Andra myndigheters kemiregler

Kemiområdet är reglerat i lagstiftning inom flera olika myndigheters områden.

Kemikalieinspektionen

Regler om skyldigheter då man släpper ut kemiska produkter på marknaden och även i viss mån varor finns hos Kemikalieinspektionen. Det rör sig till exempel om produktinformation och om vad produkterna får innehålla. Att släppa ut på marknaden innebär att tillhandahålla eller göra en produkt tillgänglig för någon annan till exempel genom försäljning.

Kemikalieinspektionens webbplats, öppnas i nytt fönster

Läkemedelsverket

När det gäller kosmetiska produkter (till exempel hårfärger), medicintekniska produkter och läkemedel handläggs lagstiftningen av Läkemedelsverket.

Läkemedelsverkets webbplats, öppnas i nytt fönster 

Livsmedelsverket

Kraven för livsmedel och livsmedelstillsatser har Livsmedelsverket ansvar för.

Livsmedelsverkets webbplats, öppnas i nytt fönster 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap biträder Kemikalieinspektionen i frågor om kemiska produkters brandfarliga, reaktiva och explosiva egenskaper. De har också ansvar för följande lagstiftningar som berör kemiska risker:

  • Brandfarliga och explosiva varor
  • Transport av farligt gods
  • Skydd mot olyckor
  • Allvarliga kemikalieolyckor

Allvarliga kemikalieolyckor ska anmälas till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Mer information hittar du på den myndighetsgemensamma sidan seveso.se. Där finns det bland annat en vägledning i dessa frågor.

Sevesos webbplats, öppnas i nytt fönster

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats, öppnas i nytt fönster

Naturvårdsverket

Naturvårdsverket har ansvar för regler om avfall, utsläpp till luft och vatten och verksamhetens egenkontroll. Exempel är skyldigheten att sanera PCB och krav vid användning av köldmedia.

Naturvårdsverkets webbplats, öppnas i nytt fönster

Strålsäkerhetsmyndigheten

Strålsäkerhetsmyndigheten har regler för hantering av radioaktiva ämnen.

Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad 2022-11-24