Elsäkerhet

Att arbeta med elinstallationer kan medföra risker. Det kan också finnas risker för personer som jobbar med andra arbetsuppgifter i närheten av en elanläggning. El är farligt och därför måste arbetsgivare, arbetstagare och anläggningsinnehavare vara noga med säkerheten där det kan finnas risk för elektrisk fara.

När finns det risk för elektrisk fara?

Det finns många situationer där det finns risk för att elektrisk fara uppstår. Det kan vara vid arbete på en elanläggning eller elektrisk utrustning. Det kan också handla om byggnads- eller anläggningsarbeten i närheten av till exempel kontaktledningar, transformatorstationer eller markförlagda kablar. Även service, reparation och rengöringsarbeten i närheten av ställverk, elcentraler eller annan elektrisk utrustning kan medföra risker. Som arbetsgivare är det viktigt att du fångar upp de situationer som kan medföra elektriska risker redan innan något har hänt.

Systematiskt arbetsmiljöarbete och elsäkerhet

Elsäkerhetsrisker ska precis som andra risker hanteras inom det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det innebär i korthet att arbetsgivaren undersöker arbetsmiljön och bedömer riskerna för att någon kan komma till skada. Arbetsgivaren åtgärdar det som behöver åtgärdas och följer även upp att åtgärderna får önskad effekt. Genom det arbetet kan arbetsgivaren tidigt upptäcka risker och undvika olyckor.

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM

Riskbedömning - hur allvarliga är riskerna i din arbetsmiljö?

Handboken Arbete vid risk för elektrisk fara

Arbetsgivaren har det yttersta ansvaret för att se till att arbetstagaren inte utsätts för ohälsa eller olycksfall orsakade av el. Men innehavare av en elanläggning har också en viktig roll i säkerhetsarbetet eftersom anläggningen måste vara säker och korrekt dokumenterad med mera. Arbetsmiljöverket och Elsäkerhetsverket har gjort en handbok tillsammans som förtydligar vilket ansvar arbetsgivaren har för att skapa en säker arbetsmiljö. Även innehavarens ansvar för anläggningen beskrivs. Handboken innehåller dessutom tips, checklistor och exempel.

Arbete vid risk för elektrisk fara, Elsäkerhetsverkets webbplats, öppnas i nytt fönster

Checklista om elsäkerhet för arbetsgivare

Kontrollfrågor som du som arbetsgivare behöver kunna besvara innan ett arbete där det finns risk för elektrisk fara kan påbörjas.

 • Har du säkerställt att den som ska utföra arbetet har tillräcklig kunskap för det aktuella arbetet? Detta med avseende på såväl anläggningens status, typ av elektrisk utrustning och egen utbildningsnivå för uppdraget.
 • Har du säkerställt att den som utför arbetet har fått ta del av relevant dokumentation om anläggningen eller den elektriska utrustningen?
 • Har du säkerställt att det utförts en elsäkerhetsplanering inför arbetet?
 • Finns det tydliga säkerhetsanvisningar för hur arbetet ska genomföras?
 • Föreligger det några språkliga problem med att inhämta tillräcklig kunskap om anläggningen?
 • Har du säkerställt att kommunikationen mellan den/de som utför arbetet och den som har utsetts att svara för arbetets säkerhet fungerar väl?
 • Har du säkerställt att det finns tydliga rutiner för frånkoppling, som också innebär att anläggningen förblir frånkopplad?
 • Har du säkerställt att det finns tydliga rutiner kring spänningsprovning inför att ett arbete ska påbörjas?
 • Har du säkerställt att det finns rutiner som innebär att den som utför arbetet inte kan komma i kontakt med angränsande spänningssatta anläggningsdelar? Det kan till exempel vara ställverk vid sidan om eller utrustning inom närområdet som kommer att vara spänningssatt under arbetet.

Jobbar dina anställda med el i samband med bygg- eller anläggningsarbeten? Då finns det ytterligare frågor som du behöver kunna besvara som inte finns listade här. Det finns också andra som har arbetsmiljöansvar utöver arbetsgivaren

Arbetsgivarens ansvar vid elsäkerhet

Arbetsgivaren har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön. Därför har de också ansvar för att arbete där det finns risk för elektrisk fara kan bedrivas säkert. Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren göra allt som behövs för att arbetstagaren inte ska utsättas för olycksfall eller ohälsa. Elsäkerhetsplanering är en viktig del av ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Som arbetsgivare behöver du inhämta dokumentation från innehavaren om hur anläggningen är utförd och vilka risker den innebär. Du måste dessutom se till att den som planerar och utför ett arbete har tillräckliga kunskaper om jobbet och om de risker som kan uppstå.

Elanläggningsinnehavarens ansvar

Innehavaren av en elanläggning är bland annat ansvarig för att anläggningen och den elektriska utrustningen som hör till den är säkra både att arbeta och vara vid. Det innebär till exempel att innehavaren löpande måste kontrollera sin anläggning och sin utrustning. Hen behöver också åtgärda brister. Innehavaren ska dessutom ge information om anläggningen till den som ska arbeta på den. Det ansvaret utgår från elsäkerhetslagen. Mer information om vilka skyldigheter som gäller för anläggningsinnehavare hittar du hos Elsäkerhetsverket:

Elsäkerhetsverkets webbplats, öppnas i nytt fönster

Byggnads- och anläggningsarbeten med el, eller i närheten av el

Många elarbeten räknas som byggnads- och anläggningsarbeten, exempelvis installation av el till byggnader. Då gäller speciella regler och utöver arbetsgivaren finns det fler som har arbetsmiljöansvar, exempelvis  byggherren, projektörerna och byggarbetsmiljösamordnarna. Om någon sorts byggnads- eller anläggningsarbete utförs i närheten av högspänningsledningar behöver exempelvis en arbetsmiljöplan upprättas enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 1999:3) om byggnads- och anläggningsarbete. Befintliga installationer eller ledningar i mark eller i aktuella delar av en byggnad ska identifieras, kontrolleras och tydligt märkas ut. Befintliga elektriska luftledningar ska om möjligt ledas förbi byggarbetsplatsen eller göras spänningslösa. I annat fall ska avspärrningar och varningsskyltar sättas upp så att utrustning och fordon hålls på tillräckligt avstånd.  

Här kan du läsa mer om vad som gäller vid byggnads- och anläggningsarbeten:

Byggnads- och anläggningsarbete

Ansvar vid byggnads- och anläggningsarbete

Arbete vid högspänningsledningar

Frågor och svar om elsäkerhet

Utöver Arbetsmiljöverket och Elsäkerhetsverket kan branschorganisationer ha kunskap på området.

Lista på branschorganisationer, Tillväxtverkets webbplats, öppnas i nytt fönster

Energiföretagen Sverige, extern webbplats, öppnas i nytt fönster

Installatörsföretagen, extern webbplats, öppnas i nytt fönster

Svenska Elektrikerförbundet, extern webbplats, öppnas i nytt fönster

Det finns också standarder och branschanvisningar som kan vara till hjälp för att minska elsäkerhetsrisker.

Ansvarsfördelningen mellan Arbetsmiljöverket och Elsäkerhetsverket är idag uppdelad. Arbetsmiljöverket ansvarar för all tillsyn om arbetsgivarens skyldigheter och Elsäkerhetsverket ansvarar för all tillsyn om innehavarens skyldigheter.

Lagstiftning för Arbetsmiljöverkets tillsynsverksamhet

När det handlar om säkerhet vid arbete där det finns risk för elektrisk fara utgår Arbetsmiljöverket i huvudsak från följande lagstiftning i sin tillsynsverksamhet:

 • Arbetsmiljölagen (1977:1160).
 • Arbetsmiljöförordningen (1977:1166).
 • Arbetsmiljöverkets föreskrifter om byggnads- och anläggningsarbete (AFS 1999:3).
 • Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1). 
 • Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om arbetsplatsens utformning (AFS 2020:1). 
 • Arbetsmiljöverkets föreskrifter om elektromagnetiska fält (AFS 2016:3).
 • Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning av arbetsutrustning (AFS 2006:4).

Lagstiftning för Elsäkerhetsverkets tillsynsverksamhet

De regler som är relevanta för att skapa säkerhet vid arbete där det finns risk för elektrisk fara och som Elsäkerhetsverket i huvudsak utgår från vid sin tillsynsverksamhet är:

 • Elsäkerhetslagen (2016:732).
 • Elsäkerhetsförordningen (2017:218).
 • Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om hur starkströmsanläggningar ska vara utförda (ELSÄK-FS 2022:1).
 • Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om skyltning av starkströmsanläggningar (ELSÄK-FS 2022:2).
 • Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om innehavarens kontroll av starkströmsanläggningar och elektriska utrustningar (ELSÄK-FS 2022:3).
 • Elsäkerhetsverkets föreskrifter om anmälan av olycksfall, allvarliga tillbud och driftstörningar (ELSÄK-FS 2012:1).

Arbetsmiljöverket utför inspektioner i förebyggande syfte på en del arbetsplatser. Eftersom elsäkerhet är en viktig del av det systematiska arbetsmiljöarbetet kontrolleras även det vid en normal inspektion om det finns risk för elektrisk fara på arbetsstället.

Utöver den förebyggande tillsynen kan du som arbetsgivare få besök av Arbetsmiljöverket för en inspektion om det har inträffat en elrelaterad arbetsolycka. Ibland är Elsäkerhetsverket också med vid inspektionen för att bistå Arbetsmiljöverket med expertkunskap. Elsäkerhetsverket kan även genomföra en egen tillsyn för att se till att elanläggningen fortsatt är säker att använda och att jobba på. Om det finns misstanke om brott deltar även Polis- och/eller Åklagarmyndigheten vid besöket.

Senast uppdaterad 2023-07-12