Här finns asbest

Asbest har använts sedan långt tid tillbaka tack vare materialets höga hållfasthet och smidighet. Asbest tål värme och hetta, är ljud- och värmeisolerande och är kemiskt beständigt, vilket innebär att materialet har hög motståndskraft mot kemikalier.

Asbestsanering

Asbest har använts inom många olika områden och i många produkter, till exempel i:

 • asbestcementskivor (eternit) för tak och väggar
 • som tillsats till murbruk och fix/fog
 • armerad plast, elkablar och golvmaterial
 • isoleringsmaterial
 • och packningar.

Asbest har länge använts i byggnader, fartyg och på ångpannor, samt som rörisolering. Stora mängder av asbest har tidigare använts som bullerisolering. I vissa fall har asbest sprutats på stålkonstruktioner för att öka brandmotståndet.

Asbest kan förekomma i flera former

Asbest kan förekomma i fri form i produkter eller bunden till eller blandad med andra ämnen. Sprutasbest, som är asbest uppblandad med bindemedel och vissa tillsatser, har ett mycket högt innehåll av asbestfibrer. Asbest i en sammansatt produkt kan vara kemiskt eller fysikaliskt bunden till cement, gummi, plaster (främst härdplaster), polytetrafluoreten (PTFE) och silikon. Exempel på sådana produkter är vissa golvplattor, eternitplattor, magnesiamassa (gurmassa), asbestplattor och plastmattor.

När asbest finns i fri form är riskerna för damm betydligt större än när den är bunden i exempelvis gummi i en packning. Speciellt besvärliga är produkter där asbest förekommer i pulverform.

Material där asbest förekommer i bunden form dammar normalt inte nämnvärt så länge som du inte bearbetar eller river i materialet. Vid bearbetning som sågning, slipning eller borrning och liknande ingrepp frigörs asbestfibrerna och betydande fiberhalter bildas. Asbestdamm kan också förekomma när du demonterar asbesthaltiga packningar och vid brytning av bergmaterial som innehåller asbest som förorening.

Asbest kan förekomma i många olika sorters byggnader

Asbest finns kvar i många äldre byggnader och asbest förekommer ofta i byggnader uppförda före 1979, men asbesthaltiga material kan ibland finnas även i något yngre byggnader.

Asbest kan finnas i bostadshus, till exempel i

 • rörisolering
 • värmepannor, kakelugnar, rökgångsanslutningar
 • ventilationstrummor och ventilationsaggregat
 • asbestcementskivor på tak, fasader och balkonger, i väggar, soprum och bakom elskåp
 • fönsterbänkar och skivor under fönsterbänkar
 • fönsterkitt
 • gasspisar (strålskydd på skåpsidor mot spisen)
 • plastmattor och golvplattor
 • kakelfix och fog
 • golvbeläggningar
 • mattlim

Asbest förekommer även i en mängd andra äldre byggnader:

Förekomst av asbest i byggnader
Typ av byggnad: Var asbest kan förekomma:
Förvaltningsbyggnader (kontor och andra byggnader) Asbest finns på samma ställen som i bostadshus samt i ventilationsanläggningar, brandskyddsklädda stålstommar och undertak.
Offentliga samlingslokaler Asbest finns på samma ställen som i förvaltningsbyggnader, dessutom ibland i ljudisolerings- och ljuddämpningsmaterial.
Kyrkobyggnader Asbest finns på samma ställen som i förvaltningsbyggnader, dessutom i tilläggsisolering och akustikförbättringsmaterial.
Byggnader för undervisning, kultur med mera Asbest finns på samma ställen som i förvaltningsbyggnader, exempelvis i laboratorier som brand- och ljudisolering, i skolsalar och korridorer som är besprutade för att dämpa ljud och förbättra akustiken. Det kan även finnas asbestcementskivor i infackningsväggar.
Byggnader för sjuk- och socialvård Asbest finns i klimat- och ventilationsanläggningar, i värmeväxlare och som akustikförbättring.
Lantbruksbyggnader Asbestcementmaterial finns i tak.
Byggnader för industri, transport och lagring Asbest finns som skydd mot brand och värmestrålning.

I ångkraftsstationer förekommer det på pannor, turbiner och hetvattenrör. På flygplatser finns det i hangarer och i brandskyddade detaljer.

Du hittar mer information om användningsområden för olika asbesttyper på vår fördjupningssida om asbest.

Fördjupning om asbest

Senast uppdaterad 2020-09-04