Föreskrifter

Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS) består av föreskrifter och allmänna råd. De är försedda med ett årtal och ett nummer, till exempel AFS 2006:4.

Om våra regler

Alla gällande föreskrifter finns i tryckt version och som pdf:er. Om den tryckta versionen på någon punkt skiljer sig från pdf:en är det den tryckta versionen som gäller.

För att underlätta för dig som arbetsgivare eller tillverkare, importör, distributör och leverantör har vi gjort en struktur över vilka regler du måste följa indelade i olika områden. Nuvarande regelstruktur gäller fram till och med 31 december 2024.

Regelstruktur/föreskriftsstruktur - en överblick över gällande föreskrifter, pdf, öppnas i nytt fönster

AFS-förteckning

Förteckning över samtliga gällande författningar och allmänna råd som har beslutats av Arbetarskyddsstyrelsen och Arbetsmiljöverket, fram till 1 januari 2024.

AFS-förteckning

Årsregister

Register över föreskrifter, ändringar med mera utfärdade under år 2023

Register över föreskrifter, ändringar med mera utfärdade under år 2022

Register över föreskrifter, ändringar med mera utfärdade under år 2021

Allmänna råd

Allmänna råd är regler som skiljer sig från föreskrifter genom att de inte är bindande för vare sig myndigheter eller enskilda. Det är generella rekommendationer om tillämpningen av en författning som anger hur någon kan eller bör handla i ett visst hänseende.

Föreskrift

En föreskrift är en allmänt gällande bindande regel som är beslutad av riksdagen, regeringen, en myndighet eller kommun.

Författning

Samlande beteckning för lagar, förordningar och andra föreskrifter utfärdade av myndigheter.

Grundförfattning

En första, ny författning kallas grundförfattning och innehåller alla regler i den författningen. Den har ännu inte har fått några ändringar.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Varje författning innehåller ikraftträdandebestämmelser, som anger när reglerna börjar gälla. När ändrade regler träder i kraft finns det ofta övergångsbestämmelser. Det betyder att det under en övergångstid finns möjlighet att använda de gamla reglerna.

Konsoliderad version

I den konsoliderade versionen finns alla gällande bestämmelser från grundförfattning till senaste ändringsförfattning samlade. Den konsoliderade versionen sammanställs enbart i informationssyfte. Därför måste man kontrollera texten mot den tryckta versionen. I den tryckta versionen finns uppgift om ikraftträdande- och övergångsbestämmelser och där finns samtliga fotnoter till författningen.

Omtryck

Ett omtryck innebär att grundförfattningen återges i sin helhet med ändringarna inarbetade. I omtrycket finns ikraftträdande- och övergångsbestämmelser. Omtrycket får sitt eget löpnummer (AFS-nummer) men när man hänvisar till föreskrifterna hänvisar man till grundföreskrifternas AFS-nummer

Regler

Regler är ett samlingsbegrepp för bestämmelser i lagar, förordningar samt myndigheters föreskrifter och allmänna råd. Alla regler är inte bindande, allmänna råd är rekommendationer för hur man kan eller bör göra för att uppfylla de bindande regler som man måste uppfylla. Bindande regler är lagar, förordningar och föreskrifter.

Ursprungsförfattning

Tidigare har vi använt begreppet ursprungsförfattning för en författning i ursprunglig lydelse men nu använder vi endast begreppet grundförfattning.

Upphävandeförfattning

Ett begrepp som vi tidigare har använt för att beskriva en ändringsförfattning som endast innehåller en föreskrift som förklarar en tidigare gällande författning som inte längre gällande. Nu använder vi endast begreppet ändringsförfattning eller ändringsförfattning med upphävande.

Ändringsförfattning

En ändringsförfattning kan beröra någon liten del av en paragraf eller ett kapitel men kan också beröra stora delar i flera paragrafer eller kapitel. I en ändringsförfattning finns bara de delar som har ändrats vid det aktuella tillfället.

Gällande grundföreskrifter i bokstavsordning

Anestesigaser (AFS 2001:7), föreskrifter Anteckningar om jourtid, övertid och mertid (AFS 1982:17), föreskrifter Användning av arbetsutrustning (AFS 2006:4), föreskrifter Användning av lyftanordningar och lyftredskap (AFS 2006:6), föreskrifter Användning av motorkedjesågar och röjsågar (AFS 2012:1), föreskrifter Användning av personlig skyddsutrustning (AFS 2001:3), föreskrifter Användning av pressar och gradsaxar (AFS 1999:8), föreskrifter Användning av traktorer (AFS 2004:6), föreskrifter Användning av truckar (AFS 2006:5), föreskrifter Användning och kontroll av trycksatta anordningar (AFS 2017:3), föreskrifter Arbete i explosionsfarlig miljö (AFS 2003:3), föreskrifter Arbete i motorbranschen (AFS 1998:8), föreskrifter Arbete med djur (AFS 2008:17), föreskrifter Arbete med försöksdjur (AFS 1990:11), föreskrifter Arbete vid bildskärm (AFS 1998:5), föreskrifter Arbetsanpassning (AFS 2020:5), föreskrifter Arbetsplatsens utformning (AFS 2020:1), föreskrifter Artificiell optisk strålning (AFS 2009:7), föreskrifter Asbest (AFS 2006:1), föreskrifter Bekämpningsmedel (AFS 1998:6), föreskrifter Belastningsergonomi (AFS 2012:2), föreskrifter Berg- och gruvarbete (AFS 2010:1), föreskrifter Besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar (AFS 2003:6), föreskrifter Blybatterier (AFS 1988:4), föreskrifter Buller (AFS 2005:16), föreskrifter Byggnads- och anläggningsarbete (AFS 1999:3), föreskrifter Cytostatika och andra läkemedel med bestående toxisk effekt (AFS 2005:5), föreskrifter Dykeriarbete (AFS 2010:16), föreskrifter Elektromagnetiska fält (AFS 2016:3), föreskrifter Enkla tryckkärl (AFS 1993:41), föreskrifter (upphävda) Enkla tryckkärl (AFS 2016:2), föreskrifter Ensamarbete (AFS 1982:3), föreskrifter Frisörarbete (AFS 1985:18), föreskrifter Förbud att på marknaden släppa ut ledade skärverktyg avsedda för bärbara, handhållna röjsågar (AFS 2012:5), föreskrifter Första hjälpen och krisstöd (AFS 1999:7), föreskrifter Gaser (AFS 1997:7), föreskrifter Gravida och ammande arbetstagare (AFS 2007:5), föreskrifter Hamnarbete (AFS 2001:9), föreskrifter Hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1), föreskrifter Hälsoundersökning av flygpersonal inom civilflyget (AFS 2005:20), föreskrifter Innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer (AFS 2011:2), föreskrifter Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19), föreskrifter Kvarts - stendamm i arbetsmiljön (AFS 2015:2), föreskrifter Maskiner (som släppts ut på marknaden efter 29 dec 2009) (AFS 2008:3), föreskrifter Maskiner och andra tekniska anordningar (som släppts ut på marknaden före 28 dec 2009) (AFS 1993:10), föreskrifter Mast- och stolparbete (AFS 2000:6), föreskrifter Medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2019:3), föreskrifter Mikrobiologiska arbetsmiljörisker - smitta, toxinpåverkan, överkänslighet (AFS 2005:1), föreskrifter (upphävda) Minderårigas arbetsmiljö (AFS 2012:3), föreskrifter Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4), föreskrifter Provning med över- eller undertryck (AFS 2006:8), föreskrifter Rök- och kemdykning (AFS 2007:7), föreskrifter Skydd mot skada genom fall (AFS 1981:14), föreskrifter Skydd mot skada genom ras (AFS 1981:15), föreskrifter Smittrisker (AFS 2018:4), föreskrifter Smältning och gjutning av metall (AFS 1997:5), föreskrifter Smältsvetsning och termisk skärning (AFS 1992:9), föreskrifter Sprängarbete (AFS 2007:1), föreskrifter Stegar och arbetsbockar (AFS 2004:3), föreskrifter Ställningar (AFS 2013:4), föreskrifter Syntetiska oorganiska fibrer (AFS 2004:1), föreskrifter Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1), föreskrifter Särskilda bestämmelser om personlig skyddsutrustning med anledning av covid-19 (AFS 2020:9), föreskrifter Tillfälliga personlyft med kranar eller truckar (AFS 2006:7), föreskrifter Tryckbärande anordningar (AFS 1999:4), föreskrifter (upphävda) Tryckbärande anordningar (AFS 2016:1), föreskrifter Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd om kontaktlinser (AFS 2005:23), föreskrifter Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd om arbetsmiljön vid kassodling av fisk (AFS 2014:35), föreskrifter Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd om arbete med flytgödsel (AFS 2008:18), föreskrifter Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd om arbete i slutet utrymme (AFS 2014:39), föreskrifter Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd om organiskt damm i lantbruk (AFS 2007:8), föreskrifter Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd om HIV-testning i arbetslivet (AFS 2007:6), föreskrifter Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd (AFS 2015:6) om arbete med kvicksilver och amalgam inom tandvården Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd om värme i bilhytter (AFS 2009:10), föreskrifter Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om sotning (AFS 2005:4), föreskrifter Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om trämögel (AFS 2007:9), föreskrifter Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om PCB (polyklorerade bifenyler) (AFS 2006:3), föreskrifter Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om växlingsarbete (AFS 2008:12), föreskrifter Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om laser (AFS 2009:9), föreskrifter Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om oorganisk ytbehandling (AFS 2007:4), föreskrifter Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om arbete i utgångskassa (AFS 2009:1), föreskrifter Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om sprutmålning (AFS 2007:3), föreskrifter Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om utförande av personlig skyddsutrustning (AFS 2018:3) Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om maskiner för papperstillverkning (AFS 2018:10) Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om vissa arbeten med högtrycksstråle (AFS 2017:1), föreskrifter Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse om avloppsanläggningar (AFS 2014:36), föreskrifter Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse om spikpistoler (AFS 2016:9), föreskrifter Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse om manhål på vissa behållare (AFS 2014:38), föreskrifter Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse om värme i taxibilar (AFS 2009:11), föreskrifter Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse om bultpistoler (AFS 2016:8), föreskrifter Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse om arbeten på fartyg (AFS 2014:37), föreskrifter Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse om asbestfria friktionsbelägg, (AFS 2010:2), föreskrifter Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse om arbete i restauranger och andra storhushåll (AFS 2008:2), föreskrifter Upphävande av föreskrifter om sömlösa gasflaskor av stål, om sömlösa gasflaskor av legerad och olegerad aluminium samt om svetsade gasflaskor av olegerat stål (AFS 2011:17), föreskrifter Upphävande av föreskrifterna om förebyggande av allvarliga kemikalieolyckor (AFS 2014:44), föreskrifter Utförande av personlig skyddsutrustning (AFS 1996:7), föreskrifter Utrustning för potentiellt explosiva atmosfärer (AFS 2016:4), föreskrifter Utrustningar för explosionsfarlig miljö (AFS 1995:5), föreskrifter (upphävda) Vibrationer (AFS 2005:15), föreskrifter Våld och hot i arbetsmiljön (AFS 1993:2), föreskrifter

Senast uppdaterad 2023-10-15