Frågor och svar om de nya reglerna

Bakgrunden till föreskriften (AFS 2023:3)

Bygg-och anläggningsbranschen är en olycksdrabbad bransch. Det är ofta många olika aktörer inblandade i projekten, och i nuvarande regler är det otydligt vem som har arbetsmiljöansvaret och vem som ska utföra uppgifterna.

Det har gjorts en omfattande förstudie av den nuvarande föreskriften Byggnads-och anläggningsarbete (AFS 1999:3). Studien visade att föreskriften är otydlig och reglerna om arbetsmiljöarbete i tidigt skede är svåra att förstå. Även guiden till byggplatsdirektivet visade att Sverige behövde utveckla reglerna om arbetsmiljöarbete i ett bygg- och anläggningsprojekts tidiga skede.

Den nya föreskriften tydliggör ansvar och uppgifter för byggherrar, projektörer och byggarbetsmiljösamordnare, och har tydligare bestämmelser kring att

 • förebygga risker så tidigt som möjligt i byggprojekten
 • övergripande organisera och skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö
 • samordna och organisera bygg- och anläggningsprojekt
 • kontrollera och följa upp arbetsmiljöarbetet.

Arbetet med att ta fram reglerna till den nya föreskriften påbörjades långt innan arbetet med den nya regelstrukturen startade. När regelstrukturarbetet påbörjades var det praktiskt att samtidigt föra in denna föreskrift.

Föreskriftens förhållande till EU-direktiv och branschavtal

Den nya föreskriften preciserar, och förtydligar, de nuvarande bestämmelserna i Byggnads- och anläggningsarbete (AFS 1999:3) som grundar sig på det så kallade byggplatsdirektivet (92/57/EEG).
År 2010 kom det en EU-guide som beskriver god praxis om förståelsen och tillämpningen av byggplatsdirektivet. Guiden har påverkat innehållet i den nya föreskriften.
Föreskriften preciserar och förtydligar även bestämmelserna i arbetsmiljölagen.

I den nya föreskriften finns även bestämmelser om projekteringsansvar för arbetsmiljön i bruksskedet. Dessa kommer från föreskriften Arbetsplatsens utformning (AFS 2020:1).
Ett flertal nu gällande allmänna råd har lyfts upp till paragraftext.

Om föreskriften i den nya regelstrukturen

Nej. Paragraferna i den nu gällande föreskriften AFS 1999:3 är uppdelade på flera föreskrifter, och återfinns främst i

 • Projektering och byggarbetsmiljösamordning – grundläggande skyldigheter (AFS 2023:03)
 • Risker vid vissa typer av arbeten (AFS 2023:13), kapitel 5 om byggnads- och anläggningsarbete

I den nya regelstrukturen är föreskrifterna uppdelade i grundläggande regler och övriga regler. Strukturen utgår från vilken roll – och därmed ansvar man har. Det ska bli tydligare att flera föreskrifter gäller parallellt och vi behöver komma ifrån att vissa verksamheter bara känner till och förhåller sig till en för branschen specifikt föreskrift.

Den nya föreskriften om projektering och byggarbetsmiljösamordning innehåller endast grundläggande regler för byggherrar, projektörer, byggarbetsmiljösamordnare och tillverkare av monteringsfärdiga byggnader eller anläggningar

Du som är ansvarig aktör i ett bygg och anläggningsprojekt behöver därför läsa i flera föreskrifter beroende på vilka risker som finns i ditt projekt. Här kan du se mer om vilka föreskrifter du behöver läsa:

Vilka föreskrifter som gäller för byggherrar projektörer ocoh byggarbetsmiljösamordnare 

Om föreskriften Projektering och byggarbetsmiljösamordning – grundläggande skyldigheter (AFS 2023:3)

Föreskriften ”Projektering och byggarbetsmiljösamordning – grundläggande skyldigheter” träder ikraft den 1 januari 2025. Men redan nu kan ni ta del av föreskriften för att förbereda er. Länk till föreskriften. 

Med begreppet ”aktörer” avses följande roller:

 • byggherrar
 • Projektörer (arkitekter, konstruktörer och andra som medverkar)
 • Byggarbetsmiljösamordnare (Bas-P och Bas-U)
 • Tillverkare av monteringsfärdiga byggnader och anläggningar

Begreppet definieras i föreskriften och används för att göra bestämmelserna mer lättlästa.

Den nya föreskriften består av

 • kapitel som enbart vänder sig till de specifika aktörerna byggherrar, projektörer
  (arkitekt, konstruktör och andra som medverkar), byggarbetsmiljösamordnare
  (Bas-P eller Bas-U) samt tillverkare av monteringsfärdiga byggnader eller anläggningar.

 • kapitel som är gemensamma för dessa aktörer

De kapitel som vänder sig till varje specifik aktör handlar om vad de ska göra i just sin roll, för att förebygga olyckor och ohälsa i ett bygg- eller anläggningsprojekt. 

De kapitel som är gemensamma för aktörerna handlar om hur arbetsmiljörisker ska förebyggas.

Redan under våren 2024 kommer vi publicera visst stöd på ämnessidorna till några av de kommande nya reglerna i föreskriften Projektering och byggarbetsmiljösamordning – grundläggande skyldigheter (AFS 2023:3). Stödet kommer sedan att utvecklas allt eftersom.

Om paragraferna i föreskriften

I strävan efter att förtydliga och göra texten lättare att följa och förstå, beskriver de nya reglerna inte bara vad de ansvariga aktörerna ska göra - utan även hur och när.

Paragraferna i den nuvarande föreskriften Byggnads- och anläggningsarbete (AFS 1999:3) är ofta långa, och omfattar många olika regler i samma paragraf.
I den nya föreskriften är reglerna är uppdelade i kortare paragrafer för att göra dem mer lättlästa

I den nya föreskriften har det även tillkommit nya paragrafer som preciserar och utvecklar nu gällande regler. Vissa av dem kommer från föreskriften Arbetsplatsens utformning (AFS 2020:1).

Reglerna har klarspråksbearbetats för att göra bestämmelserna enklare att förstå. Därför har långa och svårlästa begrepp ersatts av kortare och enklare ord och begrepp. Exempelvis har ”den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete” ersatts av ”byggherren”. Ett annat exempel är att ”byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering enligt 3 kap. 7 a § arbetsmiljölagen” har ersatts av ”Bas-P”.

Begreppet ”byggherre” är så pass vedertaget i branschen att det i dagsläget inte går att byta ut det

Föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete gäller inte för rollerna byggherre, projektör, byggarbetsmiljösamordnare eller tillverkare av monteringsfärdiga byggnader eller anläggningar. I enlighet med byggplatsdirektivet inför vi nu grundprinciperna för aktörerna i ett bygg- och anläggningsprojekt.

Om regler för enskilda aktörer

Som byggherre behöver du lägga resurser på att utse Bas-P så tidigt som möjligt för att du ska få stöd i dina uppgifter med arbetsmiljöarbetet och för att Bas-P ska kunna utföra sitt uppdrag med samordning på ett bra sätt. Ett bra arbetsmiljöarbete i tidigt skede ger oftast en smidig, effektiv och kvalitativ produktion så att ingen riskerar att bli sjuk, skadas eller dö i bygg- och anläggningsprojekt.

Det är ingen skillnad. Vi har använt ”byggherrens ställföreträdare” i likhet med byggplatsdirektivet, för att vi bedömer att det är ett begrepp som bättre beskriver rollen och därmed ökar förståelsen. Vi har också förtydligat vad som gäller kring självständighetskravet.

Du som privatperson har ett byggherreansvar när du ska utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete, det framgår redan i arbetsmiljölagen.

 • Om du som privatperson anlitar en enda entreprenör i ett samlat uppdrag, går ditt byggherreansvar över till entreprenören.

 • Om entreprenaden är delad, omfattas du av de bestämmelser som gäller för byggherrar.

Skillnaden är att det nu finns några bestämmelser som syftar till att göra det enklare att göra rätt för både privatpersonen och entreprenören. Om du vill att byggherreansvaret automatiskt ska övergå till en entreprenör ska du beställa ditt projekt enligt reglerna i den nya föreskriften

Vi har arbetat fram en definition av projektör som gör det tydligt vem som avses vilket kan innebära att fler aktörer än tidigare inser att de har rollen som projektör.

Tänk på att om projekteringen löper sida vid sida om byggnadsarbetena kan du som byggentreprenör också räknas som projektör om du projekterar, eller om du i rollen som byggherre också fattar beslut och utför projektering, så kan du räknas som projektör och behöver då följa bestämmelserna för projektörer.

1. Jag har rollen som Bas-U. Varför ska jag säkerställa att personer med särskild kompetens leder vissa arbetsmoment?

Bestämmelser om att en person med särskild kompetens ska leda specifika arbetsmoment är inte nya utan finns redan i 1999:3. Det som nu är nytt är att Bas-U ska säkerställa att sådana arbetsmoment leds av en person med särskild kompetens. Bas-U ska också se till att kommunikationen fungerar mellan berörda aktörer så att dessa arbetsmoment kan utföras säkert.

Jag har rollen som byggentreprenör – vad gäller för mig?

Det är vanligt att du som byggentreprenör har flera roller i ett mindre projekt. Det innebär att du måste sätta dig in reglerna för alla de olika roller som du har.
Exempelvis kanske du är både byggherrens ställföreträdare och den som samordnar andra som deltar under projekteringen, eller som bygger (såsom Bas P eller Bas-U).

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2023-11-20