Tillgänglig arbetsmiljö

Tillgänglighet i ett bredare perspektiv betyder tillgänglighet och användbarhet för personer med olika typer av funktionsnedsättningar, när det gäller information, produkter, tjänster och miljöer. I det ingår allt som möjliggör delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning.

I vårt arbetsmiljöarbete handlar tillgänglighet om att minimera hinder i arbetsmiljön så att alla kan arbeta på bästa sätt.

Ju bättre arbetsmiljön fungerar för alla desto bättre fungerar den också för de som har någon form av funktionsnedsättning. Dessutom minskar behovet av individuella anpassningar. Och omvänt - det som är nödvändigt för vissa, till exempel hjälp med att prioritera arbetsuppgifter, möjlighet att arbeta ostört, bra belysning och användarvänlig teknik - är oftast bra för alla.

I tillgänglig arbetsmiljö ingår fysiska, psykiska, kognitiva och sociala arbetsförhållanden. De olika aspekterna av arbetsmiljön behöver samspela för att det ska finnas förutsättningar att göra ett bra arbete.

Funktionsnedsättning och funktionshinder

Om en person har en nedsatt funktionsförmåga kallas detta för en funktionsnedsättning, men det är inte alltid som förmågan att arbeta är nedsatt. Termen är något vilseledande eftersom den bara lyfter fram nedsättning av funktioner och kan leda till risk att resurserna inte uppmärksammas. Så i praktiken betyder funktionsnedsättning oftast en ojämnhet i personens olika förmågor.

En funktionsnedsättning kan vara medfödd eller ha tillkommit senare i livet som följd av en olycka eller sjukdom. En del funktionsnedsättningar är bestående. Det kan till exempel handla om kronisk smärta, nedsatt hörsel eller förlamning. En del är däremot oftast övergående såsom brutet ben, sömnsvårigheter, kris på grund av sjukdom eller dödsfall i familjen.

Vi kan konstatera att vår funktionsförmåga varierar under vårt arbetsliv och att många av oss råkar ut för någon form av funktionsnedsättning.

Funktionshinder beskriver den begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen. Funktionshinder är med andra ord hinder som behöver tas bort i arbetsmiljön så att även personer som har en funktionsnedsättning kan fungera i arbetet.

Det lönar sig att arbeta för tillgänglighet

Arbetet med tillgänglighet förbättrar kvaliteten i arbetsmiljön dels genom att arbetstagarnas resurser tas till vara, dels genom att vi får ett humant arbetsklimat där människors olikheter är en tillgång. När alla får plats, kan både personalen och arbetet utvecklas.

Den hjärnvänliga arbetsplatsen (RAP 2014:2), kunskapssammanställning

Det blir allt viktigare att belysa hur den kognitiva arbetsmiljön påverkar oss. Vilken kognitiv arbetsmiljö mår vi bra av och vilken mår vi dåligt av?
Den hjärnvänliga arbetsplatsen (RAP 2014:2)

Senast uppdaterad 2019-03-29