Vem har ansvaret för säkerheten?

Arbetsgivaren har huvudansvaret och ska tillsammans med anställda och skyddsombud ta fram rutiner för att säkerställa en bra arbetsmiljö.

Bild på trycksatt anordning

Arbetsgivaren har ansvaret för arbetsmiljön

Det är viktigt att alla medarbetare vet vem som har ansvar för arbetsmiljön. Arbetsgivaren ska genomföra alla åtgärder som behövs för att förhindra att arbetstagarna drabbas av olyckor eller sjukdom. Ett exempel på sådana generella åtgärder är att personalen har rätt utbildning och att det finns en riskbedömning.

Arbetsgivaren ska ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete. 

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Ansvar vid användning av trycksatta anordningar

Eftersom trycksatta anordningar vanligtvis är anordningar med särskilda risker är du som arbetsgivare ansvarig för att utse personer sköter kontroll, reparation, ändring, service, rengöring och underhåll.

Arbetsgivaren ska även utse personal som utför fortlöpande tillsyn av de trycksatta anordningarna.

En trycksatt anordning får inte användas vid högre eller lägre tryck och temperatur än vad som bedömts av tillverkaren eller ett ackrediterat organ.

Ansvar för att trycksatta anordningar kontrolleras av kontrollorgan

Trycksatta anordningar där faran vid felanvändning är stor omfattas av krav på dokumentation och att kontrollorgan kontrollerar hur de installeras, slits och åldras.

Trycksatta anordningar som omfattas av dessa krav delas in i klass A och B. Skillnaden mellan klass A och B är att kontrollorganens kontroll av trycksatta anordning i klass A är mer omfattande.

För att få trycksätta anordningar som tillhör klass A och B måste de vara kontrollerade av ett kontrollorgan. Efter kontroll ska det kontrollorganet uppdatera på skylten och skriva ut intyg över kontrollen. Det är arbetsgivarens ansvar att se till att det finns uppdaterade skyltar från kontroll för de trycksatta anordningarna.

En trycksatt anordning får inte användas vid högre eller lägre tryck och temperatur än vad som bedömts av tillverkaren eller ett kontrollorgan.

Du som arbetsgivare är skyldig att dokumentera det intyg som du får av det ackrediterade organet i samband med besiktningen.

Ansvar för korrekt övervakning av pannor

Pannor har historiskt varit drabbade av allvarliga olyckor och tillbud. Det finns därför krav på att arbetsgivaren tar fram rutiner för hur en panna som tillhör klass A eller B ska övervakas. För att en panna i klass A eller B ska får vara i drift krävs det att ett kontrollorgan bedömt på vilket sätt en panna går att övervaka.

Det är arbetsgivarens ansvar att se till att det finns en sådan bedömning innan pannan tas i drift. Kraven skiljer mellan olika typer av pannor därför är arbetsgivaren skyldig att kontrollera vilka krav som finns för just den typ av panna som används på arbetsplatsen.

Ansvar vid en olycka

Ett allvarligt olycksfall eller tillbud, dvs. något som kunde ha blivit allvarligt, ska arbetsgivaren snarast anmäla till Arbetsmiljöverket.
Arbetsgivaren har ansvar för att olycksfall och tillbud vid användning av trycksatta anordningar dokumenteras och utreds. De nödvändiga åtgärder som utredningen visar på ska genomföras. Driften får inte återupptas förrän det konstaterats att anordningen är säker.

Senast uppdaterad 2023-07-12