Allergiframkallande ämnen 37 a-g §§

Vissa ämnen kan orsaka allergiska reaktioner. Det kan röra sig om allergiska kontakteksem, när huden utsätts för irriterande eller allergiframkallande ämne, eller allergi- eller astmasymtom från andningsorganen. För att en allergi ska uppstå krävs att man först blir exponerad för det allergiframkallande ämnet. Den som blivit allergisk (sensibiliserad) kan sedan få symtom efter ny kontakt med mycket små mängder av ämnet. Det finns ett stort antal ämnen som är allergiframkallande, både naturliga ämnen och kemiska produkter.

Kemiska produkter är märkta

Kemiska produkter som ska följa CLP-förordningen och visats ge allergi märks med faropiktogram och faroangivelserna H334 eller H317 på etiketten.

Luftvägssensibiliserande:

Skylt

 
Fara
H334: Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.

Hudsensibiliserande:

Skylt utropstecken

 
Varning
H317: Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Burkar som är märkta enligt äldre regler, som upphörde att gälla den 1 juni 2017, har riskfraserna ”Kan ge allergi vid inandning” (R 42) om produkten är luftvägssensibiliserande och ”Kan ge allergi vid hudkontakt” (R 43) om produkten är hudsensibiliserande.

Äldre märkning har upphört att gälla från den 1 juni 2017. Produkter med märkning enligt äldre regler får inte importeras eller finnas till försäljning.

Även icke märkta kemiska produkter kan orsaka allergi

Nästan alla vattenburna målarfärger innehåller starkt allergiframkallande konserveringsmedel och kontakt med huden ska undvikas. Etyl-2-cyanoakrylat och metyl-2-cyanoakrylat har orsakat både kontaktallergi och luftvägsallergi trots att de inte är klassificerade som allergiframkallande. Detta är visat i många fallstudier.

Allergiframkallande ämnen kan bildas

Polyuretanplast som utsätts för höga temperaturer kan leda till termisk nedbrytning som frisätter isocyanater. Denna process börjar redan vid ca 150 °C. Även mekanisk bearbetning kan ibland orsaka termisk nedbrytning. Isocyanater irriterar luftvägarna och kan framkalla allergi.

Formaldehyd är ett annat allergiframkallande ämne som frisätts i vissa processer, till exempel då syrahärdande lack härdar.

Riskbedömningen ska visa om särskilda regler gäller

När man har en kemisk produkt som är allergiframkallande ska man bedöma om arbetet som ska utföras kan medföra att arbetstagarna exponeras för den. Konstaterar man att exponering kan förekomma så omfattas man av kraven i 37 b-d §§. För vissa ämnesgrupper finns fler krav se Ytterligare krav för vissa allergener

Reglerna gäller också om man kan exponeras för lim eller andra kemiska produkter som innehåller etyl-2-cyanoakrylat eller metyl-2-cyanoakrylat.

Dessutom gäller reglerna vid arbete som innebär termisk nedbrytning av material som frisätter isocyanater eller processer som frisätter formaldehyd. Biocider som frisätter formaldehyd omfattas dock inte eftersom det inte går att utläsa från säkerhetsdatabladen att de frisätter formaldehyd.

Ytterligare krav för vissa allergener

När kan exponering förekomma ?

Man ska bedöma om arbetet i sig kan medföra exponering för att avgöra om kraven gäller. Om det beror på personlig skyddsutrustning att man inte exponeras betyder det att exponering kan förekomma.

Om man arbetar tillfälligt med små mängder hudallergena produkter som till exempel lim i tub så kan exponeringen anses så liten att man inte är exponerad enligt 37 a §. Ett annat sådant exempel är användning av en liten applikator, se nedan. Man bör ändå använda lämpliga skyddshandskar.

 

En applikator

Arbetar man däremot med större mängder allergiframkallande kemiska produkter som när man till exempel lägger ett epoxigolv så är risken för exponering stor och man ska då följa kraven.

Utöver de allmänna kraven ska dokumentationen från riskbedömningen tydligt ange:

  1. Var de allergiframkallande kemiska produkterna hanteras och var isocyanater eller formaldehyd kan frisättas.
  2. Vilka skyddsåtgärder som ska vidtas.
  3. Vilken personlig skyddsutrustning som krävs i olika situationer.
  4. Hur arbetsutrustning och ventilation ska kontrolleras och underhållas.

Skyltning (37 c §)

För att varna andra ska skyltar sättas upp där öppen hantering pågår.

Information (37 d §)

Arbetsledare och arbetstagare ska ha kunskap om riskerna vid hanteringen och om åtgärder som behövs för ett säkert arbete.

Ytterligare krav

Om det finns risk för exponering för vissa allergiframkallande ämnen gäller ytterligare regler om utbildning och läkarundersökning, se Ytterligare krav för vissa allergener.

Ytterligare krav för vissa allergener

Om tillämpningen för olika produkttyper

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2017-10-12