Effektiv processventilation nära källan - 23 §

Processventilation är ventilation som omhändertar luftföroreningarna så nära den plats där de bildas som möjligt.

Processventilation kan vara verktyg eller maskiner med integrerade utsug, inkapslingar, dragskåp, huvar, spaltutsug eller punktutsug.

En effektiv funktion förutsätter att punktutsug är rätt placerade samt att ventilationskanaler och rengöringsanordningar är rätt utformade.

Läs mer på våra sidor om processventilation.

Processventilation

Regler om ventilation finns i föreskrifterna om arbetsplatsens utformning, 111-123 §§.

Arbetsplatsens utformning (AFS 2020:1), föreskrifter

För dragskåp finns krav på lägsta lufthastighet i luckans öppning.

Det finns krav på ett kontrollsystem för processventilationen. Om exponeringen för en luftförorening kan förorsaka livsfara eller allvarlig skada ska kontrollsystemet även larma vid fel på ventilationssystemets funktion.

Föreskrifterna innehåller också regler om funktionskontroll och underhåll av ventilationen

Senast uppdaterad 2021-05-31