ܡܫܰܬܐܣܬܐ ܕܡܰܚܕܘܪܐ ܕܦܘܠܚܢܐ

ܟܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܕܦܠܚܝܢ ܒܣܘܖܝܕ ܐܝܬ ܠܗܘܢ ܩܘܫܬܐ ܠܡܰܚܕܘܪܐ ܕܦܘܠܚܢܐ ܛܳܒܐ. ܠܐ ܐܢܫ ܣܢܝܩ ܕܡܰܐܟܶܒ ܢܦܫܗ ܐܰܘ ܕܢܶܬܟܪܰܗ ܡܢ ܥܠܬܐ ܕܦܘܠܚܢܗ.

ܚܢܢ ܡܫܬܐܣܬܐ ܐܝܬܝܢ ܕܰܢܣܰܒܢܢ ܘܠܝܬܐ ܡܢ ܫܘܠܛܢܘܬܐ ܕܣܘܝܕ ܘܡܘܬܒܐ ܐܘܡܬܢܝܐ (ܒܪܠܡܐܢ) ܕܢܶܚܙܐ ܘܢܒܰܩܰܪ ܕܩܢܘܢ̈ܐ ܕܥܠ ܡܚܕܘܪܐ ܕܦܘܠܚܢܐ ܡܗܰܠܟܝܢ ܒܛܘܟ̈ܣܐ ܘܒܕܘܟܝ̈ܬܐ ܕܦܘܠܚܢܐ. ܗܢܐ ܥܒܕܝܢܢ ܠܗ ܐܝܬܐ ܠܡܐܡܪ ܟܕ̰:

 

  • ܡܛܰܝܒܝܢܢ ܢܡܘܣ̈ܐ ܩܪ̈ܝܚܐ ܘܩܰܛܝ̈ܢܐ ܗܠܝܢ ܕܢܳܒܥܝܢ ܡܢ ܩܢܘܢܐ ܕܡܚܕܘܪܐ ܕܦܘܠܚܢܐ
  • ܚܙܝܢܢ ܕܕܘܟܝ̈ܬܐ ܕܦܘܠܚܢܐ ܘܛܘܟܣ̈ܐ ܥܒܕܝܢ ܠܦܘܬ ܩܢܘ̈ܢܐ ܘܢܡܘܣ̈ܐ ܟܕ ܡܒܰܚܢܝܢ ܠܕܘܟܝ̈ܬܐ ܕܦܘܠܚܢܐ ܒܟܠܗ ܐܬܪܐ ܕܣܘܝܕ
  • ܦܪܣܝܢܢ ܝܕܥܬܐ ܥܠ ܫܘ̈ܐܠܐ ܕܡܚܕܘܪܐ ܕܦܘܠܚܢܐ

 

ܡܪܐ ܕܦܘܠܚܢܐ ܐܝܬ ܠܗ ܡܫܰܐܠܘܬܐ ܥܠ ܡܰܚܕܘܪܐ ܕܦܘܠܚܢܐ ܕܝܠܟ

ܡܪܐ ܕܦܘܠܚܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܰܘ ܕܐܝܬ ܠܗ ܡܫܐܠܘܬܐ ܪܝܫܝܬܐ ܥܠ ܡܚܕܘܪܐ ܕܦܘܠܚܢܐ ܒܕܘܟܬ ܥܡܠܐ. ܟܕ ܢܦܩܝܢܢ ܠܒܪ ܒܣܥܘܪܘܬܐ ܠܕܘܟܝ̈ܬܐ ܡܫܚܠܦ̈ܬܐ ܕܦܘܠܚܢܐ ܚܳܝܪܝܢܢ ܕܐܝܟܢ ܡܶܬܚܙܐ ܡܚܕܘܪܐ ܕܦܘܠܚܢܐ ܘܒܳܩܪܝܢܢ ܠܗܝ ܕܢܡܘܣ̈ܐ ܘܩܢܘܢ̈ܐ ܕܡܚܕܘܪܐ ܕܦܘܠܚܢܐ ܡܬܝܩܪܝܢ. ܐܢ ܚܙܝܢܢ ܚܣܝܪܘܬܐ ܙܕܩ ܡܪܐ ܕܦܘܠܚܢܐ ܢܫܰܡܠܐ ܠܗܘܢ.

 

ܬܚܠܘܦܐ ܕܝܠܟ ܒܦܘܠܚܢܐ

ܕܘܟܝ̈ܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܕܦܘܠܚܢܐ ܒܣܘܝܕ ܐܝܬ ܠܗܘܢ ܬܚܠܘܦܐ ܕܰܒܛܝܠܘܬܐ. ܬܚܠܘܦܐ ܗܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܩܢܘܡܐ ܗܘ ܕܡܡܬܠ ܠܗܢܘܢ ܕܦܠܚܝܢ ܘܡܰܨܝܐ ܠܗ ܕܢܣܝܡ ܫܰܪ̈ܛܐ ܡܛܠ ܡܚܕܘܪܐ ܕܦܘܠܚܢܐ ܥܠ ܡܪܐ ܕܦܘܠܚܢܐ. ܐܢ ܐܝܬ ܠܟ ܩܛܪܐ ܒܕܘܟܬܐ ܦܘܠܚܢܐ ܡܨܝܐ ܠܟ ܕܬܡܠܠ ܥܡ ܬܚܠܘܦܐ ܕܝܠܟ.

 

ܥܒܶܕ ܥܰܡܰܢ ܐܣܪܐ

ܡܳܛܐ ܐܢ̱ܬ ܠܢ ܥܠ ܢܘܡܪܐ ܕܬܠܝܦܘܢ +46 (0)10-730 90 00  ܐܘ arbetsmiljoverket@av.se. ܗܢܘܢ ܕܦܠܚܝܢ ܠܘܬܢ ܡܡܰܠܠܝܢ ܠܫܢ̈ܐ ܡܫܚܠ̈ܦܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܘܡܦܰܢܝܢ ܥܠ ܫܘ̈ܐܠܐ ܝܘܡ ܬܪܝܢ ܒܫܒܐ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡ ܥܪܘܒܬܐ ܫܥܬܐ 08.00–11.30.

ܚܢܢ ܚܕܳܪ̈ܝ 600 ܦܠܚ̈ܐ ܚܢܢ ܘܫܟܝܚܝܢܢ ܒܕܘܟܝ̈ܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܒܐܬܪܐ، ܡܢ ܓܪܒܝܐ ܠܬܝܡܢܐ ܘܡܟܬܒܐ ܪܝܫܝܐ ܒܡܕܝܢܬܐ ܕܣܛܘܟܗܘܠܡ. ܚܳܕܶܝܢܢ ܐܡܝܢܐܝܬ ܟܕ ܬܥܒܕ ܐܣܪ̈ܐ ܥܡܢ ܐܢ ܐܝܬ ܠܟ ܫܘ̈ܐܠܐ ܥܠ ܡܚܕܘܪܐ ܕܦܘܠܚܢܐ، ܢܡܘܣ̈ܐ ܘܩܢܘ̈ܢܐ ܐܰܘ ܬܫܡܫܬܐ ܕܝܠܢ ܐ‍ܠܟܬܪܘܢܝܬܐ.

 

 >ܣܢܝܩ ܐܢܬ ܠܬܪܓܡܢܘܬܐ؟

ܝܕܥܬܐ ܒܗܢܐ ܠܫܢܐ ܡܬܚܡܬܐ ܐܝܬܝܗ̇. ܝܕܥܬܐ ܕܝܬܝܪ ܐܝܬ ܥܠ ܕܦ̈ܐ ܕܝܠܢ ܒܠܫܢܐ ܣܘܝܕܝܐ ܘܠܫܢܐ ܐܢܓܠܝܫܝܐ. ܐܢ ܐܝܬ ܣܢܝܩܘܬܐ ܡܨܝܐ ܠܢ ܕܢܬܪܓܡ ܟܬܝܒ̈ܬܐ ܕܝܬܝܪ. ܥܒܶܕ ܥܡܢ ܐܣܪ̈ܐ ܥܠ arbetsmiljoverket@av.se ܟܕ ܐܝܬ ܒܥܘܬܐ ܠܬܪܓܡܢܘܬܐ.

Last updated 2023-06-12