Buller

Det kan vara ljud som ”bara” stör dig eller ljud som kan skada din hörsel. Att ta bort eller minska bullret på arbetsplatsen är lönsamt.

Ju säkrare och mer hälsosam arbetsmiljön är, desto mindre är risken att drabbas av kostnader för arbetsfrånvaro, olyckor och anställda som inte orkar jobba med full kapacitet.

För en bra ljudmiljö krävs att man arbetar förebyggande, regelbundet och långsiktigt med bullerfrågorna. Arbetsgivaren har ansvaret för detta.

Risker med buller

Fördjupning om buller och ljud

Regler för buller

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om buller, AFS 2005:16, innehåller regler om både hörselskadligt och störande buller. Det finns både krav som alltid gäller och krav för olika bullernivåer.

Buller (AFS 2005:16), föreskrifter

Krav som alltid gäller

Arbetsgivaren ska planera, bedriva och följa upp arbeten så att det buller arbetstagarna utsätts för minskas genom att bullret tas bort där det uppstår eller sänks så långt som möjligt. Man ska då ta hänsyn till den tekniska utvecklingen och möjligheterna att begränsa bullret.

Läs mer om åtgärder och handlingsplan under förebyggande.

Förebyggande om buller

Arbetsgivaren ska undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna med att arbetstagarna utsätts för buller i arbetet. För att ta reda på om man kommer upp till eller över insats- och gränsvärden ska man bestämma vilket buller arbetstagarna utsätts för. Om det behövs ska man också göra mätningar. Den som planerar och gör detta ska ha tillräckliga kunskaper och göra det med lämpliga mellanrum.

Insats- och gränsvärden för buller

Undersökning, riskbedömning och åtgärder

Arbetstagarna ska få möjlighet att vara med i de frågor som föreskrifterna omfattar. Speciellt när det gäller riskbedömning, åtgärder och val av hörselskydd.

Hörselskydd

Åtgärder ska anpassas till arbetstagare som kan vara särskilt känsliga för buller. Det kan till exempel vara den som har en hörselskada eller den som är gravid.

Om den som arbetar i en bullrig miljö av säkerhetsskäl behöver kunna meddela sig med andra ska arbetsgivaren göra åtgärder så att det blir möjligt.

Buller (AFS 2005:16), föreskrifter

Omslagsbild: AFS
Föreskrifterna gäller för verksamheter där någon kan utsättas för buller i arbetet. De kompletterar och preciserar föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete bland annat när det gäller undersökning och riskbedömning.
Buller (AFS 2005:16), föreskrifter

Bort med bullret - en bra ljudmiljö lönar sig (ADI 598), broschyr

En man som arbetar med verktyg och bär hörselkåpor
I den här broschyren får du råd om hur du kan arbeta för att följa föreskrifterna om buller och systematiskt arbetsmiljöarbete. För en bra ljudmiljö krävs det att man arbetar förebyggande, regelbundet och långsiktigt.
Bort med bullret - en bra ljudmiljö lönar sig (ADI 598), broschyr

Senast uppdaterad 2023-07-10