Sjukdomar, smitta och mikrobiologiska risker

På alla arbetsplatser finns det mikroorganismer som man inte kan se med blotta ögat. Det är till exempel bakterier, virus och andra ämnen.

En person som använder ett mikroskop

För det mesta blir vi inte sjuka av mikroorganismerna i arbetsmiljön. Men vid vissa tillfällen och i en del miljöer finns det högre risk för att utsättas för skadliga mikroorganismer.

Några arbetsmiljöer innebär kända risker, till exempel arbete med människor och djur där det alltid finns risk för smitta, eller arbete där man avsiktligt använder sig av mikroorganismer som i laboratoriearbete och i storskaliga processer som kommersiell odling.

Smittrisker i arbetsmiljön

Allvarligt tillbud avseende smittrisker

Mögel, organiskt damm, toxiner och andra mikrobiologiska arbetsmiljörisker

Användning av mikroorganismer

Innesluten användning av GMM

Smittrisker (AFS 2018:4) 

Tillstånd

Det finns särskilda regler för de områdena. I vissa fall krävs anmälan eller tillstånd för att arbeta med ett visst smittämne.

Anmälan för användning av smittämnen

Anmälan och tillstånd för GMM-verksamhet

Alla arbetsgivare ska jobba med ett systematiskt arbetsmiljöarbete

Det är arbetsgivarens ansvar att arbeta för en bra arbetsmiljö och för att ingen ska behöva bli sjuk, skada sig eller dö på grund av jobbet. Med hjälp av ett systematiskt arbetsmiljöarbete ska arbetsgivare tillsammans med skyddsombud och övriga arbetstagare bland annat undersöka arbetsmiljön, bedöma riskerna för att någon kan komma till skada, åtgärda det som behöver åtgärdas och följa upp att åtgärderna gett avsedd effekt.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Föreskrifter

Anmälan - Arbete med eller förvaring av koncentrerade smittämnen

Första gången en arbetsgivare avser att arbeta med, eller förvara, koncentrerade smittämnen i riskklass 2, 3 eller 4 ska arbetsgivaren anmäla verksamheten till Arbetsmiljöverket, senast 30 dagar innan arbetet påbörjas. Vissa undantag finns. Även när en sådan verksamhet ska flyttas till annan adress, ska arbetsgivaren anmäla det senast 30 dagar före flytt.

Riskklass 2

Arbete med eller förvaring av koncentrerade smittämnen - Riskklass 2, pdf, öppnas i nytt fönster

Riskklass 3

Arbete med eller förvaring av koncentrerade smittämnen - Riskklass 3, pdf, öppnas i nytt fönster

Riskklass 4

Arbete med eller förvaring av koncentrerade smittämnen - Riskklass 4, pdf, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad 2023-05-30