vi tar som exempel en skola med dålig luft där personal och elever har huvudvärk och allergibesvär. Skolnämnden kan inte ställa in skolverksamheten på grund av att budgeterade medel inte räcker till ett nytt ventilationssystem. Då omfördelar nämnden troligen tillgängliga resurser. Om det inte är tillräckligt kan nämnden bli tvungen att skjuta upp viss skolverksamhet, flytta verksamheten till andra lokaler, låna eller hyra lämplig utrustning eller införa nya rutiner som kan förbättra luftkvaliteten.

Eftersom nämndpolitikerna alltid måste förvissa sig om att arbetstagarna inte utsätts för risker för ohälsa eller olycksfall i arbetet, behöver du och dina politikerkollegor hantera arbetsmiljöproblemen så att det blir bra lösningar. 

Ingen lag tar över någon annan

Verksamheten i kommun och landsting regleras i olika lagar. Det gäller exempelvis lagen om stöd och service till funktionshindrade, hälso- och sjukvårdslagen, skollagen och socialtjänstlagen. Arbetsmiljölagen är juridiskt likställd med övriga lagar. Ingen lag tar alltså över någon annan. Arbetsgivaren måste i en konkret situation förena arbetstagarnas, brukarnas, patienternas och klienternas intressen.

Konsekvensbedömning av arbetsmiljön vid förändringar

Om fullmäktige skurit ned medlen för exempelvis barn- och ungdomsnämnden påverkar detta  förskoleverksamheten. Den minskade budgeten kanske innebär att det blir tal om personalneddragningar. Innan dessa kan genomföras ska nämnden se till att det finns en skriftlig konsekvensbedömning.

En konsekvensbedömning ska innehålla

 • Vilka ändringarna är – i detta fall personalneddragningen  
 • Var ändringarna ska göras – till exempel på daghemmet ”Arbetsmyran”  
 • Vilka grupper som påverkas av ändringarna – till exempel kvarvarande personal  
 • Vilka risker för ohälsa och olycksfall som ändringarna bedöms medföra – till exempel ohälsa på grund av psykisk påfrestning av för stor arbetsmängd 

Åtgärder ska genomföras för att få bort eller minska riskerna så snart det är praktiskt möjligt. Det som inte görs genast ska skrivas upp i en handlingsplan. Arbetsmiljölagen godtar inte att arbetsgivaren låter bli att vidta åtgärder på grund av dålig ekonomi. 

Arbetsmiljöansvar och straffansvar

Arbetsmiljöansvar och straffansvar utkrävs enligt två helt olika regelsystem. Arbetsmiljöansvaret för kommun och landsting som arbetsgivare framgår av 3 kap. 2 § och 2a § arbetsmiljölagen. Det är fråga om insatser som arbetsgivaren är skyldig att genomföra för att förebygga att arbetstagare drabbas av ohälsa eller olycksfall. Arbetsmiljöverket har tillsyn över arbetsmiljölagen och kontrollerar vid inspektioner att arbetsgivaren följer föreskrifterna för arbetsmiljön.

3 kap. 2 § och 2a § arbetsmiljölagen

Här kan du beställa Arbetsmiljölagen i tryckt format eller ladda ner den som PDF-dokument.

Arbetsmiljölagen (H008), bok

Arbetsmiljöverket beslutar om föreläggande och förbud

Om arbetsgivaren inte lever upp till sitt ansvar kan Arbetsmiljöverket besluta om föreläggande eller förbud, med eller utan vite, mot arbetsgivaren. Beslutet kan överklagas till förvaltningsrätten som fattar beslut i frågan. Om Arbetsmiljöverkets beslut står fast kan förvaltningsrätten döma ut vitet. Vitesbeloppet belastar ekonomiskt hela kommunen eller landstinget. Ett beslut utan vite kan leda till straff, normalt böter och i undantagsfall fängelse. Både tjänstemän och nämndpolitiker kan drabbas av straff.

Arbetsolyckor utreds av polis och åklagare

Om ett olycksfall inträffar på en arbetsplats kan polis och åklagare kopplas in och åtal så småningom väckas mot en eller flera enskilda personer. Vid fällande dom är straffpåföljden normalt böter, i undantagsfall fängelse. Både tjänstemän och nämndpolitiker kan drabbas av straffpåföljd. Vägledande beslut av regeringen år 2002 togs flera regeringsbeslut som rör arbetsmiljön i kommun och landsting. De har exempelvis gällt rutiner för undersökning och åtgärder, konsekvensbedömning vid planering av personalneddragningar, enskilda samtal för att bedöma arbetstagares arbetsbelastning, utrymme kring sängar på sjukhus och ventilation i skola.

Lästips för dig som politiker

Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön (ADI 379), broschyr

Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor (ADI 563), broschyr

Riskbedömning inför ändringar i verksamheten (ADI 575), broschyr

Interaktiv utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbet, flash, öppnas i nytt fönster

Kommunallagen på Notisums webbplats, öppnas i nytt fönster

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2017-10-10