Du har rätt till en säker arbetsdag

Alla som arbetar i Sverige har rätt till en säker och bra arbetsmiljö. Se till att få en bra introduktion och instruktioner som du förstår, för att minska risken för skador och olyckor på arbetsplatsen.

Vad du som arbetstagare bör tänka på

Du som arbetstagare kan delta i arbetsmiljöarbetet på flera sätt:

 • Upplys din arbetsgivare om risker, tillbud, sjukdom och olycksfall.
 • Föreslå förebyggande åtgärder för din chef och dina kollegor.
 • Lämna synpunkter på de åtgärder som man genomfört.
 • Följ de instruktioner som din arbetsplats tagit beslut om.
 • Använd personlig skyddsutrustning.

När du börjar ett nytt jobb är det mycket som är nytt. Därför är det viktigt att du får en ordentlig introduktion där du får reda på dina arbetsuppgifter och vilka risker som finns. 

Läs mer om vad en god introduktion ska innehålla

Om du har frågor om lön, anställningsavtal, kollektivavtal eller rätt till semester så hänvisar vi till lokala arbetstagar- eller arbetsgivarorganisationer, eftersom detta inte regleras i arbetsmiljölagstiftningen.

Kontakta Arbetsmiljöverkets svarstjänst

Arbetsmiljöverkets svarstjänst kan besvara dina frågor om arbetsmiljö och ger dig stöd i användningen av våra e-tjänster. Vi pratar ett flertal olika språk, förutom engelska även till exempel ryska, tyska, polska och arabiska. Du kan även tipsa oss om missförhållanden på en arbetsplats.

Kontakta oss

Hur har du det på jobbet?

En god arbetsmiljö innebär att du inte riskerar att bli sjuk eller skadar dig på jobbet. Du ska inte få ont i kroppen av att sitta fel eller göra samma rörelser i flera timmar i sträck. Inte heller förlora kontrollen över ett fordon eller gör illa dig på en maskin. Det kan också handla om att ha rätt belysning, att kunna lyfta utan att få ont, eller att slippa att känna sig hotad på jobbet.

Lika viktigt är att ha en god psykisk och social arbetsmiljö. För hög arbetsbelastning är ett exempel på när det inte är bra arbetsmiljö. Om du har för mycket att göra, eller om du upplever att du inte räcker till fast du jobbar hårt, kan du bli sjuk. Den sociala arbetsmiljön handlar om hur du har det på jobbet tillsammans med dina arbetskamrater. Den som känner sig ensam, utstött eller utanför på en arbetsplats kan bli sjuk.

Du som är säsongsanställd eller nyanländ har samma rätt till en god arbetsmiljö som alla andra. I Sverige gäller svenska lagar och regler oavsett din nationalitet som arbetstagare.

Du har rätt till introduktion

När du börjar ett nytt jobb är det mycket som är nytt. Därför är det viktigt att du får en ordentlig introduktion där du får reda på dina arbetsuppgifter och vilka risker som finns.

Vid en introduktion ska du få information om

 • arbetsuppgifterna och hur du ska utföra dessa
 • manualer, checklistor och andra skriftliga instruktioner som behövs i arbetet
 • vilka olycksrisker som finns i arbetet och hur man kan skydda sig mot dessa
 • vilken eventuell personlig skyddsutrustning som finns och om hur man använder den
 • hur eventuella verktyg, maskiner och annan utrustning fungerar
 • var brand- och första-hjälpen-utrustning finns, samt hur larmrutiner fungerar.

Det är även viktigt att du får information om

 • de allmänna rutinerna på arbetsplatsen, lokaler, fikatider och lunchställen samt övrigt som underlättar för dig att känna dig delaktig
 • vem du ska vända dig till med frågor om arbetsmiljön
 • vilka som är dina närmaste chefer och eventuella handledare. Du ska även få information om skyddsombud och fackliga företrädare.

Säg ifrån om du inte förstår eller om du fortfarande känner dig osäker på hur du ska utföra arbetsuppgiften. Det kan ta tid att lära sig en ny arbetsuppgift så se till att du får den tid du behöver. Detta är viktigt – en god introduktion minskar risken för att skada sig på jobbet.

Våga säga ifrån

Du ska varken bli sjuk eller skadad av jobbet. Du ska inte heller få ont i ryggen eller bli stel av att göra samma rörelser flera timmar i sträck. Din chef ska se till att arbetsmiljön är bra, men kan inte veta allt som händer. Därför har du också ett eget ansvar. Du måste följa de instruktioner som finns på arbetsplatsen och använda eventuell skyddsutrustning. Se till att du får en bra introduktion och om du upptäcker att det finns några brister i arbetsmiljön som kan leda till skador ska du genast kontakta chefen på arbets­platsen. 

Någon på din arbetsplats ska

 • ge dig en bra introduktion till arbetsplatsen
 • instruera dig om dina arbetsuppgifter
 • visa dig eventuella olycksrisker och hur du kan skydda dig
 • informera dig om vem du ska vända dig till om du har frågor om din arbetsmiljö, eller upptäcker några risker som kan leda till sjukdom eller skador.

Du har även ett eget ansvar för din arbetsmiljö:

 • Du måste följa de instruktioner som finns på arbetsplatsen.
 • Du måste använda eventuell skyddsutrustning.
 • Kontakta chefen på din arbetsplats om du upptäcker att det finns brister i arbetsmiljön som kan leda till sjukdom eller skador. Om det finns skyddsombud och fackliga företrädare kan du även vända dig till dem.
 • Våga fråga om du inte förstår!

Skyddsombud

En arbetsplats med fler än fem anställda ska ha ett skyddsombud. Skyddsombud kan företräda dig vid problem i arbetsmiljön och begära att arbetsgivaren gör något åt dessa.

Det finns två typer av skyddsombud

 • Lokala skyddsombud
 • Regionala skyddsombud för det fackförbund som är du är ansluten till.

Läs mer om skyddsombud

Vad händer om du skadar dig på jobbet?

Om du skulle råka ut för en allvarlig arbetsskada ska du meddela chefen på din arbetsplats. Du ska även informera om du råkar ut för en situation som hade kunnat leda till ett olycksfall, ett så kallat tillbud. Chefen ska sedan i sin tur anmäla skadan till Arbetsmiljöverket och till Försäkringskassan. 

Bilderböcker från Prevent - illustrerade instruktioner för utländska arbetstagare

Organisationen Prevent har tagit fram illustrerade bilderböcker som på ett lättfattligt sätt, utan text, visar hur man arbetar säkert inom lantbruk, trädgårdsanläggning, skogsbruk och trädgårdsodling.

Böckerna vänder sig till dig som inte har svenska som modersmål, till exempel säsongsanställda. Använd dem gärna! Böckerna laddas ner eller beställas kostnadsfritt från Prevent.

Bilderböcker om säkerhet på jobbet, Prevents webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad 2022-03-29