Dokumentation av oönskad händelse med konstaterad exponering

I Arbetsmiljöverkets föreskrifter om smittrisker finns en bestämmelse om att arbetsgivaren måste dokumentera om arbetstagare har exponerats för smittämnen i riskklass 3 och riskklass 4 i samband med tillbud, olyckor eller annan oönskad händelse. 

I samma föreskrifter finns bilagor med de smittämnen som ingår i riskklass 3 och 4.  Smittämnen i riskklass 3 och 4 kan orsaka allvarliga sjukdomar hos människor och kan därmed utgöra en fara för arbetstagare. För vissa av smittämnena finns effektiv behandling och vaccin, men inte för alla.

Det är inte Arbetsmiljöverket som beslutar om vilken riskklass ett smittämne ska tillhöra, utan det är EU-kommissionen som fattar beslutet. I maj 2020 beslutade EU-kommissionen att viruset SARS-CoV-2, som orsakar sjukdomen covid-19, ska tillhöra riskklass 3.  

Smittrisker (AFS 2018:4), föreskrifter

Coronaviruset som orsakar covid-19 är ett smittämne i riskklass 3.    

Arbetsgivaren ska vidta åtgärder och dokumentera  

Om  en händelse med konstaterad exponering för coronaviruset har skett i samband med  tillbud, olyckor eller annan oönskad händelse ska du som arbetsgivare vidta åtgärder så att inte fler arbetstagare riskerar att bli exponerade för coronaviruset i samband med arbetet. Exempel på förebyggande åtgärder kan vara rutiner som möjliggör att arbetstagare med symtom på smittsam infektionssjukdom inte befinner sig fysiskt på arbetsplatsen.

Därutöver ska du även dokumentera

  • vem eller vilka arbetstagare som blivit exponerade  
  • vilken typ av arbete som utfördes  
  • vilket smittämne i riskklass 3 och 4 som arbetstagaren exponerats för
  • vilka arbetsuppgifter som utfördes, när arbetstagaren exponerades.

Dessa uppgifter ska du spara i minst tio år.  Om du inte dokumenterar i enlighet med bestämmelsen i 11 § föreskrifterna om smittrisker (AFS 2018:4) kan du behöva betala en sanktionsavgift.  

Sanktionsavgifter

Senast uppdaterad 2023-11-10