Förebygg - Använd sakerna på rätt sätt

  • Fortlöpande tillsyn, underhåll och kontroll
  • Säker avställning vid underhållsarbete
  • Reparationer och service

Använd på rätt sätt – rätt fluid, tryck och temperatur

Använd trycksatta anordningar på rätt sätt. En anordning är tillverkad för ett visst innehåll och för att klara ett visst tryck och en viss temperatur. Vi har sett att det inträffar olyckor och tillbud när trycksatta anordningar används på fel sätt. Det kan handla om att en anordning används vid högre tryck än vad den avsetts för eller att den används vid felaktig temperatur.

Sverige har ett kallare klimat än övriga Europa. Därför gäller det att inte placera anordningar utomhus som inte är byggda för vårt klimat. Det går inte att vid en riskbedömning frångå vårt klimat.

Ett exempel

Långt över beräknad livslängd
På en industri hade man ett tryckkärl för lagring av syrgas i ett så kallat höghållfaststål. När tanken togs i drift gjordes en beräkning av hur många gånger tanken skulle kunna fyllas och tömmas. Vid en fyllning 25 år efter driftsättning exploderade tryckkärlet. Stora metallstycken slungades ut och fönsterrutor krossades på byggnader. Användaren hade då använt tryckkärlet långt över den beräknade livslängden.

Haverikommissionens rapport RO 2007:02, pdf, öppnas i ny fönster

Exemplet ovan visar att du som använder en trycksatt anordning måste känna till om den trycksatta anordning du använder har en begränsad livslängd. Det är därför viktigt att dokumentera driften i journaler så att det går att avgöra när det är dags att ta anordningen ur drift eller bestämma vilka åtgärder och kontroller som behöver utföras. Om du har en trycksatt anordning som tillhör klass A eller B så ska det finnas en journal som visar den återstående livslängden.

Vilken information har tillverkaren lämnat till dig som använder anordningen, kontrollera vad det står i bruksanvisning och på själv anordningen. Om du inte själv kan avgöra livslängden så kan en sakkunnig person hjälpa dig med att ta reda på detta.

Senast uppdaterad 2023-07-12