Frågor och svar om skogsbruk

En röjsåg med ett monterat trimmerhuvud (plastlina) faller inte in under definitionen av röjsåg enligt föreskrifterna om användning av motorkedjesågar och röjsågar. Arbetsmiljöverket anser att en plastlina inte kan vara ett skärande verktyg.

Däremot omfattas den bland annat av föreskrifterna om användning av arbetsutrustning. Här finns till exempel krav på tillräckliga kunskaper och skydd för utkast.

Användning av motorkedjesågar och röjsågar (AFS 2012:1), föreskrifter

Användning av arbetsutrustning (AFS 2006:4), föreskrifter

Kravet på att det ska vara minst 110 centimeter mellan upphängningsögla och tänder är gammalt och gällde fram till 1994 i den dåvarande svenska standarden. Röjsågar som har tillverkats efter 1994 har tillverkats enligt det europeiska maskindirektivet. I detta har säkerhetsavståndet beräknats på ett annat sätt än tidigare, och det innebär att avståndet från upphängningsögla till klinga i vissa fall kan vara mindre än 110 centimeter.

Nuvarande standard har beteckningen SS-EN ISO 11806-1:2011.

Svenska institutet för standarder, SIS, webbplats, öppnas i nytt fönster

Användning av motorkedjesågar och röjsågar (AFS 2012:1), föreskrifter

Ja, under förutsättning att han eller hon har tillräcklig kompetens för det.

Det är arbetsgivaren som ansvarar för att bestämmelserna i föreskrifterna om användning av motorkedjesågar och röjsågar följs (3 §). Arbetsgivaren ska alltså se till att genomföra de kontroller som behövs för att det ska vara säkert att använda en motorkedjesåg eller röjsåg. Den som använder en motorkedjesåg eller röjsåg förväntas också ha god kännedom om sågens säkerhetsanordningar, kunna underhålla den och göra de kontroller som behövs för säker användning (se råden till 17 §).

Underhåll och kontroll av motorsågen bör ingå i den motorsågsutbildning (eller prov) som en arbetstagare kan behöva gå (klara av) för att få arbeta med en motorkedjesåg (12 §).

Användning av motorkedjesågar och röjsågar (AFS 2012:1), föreskrifter

Varselkläder är skyddskläder med god synbarhet såväl på dagen som i mörker. Varselkläder tillverkade enligt standarden SS EN ISO 20471:2013 uppfyller kraven i bestämmelserna i föreskrifterna om användning av motorkedjesågar och röjsågar.

SS EN ISO 20471:2013 är en så kallad harmoniserad standard som bygger på direktivet om personlig skyddsutrustning, och anses därmed uppfylla direktivets krav. Standarden anger den tekniska nivå, så kallad "state of the art", som varselkläder måste uppfylla för att nå upp till direktivets krav.

Enligt föreskrifterna om användning av personlig skyddsutrustning ska arbetsgivaren göra en riskbedömning innan man väljer personlig skyddsutrustning, till exempel varselkläder. Det finns flera faktorer som är viktiga att ta hänsyn till vid valet av varselkläder, till exempel sikten, olycksrisken och förhållandena på arbetsplatsen. Eftersom dessa faktorer kan variera från en arbetsplats till en annan, måste arbetsgivaren vid varje enskilt tillfälle göra en bedömning om vilka varselkläder som behövs.

Användning av motorkedjesågar och röjsågar (AFS 2012:1), föreskrifter

Användning av personlig skyddsutrustning (AFS 2001:3), föreskrifter

Med det menar vi skor med sågskydd som finns på marknaden. Använder man skyddsstövlar eller skyddskängor med stålhätta och sågskydd som är avsedda för motorkedjesågar så anses man uppfylla kravet. Även om skor med sågskydd inte är framtagna för röjsågar bedömer vi att de erbjuder bättre skydd än skor med endast stålhätta och utan sågskydd.

Skor med endast stålhätta räcker inte för att uppfylla kravet i 14 § i föreskrifterna om användning av motorkedjesågar och röjsågar. 

Användning av motorkedjesågar och röjsågar (AFS 2012:1), föreskrifter

Nej, det är inte ok. Använder man varselkläder på överkroppen så uppfyller man kravet om varselkläder i 14 §, punkt 6 i föreskrifterna om användning av motorkedjesågar och röjsågar. Men om en sele gör att synbarheten blir kraftigt försämrad så har man inte uppfyllt sina åtaganden när det gäller riskbedömning i 5 §.

Användning av motorkedjesågar och röjsågar (AFS 2012:1), föreskrifter

Det innebär att arbetstagaren måste ha dokumentation som visar att han eller hon har avlagt teoretiska och praktiska prov med godkänt resultat. Dokumentationen ska visa att han eller hon har grundläggande kunskaper och färdigheter för att använda en motorkedjesåg på ett säkert sätt (§§ 17-18 i föreskrifterna om användning av motorkedjesågar och röjsågar).

Användning av motorkedjesågar och röjsågar (AFS 2012:1), föreskrifter

Nej, det gör den inte. Med kunskaper och färdigheter på grundläggande nivå avses kunskaper och färdigheter som behövs för att på ett säkert sätt kunna sköta och använda en motorkedjesåg vid "normalt" skogsarbete: enkel trädfällning, kvistning och kapning. Det motsvarar i regel motorsågskort nivå AB. Arbete med exempelvis fällning av svåra eller fastfällda träd kan betraktas som avancerat arbete med träd. Det kräver kunskaper och färdigheter motsvarande ABC-nivå. 

Om arbetsuppgifterna är av enklare karaktär och varken omfattar trädfällning eller kapning av träddelar, till exempel vid byggverksamhet, betyder grundläggande kunskaper de kunskaper och färdigheter som behövs för säker skötsel och hantering av en motorkedjesåg vid vedkapning och sågning av rent trä. I ett sådant fall kan kunskaper som motsvarar till exempel motorsågskort nivå A vara tillräckliga.

Ett exempel är Säker Skog, men det kan finnas andra aktörer som erbjuder utbildningar och prov. I råden till 17 § i föreskrifterna om användning av motorkedjesågar och röjsågar framgår vad som bör ingå i en kurs för användning av motorkedjesåg. 

Arbetsgivaren ska alltid se till att de egna arbetstagarna har kunskaper för de arbetsuppgifter som utförs. Utbildningen/proven ska därför omfatta de moment som arbetstagaren kommer att arbeta med. Vid tveksamhet kan arbetsgivaren vända sig till Arbetsmiljöverket.

Arbetsmiljöverkets bedömning är att proven bör göras om vart femte år, men det är inget krav i föreskrifterna om användning av motorkedjesågar och röjsågar (se råden till 17 §). Det är arbetsgivaren som behöver bedöma detta. I flesta fall kommer det att handla om kompletteringar och uppdateringar, särskilt för arbetstagare som arbetat med motorkedjesåg i skogsarbete sedan de genomfört proven.

Ja, alla som utför arbete med motorkedjesåg behöver visa dokumentation på avklarade teoretiskt och praktiskt prov oavsett hur lång erfarenhet man har. Notera att kravet gäller dokumentation av avklarade prov, inte att man ska gå en utbildning (17 § i föreskrifterna om användning av motorkedjesågar och röjsågar).