Cancerframkallande, mutagena och reproduktionsstörande ämnen - 38 - 49 §§

Cancerframkallande, mutagena eller reproduktionsstörande kemiska ämnen kallas här CMR-ämnen. Det saknas ofta möjlighet att fastställa gränser för en säker exponering. När ingen sådan gräns kan fastställas innebär det att man får räkna med att all exponering ökar risken. Vi kan inte helt undvika risker för cancer, vare sig i arbetet eller privatlivet, men hanteringen av CMR-ämnen i arbetet ska inte tillåtas att märkbart öka den risk för cancer som vi utsätts för av andra orsaker.

Strängare regler för CMR-klassificerade kemiska produkter

Vid hantering av CMR-klassificerade kemiska produkter gäller nedanstående utöver de allmänna reglerna.

  • CMR-klassade kemiska produkter får inte användas om det är tekniskt möjligt att ersätta dem. En utredning ska visa att ersättning inte är möjlig.
  • CMR-klassade kemiska produkter ska hanteras i ett slutet system om det är tekniskt möjligt.
  • Skriftliga hanterings- och skyddsinstruktioner ska finnas för hela hanteringskedjan.
  • Hanteringen ska övervakas så att man tidigt upptäcker avvikelser som innebär ökad risk.
  • Personer som exponerats för cancerframkallande och mutagena ämnen (CM) ska registreras.

Strängare regler gäller också vid vissa verksamheter

  • Där man utsätts för damm från lövträ.
  • Vid vissa andra verksamheter där man kan exponeras för cancerframkallande ämnen.

Riskbedömning

CMR-ämnen är särskilt farliga. De är i de flesta fall farliga vare sig man andas in ämnet, får in det via munnen eller via huden. Det är därför viktigt att gå igenom hela hanteringskedjan, inklusive rengöring av utrustning och avfallshantering. Tänk på att inte sprida ämnet med till exempel förorenade handskar och kläder!

Exponering för CMR-ämnen måste alltid begränsas så mycket som det rimligen går.

Riskbedömningen bör därför resultera i beslut om strikta riskbegränsande åtgärder. Det är viktigt att berörda arbetstagare ges information om dessa. Skriftliga hanterings- och skyddsinstruktioner behöver alltid finnas.

Förbud och tillstånd för vissa ämnen, 45 - 49 §§

Vissa CMR-ämnen är upptagna i bilaga 1 till föreskrifterna. För dessa finns förbud, Grupp A, eller tillståndskrav, Grupp B. Vissa ämnen i Grupp B är inte CMR-ämnen utan de är allergiframkallande (sensibiliserande).

Kemitillstånd

Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19). Ändrad och omtryckt i AFS 2014:43, föreskrifter

Omslagsbild: AFS
Föreskrifterna specificerar kraven på ett systematiskt arbetsmiljöarbete för arbetsplatser med kemiska risker. I kraven ingår till exempel att undersöka och bedöma risker, vidta åtgärder och märka behållare och rörledningar.
Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19), föreskrifter

Hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1)

Omslagsbild: AFS
Föreskrifterna om hygieniska gränsvärden gäller i alla verksamheter där luftföroreningar förekommer. Luftföroreningar kan vara allt från mjöldamm till kemiska gaser. Gränsvärden finns för drygt 500 olika ämnen.
Hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1), föreskrifter

Senast uppdaterad 2021-03-19