Ytterligare krav för vissa allergener (37 e-g §§)

Utbildning och medicinska kontroller

Krav på utbildning och medicinska kontroller gäller endast för utpekade ämnesgrupper och processer.

För produkter som inte omfattas av CLP-förordningen gäller oftast inte kraven 37 a-g §§. Produkter som inte omfattas av CLP-förordningen är till exempel medicintekniska produkter och kosmetiska produkter. Medicintekniska produkter och kosmetiska produkter räknas alltid som kemiska riskkällor och omfattas av övriga paragrafer i föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19). Om materialet däremot innehåller cyanoakrylater omfattas de av §§ 37 a-g oavsett om produkten omfattas av CLP-förordningen eller inte.

Utbildningskrav - 37 e §

Utbildning krävs för de som leder arbetet eller sysselsätts i ett arbete med kemiska produkter om de är märkta med H317 eller H334 på grund av innehåll av:

 • Akrylater inklusive metaakrylater.
 • Diisocyanater som inte omfattas av utbildningskraven i post 74 bilaga XVII Reach-förordningen.
 • Epoxiplastkomponenter.
 • Formaldehydhartser.
 • Organiska syraanhydrider.
 • Arbete som innebär termisk nedbrytning som frisätter isocyanater.
 • Arbete med processer som frisätter formaldehyd.

Arbete med nedanstående ämnen som pågår längre än 30 minuter per vecka omfattas också av krav på utbildning:

 • Etyl-2-cyanoakrylat.
 • Metyl-2-cyanoakrylat.

Läs även mer på sidan om Utbildningskrav vid hantering av diisocyanater:

Utbildningskrav vid hantering av diisocyanater

Utbildningen ska styrkas med ett intyg - sanktionsavgift

Den arbetsgivare som inte kan uppvisa giltigt utbildningsintyg (får inte vara äldre än 5 år) för de arbetstagare som leder eller sysselsätts i arbete med de kemiska produkter och processer som omfattas, se ovan, ska betala sanktionsavgift på 10 000 kr per arbetstagare.

Utbildningsintygen kan förvaras på olika sätt, i pappersform eller vara elektroniskt tillgängliga. Det ska framgå vilka som genomgått utbildning, datum för utbildningens genomförande och vad utbildningen innehöll. De som tidigare har genomgått utbildning behöver genomgå en ny utbildning som uppdaterar kunskaperna, om det är mer än fem år sedan utbildningstillfället. Utbildningsintyg ska kunna visas upp vid en inspektion annars kan det leda till sanktionsavgift.

För arbetstagare som inte arbetar på ett fast arbetsställe kan t.ex. ett inplastat utbildningsintyg, i storlek som ett körkort, som innehåller kortfattad information enligt ovan användas. Detta kort kan man ha i plånbok eller dyl. En mer utförlig information ska kunna tas fram vid behov.

Vad händer om arbetstagaren har förlorat sitt utbildningsintyg?

För att arbetsgivaren ska kunna visa att en arbetstagare har genomgått utbildning så har många företag ordnat detta genom att ha en elektronisk lista med alla arbetstagare som genomgått utbildning, datum för utbildningen samt uppgift om vem som var utbildare. Även kursens innehåll kan förvaras elektroniskt. Arbetsgivaren kan då visa att en arbetstagare har genomgått utbildning även om arbetstagaren har förlorat sitt utbildningsintyg.

Om arbetsgivare kan visa att arbetstagaren genomgått utbildning, enligt ovan, ska arbetsgivaren inte få någon sanktionsavgift.

Medicinska kontroller och tjänstbarhetsbedömning

Det finns två kravnivåer för medicinska kontroller.
37 f §: Arbetsgivaren ska anordna medicinska kontroller för de arbetstagare som sysselsätts eller kommer att sysselsättas i arbete som innebär exponering för farliga kemiska produkter som är märkta med H317 eller H334 på grund av att de innehåller något av följande:

 • Epoxiplastkomponenter.
 • Formaldehydhartser.
 • Metakrylater.
 • Akrylater.

37 g §: Arbetsgivaren ska se till att anordna med medicinska kontroller med bedömning om tjänstbarhetsintyg för de arbetstagare som sysselsätts eller kommer att sysselsättas i arbete som innebär exponering för

 • farliga kemiska produkter märkta med H334 på grund av att de innehåller diisocyanater,
 • farliga kemiska produkter märkta med H334 på grund av att de innehåller organiska syraanhydrider,
 • kemiska produkter som innehåller etyl-2-cyanoakrylat, om arbetet pågår mer än 30 minuter per vecka,
 • kemiska produkter som innehåller metyl-2-cyanoakrylat, om arbetet pågår mer än 30 minuter per vecka, eller isocyanater som frisätts genom termisk nedbrytning.

Sanktionsavgift kan utdömas enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om medicinska kontroller i arbetslivet för brott mot kravet på tjänstbarhetsintyg

Senast uppdaterad 2023-11-24