Lokalernas storlek beror på verksamheten

I föreskrifterna om arbetsplatsens utformning finns krav på att arbetslokaler ska ha tillräcklig area för den verksamhet som bedrivs. Det betyder att hur stort det behöver vara beror på vilken verksamhet man bedriver.

En arbetsplats är en plats för arbete, inklusive förbindelseleder och personalutrymmen, som en arbetstagare har tillträde under sitt arbete. Arbetsplatser kan finnas både inomhus och utomhus och vara både stadigvarande och tillfälliga. Det kan till exempel vara lokaler inom industrin, lantbruket, restauranger, barer, konserthus, motionslokaler, förskolor, skolor eller kontor. Just den här sidan handlar om kontor, men mycket gäller även för andra arbetslokaler.

Lokalernas storlek är bland annat beroende av:

  • vad man gör
  • hur arbetet organiseras
  • vilka möbler man har
  • vilken annan utrustning man använder.

Ett arbete där man pratar mycket i telefon kräver ofta större plats för att man inte ska störa varandra med tal. Utrymmet som behövs för datorer och bildskärmar, bokhyllor och förvaring varierar. Behovet kan variera beroende på om de flesta oftast sitter på kontoret och arbetar eller om mycket arbete sker på distans, hos kund och liknande. Det gäller framför allt kontor där man inte har fasta arbetsplatser.

Tillgänglighet, ljud, ljus och luft påverkar storleken på kontorslokaler

Kontorslokaler ska normalt vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Det betyder att utrymmena ska vara så stora att de kan användas av personer med rullstol eller rollator. Andra faktorer som kan påverka storleken på ytorna är ventilation, akustik och tillgång till dagsljus.

Ventilationen måste vara anpassad för det antal personer som vistas i lokalen. Vissa ventilationssystem kan göra att delar av rum blir dragiga. Det kan påverka hur väl ytan kan utnyttjas eftersom ingen ska behöva sitta där det är dragigt.

I kontorslokaler med öppna planlösningar är risken stor att man stör varandra med tal om man sitter för trångt, till exempel vid arbete med många telefonkontakter. Till viss del kan ljudet dämpas genom att använda till exempel ljudabsorberande skärmar, men sitter man alltför nära räcker inte det. Om arbetsplatser placeras mitt emot varandra kan absorberande skärmar mellan arbetsplatserna också bryta siktlinjen så man inte upplever att det personliga reviret kränks.

Antalet fönster och hur de är placerade kan också påverka hur effektivt ytan i ett öppet kontor kan utnyttjas. Normalt är dagsljuset tillräckligt om rummet inte är djupare än 6–8 meter och fönsterarean är ungefär 10 procent av golvarean.

På kontor ska varje enskild arbetsplats vara tillräckligt stor

Varje enskild person ska ha tillräckligt med arbetsutrymme. När det gäller kontorsarbete ska själva arbetsytan vara tillräckligt stor och om man använder bildskärm ska avståndet till den vara tillräckligt.

Det ska finnas tillräckligt med benutrymme under bordet, och det behövs tillräckligt fritt utrymme framför bordet, normalt 85–100 cm, för att man ska kunna sitta bra och bekvämt kunna sätta sig och resa sig.

Gemensamma utrymmen på kontor

Det ska finnas tillräckliga ytor för gemensamma ändamål som till exempel mötesrum, tysta rum, personalutrymmen, förvaring och kopiering. Verksamheten avgör vilka sådana utrymmen som behövs.

Kommunikationsytor, alltså de ytor som behövs för att förflytta sig, tar också plats. Det gäller både korridorer och de ytor som behövs för att röra sig inom rummen. För att man ska kunna passera obehindrat mellan möbler behöver det normalt vara minst 70 cm fritt mellan dem och för en person som använder en liten inomhusrullstol behöver det normalt vara minst 80 cm. För att kunna vända med inomhusrullstol behövs normalt ett utrymme som är minst 130 cm brett och för en utomhusrullstol behöver man normalt minst 150 cm. För att två gående personer ska kunna mötas bekvämt behöver till exempel en korridor vara minst 120 cm bred.

Kontoret är också en arbetsplats för andra, till exempel för dem som sköter städning och transporter. Lokalerna ska även ge tillräckligt arbetsutrymme för dem som sköter sådant arbete.

Rumshöjd på kontor

Öppna kontor och mötesrum behöver normalt ha en rumshöjd på minst 2,7 meter. Denna höjd brukar behövas för att kunna ordna en dragfri ventilation, bra belysning och för att tillräckligt med dagsljus ska komma in i rummet.

I cellkontor och små mötesrum och samtalsrum kan det ofta räcka med en rumshöjd på 2,4 meter. I korridorer och liknande kan det vara lägre, normalt dock inte mindre än 2,1 meter.

Belysningsarmaturer med uppåtriktat ljus måste placeras tillräckligt långt från taket. Det krävs minst 50 cm, helst 70 cm, för att ge det önskade diffusa ljuset. Annars kan ljusfläckar med hög luminans (starkt lysande fläckar) speglas i till exempel en blank datorskärm.

Utformningen av kontorslokaler kan bidra till stress

I ett litet rum där man arbetar ensam kan man känna sig instängd och isolerad, och i ett rum som delas av flera personer finns risk att bli störd och det kan vara svårt att koncentrera sig.

De flesta trivs bäst med att sitta så att de har överblick över lokalen. Att inte ha en vägg, en hylla eller någon annan avskärmning bakom ryggen, så att andra kan passera direkt bakom eller ”titta över axeln”, kan ge en känsla av otrygghet. Att sitta för nära kan också ge en känsla av att det personliga reviret kränks. Det gäller speciellt om man sitter mitt emot någon, utan något emellan så att siktlinjen bryts.

Lokalernas utformning kan därför på olika sätt påverka hur vi mår och bidra till stress. Läs mer om stress på våra sidor om psykisk ohälsa, stress, hot och våld.

Psykisk ohälsa, stress, hot och våld

En vanlig fråga om arbetsmiljö på kontor är hur stort ett rum eller en arbetsplats behöver vara. Det går dock inte att ge ett enkelt svar eftersom flera olika faktorer påverkar hur stor en arbetsplats behöver vara. Du hittar mer information i våra föreskrifter om arbetsplatsens utformning (AFS 2020:1).

Arbetsplatsens utformning (AFS 2020:1), föreskrifter

Bild på omsaget av föreskriften "Arbetsplatsens utformning afs 2020:1"
Föreskrifterna gäller utformningen av arbetsplatser. De tar bland annat upp krav och råd om inomhusklimat och ventilation, dagsljus och belysning, personalutrymmen och utrymning. Du hittar även regler om byggherrars, Bas-P:s och projektörers ansvar för arbetsmiljön på den färdiga arbetsplatsen.

Vanliga frågor och svar om kontorslokaler

Det finns inga regler om antal kvadratmeter per arbetsplats. För kontor varierar behovet beroende på typ av verksamhet, arbetsuppgifter, arbetets organisation, val av möbler och utrustning. Andra faktorer som kan påverka storleken på ytorna är bland annat ventilationen, akustiken och tillgången till dagsljus.

Mer information finns i våra föreskrifter om arbetsplatsens utformning (AFS 2020:1).

Arbetsplatsens utformning (AFS 2020:1), föreskrifter

Senast uppdaterad 2021-01-05