Tillstånd att använda biocider klass 1 So – råttgift, med mera

För att få använda råttgift (rodenticider) i behörighetsklass 1 So krävs tillstånd. Folkhälsomyndigheten eller Arbetsmiljöverket beslutar om tillstånd, beroende på vilken plats det är som ska skyddas från råttor.

Handläggningstid för tillstånd att använda biocider klass 1

Arbetsmiljöverket har mottagit ett stort antal ansökningar om tillstånd att använda biocider klass 1. Vi arbetar just nu med dessa. Då inflödet av ärenden varierar ska ansökan vara oss till handa en månad innan arbetet ska påbörjas, för att hinna handläggas i tid.

När behövs tillstånd?

Vid användning av råttgift, där syftet är att skydda bostäder eller lokaler för allmänna ändamål, krävs tillstånd från Folkhälsomyndigheten. Arbetsmiljöverket ger tillstånd för användning av råttgift, då syftet är att skydda andra platser än bostäder eller lokaler för allmänna ändamål. Exempel på sådana platser, är lagerlokaler, restaurangkök, fabriker och djurstallar dit allmänheten inte har tillträde.

Den som yrkesmässigt använder råttgift kan därför behöva tillstånd från både Folkhälsomyndigheten och Arbetsmiljöverket.

Användning av råttgift i behörighetsklass 1 So får endast ske enligt det användningsområde som Kemikalieinspektionen bestämt och som finns angivet för varje ämne.

Vad krävs för att få tillstånd att hantera råttgift i klass 1 So?

Råttgift i behörighetsklass 1 So får endast användas yrkesmässigt av den som har den särskilda kunskap som krävs för att kunna hantera råttgiftet på ett säkert sätt. Arbetsmiljöverket anordnar ingen utbildning på området, men Folkhälsomyndigheten erbjuder prövningar (skriftligt prov efter självstudier). Den som använder råttgift måste vara 18 år eller äldre.

Vilka utbildningar ger särskild kunskap att hantera råttgift i klass 1 So?

Om du har genomgått Jordbruksverkets utbildning (1L) anser Arbetsmiljöverket att du har den särskilda kunskap som krävs för tillstånd att hantera vissa råttgift i klass 1 So. Du behöver fortfarande ansöka om tillstånd.

Om du har genomgått Folkhälsomyndighetens utbildning (1 So) eller gjort Folkhälsomyndighetens prövning (1 So) med godkänt resultat anser Arbetsmiljöverket att du har den särskilda kunskap som krävs för tillstånd att hantera alla biocider i klass 1 So. Du behöver fortfarande ansöka om tillstånd.

Vad ska en ansökan innehålla?

Du har möjlighet att ansöka via vår blankett eller vårt webbformulär. Om du istället väljer att skicka ansökan via e-post ska följande uppgifter anges:

  • ditt namn, personnummer och kontaktuppgifter,
  • vilken plats som du ska skydda från ohyra,
  • vilken typ av ämne som du ska använda (till exempel rodenticider klass 1 So),
  • något som styrker att du har de kunskaper som krävs. Detta kan till exempel vara ett utbildningsbevis från Folkhälsomyndigheten eller Jordbruksverket.

Ansökan om tillstånd för att använda biocider klass 1

Senast uppdaterad 2023-07-10