Samverkande effekter - 8 §

Med samverkande effekter avses både additiva och synergistiska effekter.

Om flera riskkällor med likartad påverkan förekommer samtidigt bedöms den sammanlagda effekten från ämnena vara lika med summan av deras respektive effekt. Detta kallas additiv hygienisk effekt, se avsnittet Jämförelse mot gränsvärdet.

Jämförelse mot gränsvärdet

När ett ämne förstärker ett annat ämnes effekt

Det finns också kombinationer där ett kemiskt ämne förstärker ett annat ämnes effekt. Detta kallas synergistisk effekt. Förstärkande effekter kan också förekomma vid exponering för helt olika faktorer, till exempel vid samtidig exponering för kemiska faktorer och fysikaliska faktorer som ljus, buller eller värme. Som exempel på förstärkande effekter kan följande nämnas.

Den nervskadande effekten av lösningsmedlen n-hexan och metyletylketon (MEK) i kombination är betydligt starkare än summan av effekten av ämnena var för sig.

Lösningsmedlen styren och trikloretylen har i djurförsök gett en förstärkt effekt på balanssinnet jämfört med summan av effekterna av de enskilda ämnena.

Den som är exponerad för trikloretylen får en långsammare nedbrytning av alkohol och kan då bli extra känslig för alkohol.

Hudavfettande ämnen, som lösningsmedel och tensider, ökar upptaget genom huden och därmed mottagligheten för ämnen som kan ge hudallergier.

Tobaksrökning är en faktor som kan ha en allmänt förstärkande effekt på inverkan av många ämnen. Rökning uppvisar i några fall en uttalad synergism med andra arbetsmiljöfaktorer, till exempel asbestdamm och radon. Detta ökar risken för cancer.

Förstärka bullers hörselskadande effekt

Vissa lösningsmedel, till exempel styren, toluen och xylen samt vissa metaller till exempel kvicksilver, bly och mangan har visat sig kunna förstärka bullers hörselskadande effekt.

Hur farliga kombinationerna är vet vi inte

Det finns oftast inte tillräcklig kunskap för att avgöra hur hög exponeringen kan få vara då förstärkande effekter föreligger. Man bör undvika de farliga kombinationerna eller vidta åtgärder så att man undviker att exponeras. Vilka samverkande skadliga effekter det finns är inte heller helt utrett. Det är därför viktigt att eftersträva att hålla all exponering så låg som möjligt. 

Senast uppdaterad 2023-01-12