CMR-klassificerade kemiska produkter 38 - 44 §§

Föreskrifter gäller vissa klassificerade kemiska produkter

Föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19) i 38-44 §§ gäller när man hanterar inköpta eller egentillverkade kemiska produkter som är klassificerade med angivna faroangivelserna nedan.

Klassificering, kan även finnas på äldre produkter.
Enligt CLP-förordningen Enligt KIFS 2005:7
H350: Kan orsaka cancer R45: Kan ge cancer
H340: Kan orsaka genetiska defekter R46: Kan ge ärftliga genetiska skador
H360: Kan skada fertiliteten eller det
ofödda barnet
R49: Kan ge cancer vid inandning
  R60: Kan ge nedsatt fortplantningsförmåga
  R61: Kan ge fosterskador

Kraven gäller inte om halten i produkten är under gränsen för klassificering

Kraven omfattar inte kemiska produkter som innehåller en så låg halt av ett CMR-ämne att produkten inte får denna klassificering. Det finns uppgift om klassificeringen för olika ämnen hos den europeiska kemikaliemyndigheten, Information om kemikalier. Där finns också dokument med underlag till klassificering som CMR.

För ett cancerframkallande eller mutagent ämne gäller, om inget annat anges, att en kemisk produkt ska innehålla minst 0,1 % av ämnet för att produkten ska klassificeras som ämnet. Gränsen för reproduktionsstörande ämnen är 0,3 %, om inget annat anges för ämnet.

Europeiska kemikaliemyndighetens webbplats, öppnas i nytt fönster

Utred och dokumentera varför en CMR-klassad produkt behövs, 39 §

Det gäller alltid att man ska välja kemiska produkter som medför så liten risk som möjligt. Men när det gäller CMR-klassade kemiska produkter ska man också göra en dokumenterad utredning som visar att det inte är tekniskt möjligt att ersätta CMR-produkten med annan kemisk produkt som utgör en mindre risk för ohälsa eller olycksfall.Bränslen omfattas inte av kravet på utredning.

Kravet innehåller ingen undre gräns för mängd för när utredning krävs. Om mängden är så liten att risken för ohälsa eller olycksfall redan är försumbar oavsett hur hanteringen går till finns det dock inte någon möjlighet att minska risken.

Hur omfattande utredningen behöver vara är olika. Den som köper in och använder en kemisk produkt avsedd för ett visst ändamål behöver ta reda på vilka alternativ som finns för att nå det resultat som behövs. Utredningen ska vara anpassad till den nuvarande utvecklingen. Kemikalieanvändare förväntas endast söka bland kommersiellt tillgängliga produkter, men utredningen kan inte begränsas till en leverantörs utbud utan behöver täcka flertalet av de alternativ som finns tillgängliga.

Verksamheter, i till exempel samma bransch, som använder en CMR-klassad kemisk produkt för samma ändamål kan gå samman och utreda om en mindre farlig produkt kan användas. En generell utredning för en viss användning kan behöva kompletteras med text som förklarar varför den kan tillämpas på det enskilda arbetsstället.

Om en uppdragsgivare begär användning av en CMR-klassad produkt kan det vara lämpligt att begära utredningen av uppdragsgivaren innan man åtar sig uppgiften.

Det finns information på Internet om hur olika ämnen kan ersättas. Vid utveckling av nya produkter bör man om möjligt eftersträva att CMR-klassade produkter inte blir nödvändiga i kommande produktion.

Använd ett slutet system om det är möjligt, 42-43 §§

Där det är tekniskt möjligt ska CMR-klassade kemiska produkter hanteras i ett slutet system. Om det inte går ska följande iakttas.

  1. Utrustning och metoder ska väljas och utformas så att minsta möjliga mängd luftföroreningar bildas och så att sprut eller stänk undviks.
  2. Förorenad luft ska omhändertas genom processventilation vid den plats där luftföroreningen uppkommer.
  3. Skyddskläder och skyddshandskar ska användas om det finns risk för kontakt med den kemiska produkten. De ska bytas vid övergång till annat arbete.
  4. Spill ska samlas upp så snabbt och säkert som möjligt.
  5. Ytor som kan ha förorenats ska rengöras dagligen och när en arbetsuppgift slutförts.
  6. Den kemiska produkten och avfallet från hanteringen ska förvaras och transporteras i stötsäkra, förslutna och tydligt märkta behållare

Information och skriftliga instruktioner, 44 §

De som ska utföra arbetet behöver informeras särskilt om de kemiska produkternas farlighet. De ska få skriftliga hanterings- och skyddsinstruktioner som gäller alla moment i hanteringen inklusive underhåll, rengöring, bortforslande av avfall, upptagning av spill med mera.

Ytterligare uppgifter ska dokumenteras vid riskbedömningen, 40 §

Arbetsgivaren eller motsvarande ska besluta om åtgärder för hela hanteringskedjan så att hen känner att hen kan ta ansvar för att ingen drabbas av ohälsa på grund av arbetet. Dessa åtgärder ska dokumenteras. Det rör sig både om skyddsåtgärder som den som utför arbetet ska göra och installationer som ska finnas.

För de åtgärder man bedömer behövs för att exponeringen ska vara säker ska arbetsgivaren också ta ställning till och dokumentera hur man ska övervaka att de fungerar som avsett. Vad, hur, när och av vem ska kontroller göras?

Platser som kan vara förorenade med CMR-ämnen på ytor eller i luften ska identifieras och avgränsas så att personal som inte behövs för arbetet inte heller vistas där. Även dessa åtgärder ska dokumenteras.

Övervakning eller regelbundna mätningar, 40 §

Kontroll kan ske genom kontinuerlig övervakning med hjälp av detektorer eller genom regelbundna kontrollmätningar av lufthalter. Arbetssättet kan ibland kontrolleras genom att mäta hur mycket av ämnet som finns på ytor i omgivningen.

När mätning inte går att utföra kan övervakning göras genom att kontrollera att de åtgärder som man tagit beslut om genomförs och fungerar som avsett.

Om processventilation behövs ska det finnas ett kontrollsystem som visar om det är fel på ventilationens effektivitet. Se Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsens utformning, 26 §.

En tydlig dokumentation av de kontroller man gjort kan behövas för att arbetsgivaren ska veta att hanteringen är säker och för att kunna uppfylla kravet på registerföring av exponerade personer.

Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19). Ändrad och omtryckt i AFS 2014:43, föreskrifter

Omslagsbild: AFS
Föreskrifterna specificerar kraven på ett systematiskt arbetsmiljöarbete för arbetsplatser med kemiska risker. I kraven ingår till exempel att undersöka och bedöma risker, vidta åtgärder och märka behållare och rörledningar.
Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19), föreskrifter

Kemiska risker i arbetsmiljön (ADI 296), broschyr

Omslagsbild på kemiska risker i arbetsmiljön (ADI 296)
Att ha de kemiska riskerna under kontroll är en del av arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön. Broschyren ger information om hur riskbedömning ska göras, att välja produkt och arbetsmetod, luftföroreningar och hanterings- och skyddsinstruktioner med mera.
Kemiska risker i arbetsmiljön (ADI 296), broschyr

Senast uppdaterad 2024-01-03