När tillstånd avslås och återkallas för asbest

Arbetsmiljöverket beviljar normalt det tillstånd som arbetsgivaren ansökt om när arbetsgivaren uppfyller kraven i föreskrifterna om asbest.

För arbete som innebär hantering av asbest vid rivning, bearbetning eller behandling samt vid forskning, utveckling och analys krävs tillstånd.

Tillstånd för hantering vid rivning ges vanligtvis för ett år första gången, därefter kan tillstånd beviljas för upp till tre år för varje period.

Avslag på en ansökan

Det finns tillfällen då tillstånd för att hantera asbest inte beviljas. Det kan till exempel ske om arbetsgivaren inte uppfyller kraven i föreskrifterna. Ett annat skäl till avslag på en ansökan kan vara att arbetsgivaren tidigare har utfört asbestarbete utan att ha haft tillstånd, eller inte följt reglerna.

Återkallade tillstånd

Vi kan återkalla tillstånd av säkerhetsskäl.  Det kan vara när rivning inte har utförts på ett säkert sätt, eller om den som har fått tillståndet har lånat ut sitt tillstånd till något annat företag. Tillstånd kan också dras tillbaka om den som har tillståndet inte följer bestämmelserna om anmälan om rivning av asbest till oss. Detsamma gäller om handlingar med de uppgifter som krävs inte finns på arbetsplatsen när rivning av asbest utförs.

Här finns en dom där tillstånd återkallats på grund av utlåning

Återkallat tillstånd efter utlåning. Förvaltningsrätten i Göteborg dom den 28 september 2011, mål nr 9033-11, pdf, öppnas i nytt fönster.

Sanktionsavgift

Om rivning av asbest utförs utan att det finns ett tillstånd för arbetet kan arbetsgivaren bli tvungen att betala en sanktionsavgift på upp till 400 000 kronor.

Här finns exempel på när sanktionsavgift blivit aktuell:

Rivning utan tillstånd

Förvaltningsrätten i Stockholm dom den 21 november 2012, mål nr 5710-12, pdf, öppnas i nytt fönster.

Rivning utan tillstånd (fråga om mantimme/tidsåtgång)

Förvaltningsrätten i Stockholm dom den 19 januari 2012, mål nr 24452-11, pdf, öppnas i nytt fönster.

Brott mot arbetsmiljölagen - företagsbot

Att riva asbest eller asbesthaltigt material utan tillstånd kan medföra sanktionsavgift. Det finns dock andra regler i asbestföreskrifterna som, om de inte följs, kan leda till att arbetsgivaren riskerar att dömas för brott mot arbetsmiljölagen och få betala en företagsbot.

Här finns några exempel på brott mot arbetsmiljölagen:

Tjänstbarhetsintyg saknas

Godkänt strafföreläggande den 28 februari 2011, Åklagarmyndighetens dnr AM-127398-10-90, pdf, öppnas i nytt fönster.

Bearbetat asbest utan tillstånd

Godkänt strafföreläggande den 3 mars 2011, Åklagarmyndighetens dnr AM-146045-10-90, pdf, öppnas i nytt fönster.

Bearbetat asbest utan tillstånd

Skaraborgs tingsrätts dom den 12 februari 2013, mål nr B 3561-12, pdf, öppnas i nytt fönster.

Ej märkt behållare innehållande asbesthaltigt material

Varbergs tingsrätts dom den 20 mars 2012, mål B 319-12, pdf, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad 2020-05-19