Marknadskontroll för säkra produkter

Produkter som släpps ut på marknaden ska vara säkra och uppfylla grundläggande hälso-, miljö- och säkerhetskrav. Därför finns det så kallade produktregler, regler som styr hur vissa produkter ska konstrueras och fungera.

Tillverkningsindustri snickeri (Fotograf: Mia Åkermark)

Arbetsmiljöverket och många andra myndigheter använder ett arbetssätt som kallas marknadskontroll för att kontrollera att dessa produkter är CE-märkta och därmed uppfyller kraven.

Att en produkt är CE-märkt betyder att en tillverkare intygar att produkten uppfyller EU:s grundläggande hälso-, miljö- och säkerhetskrav. CE-märket är även ett handelsmärke som gör att en produkt kan säljas fritt över nationsgränserna inom EU och EES.

För att upptäcka farliga produkter arbetar Arbetsmiljöverket med marknadskontroll. Det innebär att vi gör kontroller av olika typer av produkter eller tillverkare, importörer och distributörer. Vi genomför kontroller hos återförsäljare eller uthyrare, postorderföretag och nätförsäljning, på mässor och utställningar. En del av kontrollen görs på arbetsplatser i samband med inspektioner.

Arbetsmiljöverket gör marknadskontroll av maskiner, lyftanordningar, enkla tryckkärl, tryckbärande anordningar, stegar, ställningar och personlig skyddsutrustning för yrkesmässigt bruk.

Om du upptäcker en vara eller produkt som du tror är farlig eller bristfällig kan du anmäla det till oss.

Anmäl farlig eller bristfällig produkt

Marknadskontroll görs för att skydda din säkerhet och hälsa, oavsett om du är arbetstagare, konsument eller annan användare av produkter. Marknadskontroll görs också för att företag inte ska konkurrera med farliga produkter.

Marknadskontroll görs även med anledning av inträffade olycksfall eller tillbud. Information kan komma från användare, konkurrenter eller anmälda organ. Vi bedriver även marknadskontroll tillsammans med andra myndigheter och andra länder.

Bara produkter som EU bestämt får CE-märkas. Kraven i EU:s produktdirektiv och produktförordningar ska finnas i alla EU-länder.

CE-märkningen gäller för varor i Europa.

 1. Produkten ska vara CE-märkt.
 2. Dokumentet ”Försäkran om överensstämmelse” ska vara på svenska (gäller maskiner).
 3. Bruksanvisningen ska vara på svenska.

CE-märket står för hälsa, miljö och säkerhet 

Marknadskontroll som styrs av EU-regler

Arbetsmiljöverket ansvarar för marknadskontroll av ett stort antal produkter. För de flesta av dessa produkter gäller gemensamma regler inom EU som regleras av EU-regler. De europeiska produktreglerna finns överförda till svenska regler i våra föreskrifter. EU:s produktförordningar gäller utan att överföras till föreskrifter, till exempel om personlig skyddsutrustning.

Produktregler

Maskiner (AFS 2008:3), föreskrifter

Enkla tryckkärl (AFS 2016:2), föreskrifter

Utrustning för potentiellt explosiva atmosfärer (AFS 2016:4), föreskrifter

EU-förordningen om personlig skyddsutrustning, EUR-Lexs webbplats, öppnas i nytt fönster

Tryckbärande anordningar (AFS 2016:1), föreskrifter

Marknadskontroll som regleras av svenska regler

För en del produkter finns det inga gemensamma regler inom EU. För dessa produkter är det särskilda svenska regler som gäller. Det är till exempel:

 • Stegar (AFS 2004:3)
 • Arbetsbockar (AFS 2004:3)
 • Ställningar (AFS 2013:4)

Medlemsstater inom EES-området kan ha produktreglering som är olika omfattande. Ett produktområde som är starkt reglerat i en medlemsstat kan vara helt oreglerat i en annan. Det förekommer också att kravnivåerna skiljer sig åt för samma produkt.

Marknadskontrollprogram för 2018-2022

I marknadskontrollprogrammet 2018 - 2020 finns

 • de produktområden Arbetsmiljöverket ansvarar för
 • marknadskontrollen 2018-2020.

Marknadskontrollprogrammet 2018-2020 pdf, öppnas i nytt fönster

I marknadskontrollprogrammet 2022 finns

 • Innehåll
 • Inledning
 • Rättslig grund
 • Omvärldsanalys
 • Planerad marknadskontroll 2022
 • Samarbete
 • Förebyggande arbete
 • Resurser

Marknadskontrollprogrammet 2022 pdf, öppnas i nytt fönster

Aktuell marknadskontroll

Om vi upptäcker produkter som inte uppfyller de europeiska produktreglerna kan vi vida åtgärder. Vi kan förbjuda försäljning av produkter, kräva att leverantörer lämnar så kallad varningsinformation eller återkallar produkten. Brott mot vissa regler kan ge sanktionsavgift.

Rättsliga följder för tillverkare eller leverantör som inte följer reglerna

Arbetsmiljöverket kan förbjuda försäljning av en produkt på marknaden

Arbetsmiljöverket kan förbjuda en tillverkare att släppa ut en produkt på marknaden, om den inte erbjuder betryggande säkerhet mot ohälsa och olycksfall. Detsamma gäller den som avlämnar en produkt för att tas i bruk eller den som ställer ut en produkt till försäljning. Ett sådant förbud är oftast förenat med vite.

Varningsinformation och produktåterkallelse

Arbetsmiljöverket kan också begära att tillverkare eller leverantör lämnar varningsinformation eller återkallar en produkt som har brister. Ett sådant föreläggande ska förenas med vite.

Varningsinformation ska lämnas av tillverkaren eller leverantören till de som har produkten, och ska lämnas på ett sådant sätt att den kan antas komma till de berördas kännedom, genom direkta meddelanden, annonser eller andra framställningar som näringsidkare använder vid marknadsföring.

En produktåterkallelse gäller alla exemplar av produkten. En produktåterkallelse kan utgöras av en rättelse (att leverantören avhjälper det fel som skaderisken hänför sig till), ett utbyte (att leverantören tar tillbaka varan och levererar en annan, felfri vara av samma eller motsvarande slag) eller en återgång (att leverantören tar tillbaka varan och lämnar ersättning för den).

Villkoren för varningsinformation och produktåterkallelse bestäms av Arbetsmiljöverket.

Åtalsanmälan

Brott mot regler om märkning eller annan produktinformation, provning och kontroll eller regler om tillstånd, godkännande eller annat bevis om överensstämmelse med gällande krav för tekniska anordningar är direkt straffsanktionerade och ska lämnas till åklagare för prövning.

Andra som utför marknadskontroll

Det finns ett 15-tal myndigheter i Sverige som ansvarar för marknadskontroll av de produkter som man har så kallat sektorsansvar för. Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Swedac, har samordningsansvar för marknadskontrollen i Sverige.

Swedacs webbplats, öppnas i nytt fönster

Exempel på myndigheter som utför marknadskontroll av produkter som gränsar till Arbetsmiljöverkets ansvarsområden är:

 • Konsumentverket – Konsumentprodukter och allmän produktsäkerhet
 • Elsäkerhetsverket – Elektrisk utrustning och elektromagnetisk kompatibilitet
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) – Gasflaskor
 • Boverket – Byggprodukter och hissar

På Europeiska kommissionens webbplats för marknadskontroll, ICSMS, kan man läsa mer om marknadskontroll inom EU.

ICSMS webbplats, öppnas i nytt fönster

Rapex är ett informations- och varningssystem som länder inom EU använder för att informera varandra om produkter med allvarliga risker som har återkallats.

Rapex webbplats, öppnas i nytt fönster

Marknadskontrollrådet är ett samordningsorgan för marknadskontroll

Marknadskontrollrådet är ett nationellt samordningsorgan för marknadskontroll som finns vid Swedac. Det fungerar som ett forum för myndigheter, men rådet ska också underlätta kontakter med allmänheten. Det är många myndigheter i Sverige som bedriver marknadskontroll. Du kan läsa om vad de gör och få deras kontaktuppgifter på deras webbplats.

Marknadskontrollrådets webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad 2024-01-03