Beredskapsplan för olyckor och nödsituationer - 12 §

En beredskapsplan ska tas fram om man bedömer att de kemiska riskkällorna kan orsaka olyckor och nödsituationer där det krävs omedelbara åtgärder för att skydda arbetstagarna.

Det kan röra sig om:

  • Utströmning eller bildning av giftig eller brandfarlig gas
  • Lättantändliga varor med risk för snabb brandspridning
  • Ämnen som vid upphettning eller brand sönderdelas till farlig gas.

Övningar ska visa att planen fungerar

Övningar ska genomföras så att man vet att planen kan följas. Uppföljning efter övningar eller inträffade nödsituationer ska göras för att man ska få svar på om beredskapsplanen bör ändras och när nästa övning ska genomföras.

Beredskapsplanen ska innehålla uppgifter om

  1. Vilka händelser som kräver omedelbara åtgärder
  2. Vilka uppgifter särskilt utsedda personer har vid sådana händelser
  3. Vilka skadebegränsande åtgärder som omedelbart ska genomföras, vilken skyddsutrustning som då behövs och var den finns
  4. Hur arbetstagarna ska informeras om händelsen
  5. Vilka varningssystem som finns och hur de fungerar
  6. När utrymning ska ske
  7. Var utrustning för första hjälpen finns

Mer om beredskapsplanen

Regler finns för första hjälpen och krisstöd

I föreskrifterna om första hjälpen och krisstöd finns regler om beredskap för att kunna ge första hjälpen till dem som drabbats av olycksfall eller akut sjukdom.

I arbeten där det finns risk för allvarliga akuta skador, som medvetslöshet, är det viktigt att snabbt kunna få hjälp vid ett tillbud. Se även föreskrifterna om Ensamarbete, AFS 1982:03.

Ensamarbete (AFS 1982:3), föreskrifter

Systematiskt brandskyddsarbete

I lagen (2003:778) om skydd mot olyckor finns regler om systematiskt brandskyddsarbete och om att lämna skriftlig redogörelse för brandskyddet till kommunen.

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor, Riksdagens webbplats, öppnas i nytt fönster

Skyldigheter vid farlig verksamhet

Vid anläggningar där en olycka kan orsaka allvarliga skador på människor eller miljön krävs en skälig beredskap för att hindra eller begränsa sådana skador. Denna ska komplettera kommunens beredskap för en räddningsinsats.

Läs mer om brandskydd och farlig verksamhet hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad 2020-05-19