Upphandling och arbetsmiljö

Den här sidan vänder sig till er som arbetar med upphandlingar, anbudsgivare som lämnar in anbud, men också till dig som medverkar i arbetsgivarens systematiska arbetsmiljöarbete.

Upphandlare och anbudsgivare har stora möjligheter att motverka osund konkurrens i arbetslivet. Genom att ställa krav på arbetsmiljö redan vid upphandling kan arbetsolyckor och ohälsa på arbetsplatserna förebyggas

För dig som är upphandlare/beställare

Som upphandlare bidrar du till att motverka osund konkurrens i arbetslivet när du anlitar leverantörer som är måna om att arbetstagarna kan arbete säkert och hälsosamt. Detta gör du genom att ställa krav på att leverantören ska följa arbetsmiljöverkets lagar och regler och bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

För dig som är anbudsgivare

Du som är anbudsgivare och vill bli leverantör av tjänsten kan bidra till att motverka den osunda konkurrensen vid upphandlingen genom att visa i anbudet att du är en ansvarstagande arbetsgivare. Detta gör du genom att tala om att du följer Arbetsmiljöverkets lagar och regler och bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete för att förebygga skador och dödsfall under arbetet.

Vad menar vi med osund konkurrens?

Med osund konkurrens menar vi när man mer eller mindre medvetet och systematiskt bryter mot olika myndigheters regelverk, för att skaffa sig orättvisa konkurrensfördelar gentemot sina konkurrenter. Det kan till exempel handla om att leverantören:

  • Inte redovisar företagsinkomst
  • Inte följer arbetsrättsliga villkor (lön, semester, arbetstid)
  • Inte anlitar personer med giltiga arbetstillstånd
  • Inte bedriver systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Inte har rätt utbildning och kompetens för arbetet

Osund konkurrens är givetvis inte begränsat till arbetsmiljöfrågorna, men det är troligt att när företag systematiskt åsidosätter lagar och regler för att få konkurrensfördelar inom områden som lönenivåer, skatter, etc. så är det en indikation på att även arbetsmiljöfrågor sätts åt sidan.

Upphandling är en kritisk faktor. Offentlig upphandling bedöms vara ett särskilt riskområde när det gäller den organiserade brottsligheten (rapport 2017, Myndighetsgemensam lägesbild om organiserad brottslighet 2018-2019.) Besluten som fattas vid planeringen av upphandlingsdokumenten och val av urvalskriterier är av stor betydelse för att motverka den osunda konkurrensen.

Mer om osund konkurrens

Arbetsgivarens skyldigheter – följa arbetsmiljöregelverk

Alla arbetsgivare som har arbetstagare (anställda eller inhyrda) som utför arbete i Sverige ska följa arbetsmiljölagen och föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM.) Det gäller oavsett om arbetsgivaren har få eller många arbetstagare, eller är utländsk eller svensk. En arbetsgivare ska också se till att följa arbetstidslagens bestämmelser alternativt bestämmelser inom kollektivavtal.

I det systematiska arbetsmiljöarbetet ingår att undersöka, riskbedöma, åtgärda och kontrollera arbetsmiljön regelbundet och återkommande.

Arbetsgivaren ska kunna beskriva företagets övergripande arbetsmiljöpolicy, där det framgår hur arbetsförhållandena ska vara i verksamheten för att förebygga ohälsa och olycksfall. Arbetsgivaren behöver dessutom ha rutiner som talar om hur arbetet ska utföras, för att upprätthålla det förebyggande arbetet. Den ska omfatta den fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Vid en kontroll av en arbetsmiljöinspektör ska arbetsmiljöpolicyn och rutinerna kunna visas skriftligen om arbetsgivaren har fler än tio anställda.

Fördjupande information

Här hittar du fördjupande information som kan hjälpa dig vidare i ditt arbetsmiljöarbete.

Föreskrifter

Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1), föreskrifter

Broschyrer och presentationer

Att ställa krav på arbetsmiljö vid upphandling, broschyr, pdf, öppnas i nytt fönster

Guide för bättre arbetsmiljö (ADI 683), broschyr

Tips och vägledning till ditt arbetsmiljöarbete

Gör rätt redan i planeringen och projekteringen (ADI 709), broschyr

Planera, projektera och samordna för en bra arbetsmiljö (714) - checklista om arbetsmiljöansvar

Checklista

Planera, projektera och samordna för en bra arbetsmiljö - checklista om arbetsmiljöansvar, pdf, öppnas i nytt fönster

Böter, straff, sanktionsavgifter

Utländsk arbetskraft i Sverige

E-tjänster och blanketter

Vägledning

Riskfaktorer – en vägledning för schysst konkurrens, pdf, Skatteverkets webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad 2021-12-08