Frågor och svar om användning av mikroorganismer

För anmälan av arbete med smittämnen i riskklass 2 finns det ett försättsblad som stöd för att lämna uppgifter och dokumentation. Du hittar det på sidan om tillstånd och anmälan för användning av smittämnen. Information om vilka uppgifter som ska lämnas finns i föreskrifterna om smittrisker (AFS 2018:4).

Tillstånd och anmälan för användning av mikroorganismer

Den som avsiktligt använder smittämnen i riskklass 2 ska anmäla det till Arbetsmiljöverket senast 30 dagar före första användning. Om du redan har anmält att du har en sådan verksamhet behöver du bara anmäla förändringar som påverkar risken, t.ex. att ni ska börja använda helt andra slags smittämnen eller ta andra lokaler i bruk. Villkoren för anmälan finns i 29 § Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2018:4.

Som avsiktlig användning räknas odling och annan liknande användning av smittämnena. Att bara vidarebefordra förpackningar med smittämnen i riskklass 2, som transporterats enligt bestämmelserna om farligt gods (klass 6.2) utan att öppna och packa om dem, räknas inte som avsiktlig användning. Då behövs inte någon anmälan enligt 29 § AFS 2018:4.

Bestämmelserna om transport av farligt gods hanteras av MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats (MSB), öppnas i nytt fönster

För all användning av biologiska agens, som ju cellinjer är enligt definitionen, gäller att ni ska göra en riskbedömning och vidta lämpliga skyddsåtgärder. Om ni inte ska använda eller föröka virusen, behöver ni inte anmäla det till Arbetsmiljöverket.

Om cellinjerna är genetiskt modifierade behöver ni däremot anmäla verksamheten, enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2011:2) om innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer. Det kan då bli frågan om en L-verksamhet på skyddsnivå 2. Det är inte cellerna i sig som avgör skyddsnivån utan vilka skyddsåtgärder som behövs.

Angivelsen ”klass II” räcker inte för att vi ska kunna bedöma om säkerhetsbänken är tillräcklig för er. Det finns många olika slags bänkar som kan användas för att skydda cellerna. Om bänken även ska skydda arbetstagaren mot exponering för biologiska agens, behöver det vara en mikrobiologisk säkerhetsbänk.

Du behöver inget tillstånd. Tillstånd behövs bara vid avsiktlig användning av smittämnen i riskklasserna 3 eller 4. Bortforsling av fågelspillning är inte avsiktlig användning av smittämnen, även om ett smittämne i riskklass 3 skulle förekomma i spillningen. Däremot behöver företaget gå igenom vilka skyddsåtgärder som behövs för att ingen ska smittas av något från spillningen. Det är arbetsgivaren som ska utreda och bedöma riskerna och vilka åtgärder som behövs. Läs mer på sidan Förebygg riskerna med mikroorganismer.

Förebygg riskerna med mikroorganismer