Se samtliga föreskrifter

Maskiner (som släppts ut på marknaden efter 29 dec 2009) (AFS 2008:3), föreskrift

Föreskrifterna om maskiner gäller för maskiner, utbytbar utrustning, säkerhetskomponenter, lyftredskap, kedjor, kättingar, linor, vävband med mera. Reglerna gäller för produkter som används yrkesmässigt såväl som privat.

Revidering av maskindirektivet

Just nu pågår en revidering av maskindirektivet. Arbetsmiljöverket är ansvarig myndighet för att inkomma med synpunkter på förslaget.

Du kan läsa mer om direktivet här:

Revidering av maskindirektivet

Utökade sanktionsavgifter för nya maskiner gäller från den 15 juni 2017

En ändring av föreskrifterna om maskiner (AFS 2008:3) började gälla den 15 juni 2017. Sanktionsavgifterna utökas till att gälla både bruksanvisning och försäkran om överensstämmelse som ska följa med alla nya maskiner som släpps ut på marknaden, eller tas i drift första gången. Även kraven på märkning av maxlast för lyftande maskiner och maskiner för personlyft blir då belagt med sanktionsavgift.

Dessutom ändras föreskrifternas tillämpningsområde för skogs- och jordbrukstraktorer. Den nya EU-förordningen om godkännande och marknadstillsyn av jordbruks- och skogsbruksfordon (nr 167/2013) omfattar nu samtliga risker för dessa maskiner och därmed är traktorer helt undantagna från maskinföreskrifterna.

EU-förordningen om godkännande och marknadstillsyn av jordbruks- och skogsbruksfordon (167/2013), extern länk, öppnas i nytt fönster

Sanktionsavgifter för alla maskiner

Tillverkare av alla slags maskiner kan tvingas betala sanktionsavgifter. Ändrade regler innebär sanktionsavgifter för krav på bruksanvisning för alla maskiner och krav på Försäkran om överensstämmelse. Detta gäller allt från handborrmaskiner till maskinlinjer i industrin.

Försäkran om överensstämmelse är det dokument där tillverkaren intygar att maskinen följer alla europeiska hälso- och säkerhetskrav.

Det är också en sanktionsavgift kopplat till kravet om märkning av max-last på lyftande maskiner och maskiner för personlyft.

–Det här ska ge säkrare maskiner på marknaden, vilket gynnar både yrkesmässiga användare och vanliga konsumenter, säger Gun Fridfelt, på Arbetsmiljöverket som tagit fram ändringarna till maskinreglerna.
Tidigare fanns sanktionsavgift endast för maskiner med särskilda risker.

Kraven gäller för alla tillverkare eller deras representanter och de importörer som importerar maskiner som inte är CE-märkta från länder utanför EES-området.

Ändringen i maskinföreskrifterna heter AFS 2016:10 och de nya sanktionsavgifterna gäller för maskiner som är tillverkade efter 15 juni 2017. Grundföreskriften är Maskiner AFS 2008:3.

Gemensamma EU-krav motverkar osund konkurrens

Kraven är tydligare på att tillverkarens Försäkran om överensstämmelse ska följa med maskinerna när de släpps ut på den svenska marknaden. Det gäller även bruksanvisningar och märkning av max-last på lyftande maskiner och maskiner för personlyft. Kraven gäller lika för tillverkare i alla EU-stater.

Det finns en risk för oseriösa företag att råka ut för kostbara sanktionsavgifter om man inte uppfyller kraven. Detta bör minska intresset från dessa företag att släppa ut maskiner som inte uppfyller kraven.

Reglerna är desamma som tidigare och förändringarna bör därför inte påverka företagen ekonomiskt eller på annat sätt, så länge man uppfyller kraven.

–Sanktionsavgifterna för tillverkare av vanliga maskiner och så kallade bilaga 4-maskiner blir olika genom olika grundavgifter, men en procentuell omsättningsavgift läggs till, säger Gun Fridfelt. Bilaga 4-maskiner är en lista som räknar upp ett antal maskiner med särskilda risker i en bilaga till föreskrifterna om maskiner.

Tidigare fanns sanktionsavgift endast för farliga bilaga 4 - maskiner

Genom ändringar i arbetsmiljölagen år 2014 fick Arbetsmiljöverket ta bort de flesta straffsanktionerade bestämmelserna. Endast ett fåtal av föreskrifterna skulle ha straffsanktionerade bestämmelser, och maskinföreskriften hörde inte till dem. I stället gavs en utökad möjlighet att förena bestämmelser med sanktionsavgift.

Marknadskontrollen ska gynna de seriösa aktörerna

Att genomföra marknadskontroll och ha effektiva sanktioner mot de tillverkare som inte uppfyller gällande krav är en av våra skyldigheter. EU ställer höga krav på ekonomiska aktörer för att de ska få tillgång till den gemensamma marknaden, och de tillverkare som är seriösa ska ha en fördel.

Maskiner ska ha "Försäkran om överenskommelse" och bruksanvisning

När det gäller regler med sanktionsavgift ska det vara lätt att förstå om de uppfyllts på rätt sätt. De sanktionsavgifter som införs nu gäller för alla tillverkare eller deras representanter samt importörer som importerar maskiner från tredje land, länder utanför EES-området – om maskinerna inte är CE-märkta vid importen.

Alla maskiner som omfattas av Maskindirektivet ska nu åtföljas av en försäkran om överensstämmelse och en bruksanvisning för att undgå sanktionsavgift. Lyftande maskiner ska vara märkta med max-last och maskiner för personlyft ska vara märkta med max-last och antal tillåtna personer på lastbäraren.

En ny förordning för jordbruks- och skogsbrukstraktorer

En ny förordning om jordbruks- och skogsbrukstraktorer har trätt i kraft den 1 januari 2016: Dessa traktorer är nu helt undantagna från maskinföreskrifterna genom AFS 2016:10.

Motsvarande krav som gällde för jordbruks- och skogsbrukstraktorer i maskinföreskrifterna gäller nu genom förordningen. Det är Transportstyrelsen som har ansvar för marknadskontroll enligt förordningen.

Omslagsbild: AFS
Maskiner (som släppts ut på marknaden efter 29 dec 2009) (AFS 2008:3), föreskrift

Ursprungs- och ändringsföreskrifter

Pdf-filen ovan innehåller föreskrifterna i fulltext, det vill säga den ursprungliga texten och samtliga ändringar som gjorts sedan föreskrifterna kom ut första gången.

Nedan kan du läsa föreskrifternas ursprungliga lydelse som de såg ut i tryckt form när de gavs ut och de ändringsföreskrifter som har kommit ut.

AFS 2016:10 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2014:22 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2011:7 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2011:1 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2009:5 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2008:3 (i ursprunglig lydelse), pdf, öppnas i nytt fönster

Föreskrifter finns i tryck och som pdf:er

Alla föreskrifter finns i tryckt version och som pdf:er. Om den tryckta versionen på någon punkt skiljer sig från pdf:en är det den tryckta versionen som gäller.

Maskiner och andra tekniska anordningar (som släppts ut på marknaden före 28 dec 2009) (AFS 1993:10), föreskrifter

Omslagsbild: AFS
Föreskrifterna gäller inte för nya maskiner som släpps ut på marknaden. Texten kan dock vara nödvändig för dig som använder en äldre maskin och ska tillämpa föreskrifterna om arbetsutrustning (AFS 2006:4).

Att köpa maskiner (ADI 523), broschyr

Omslagsbild på att köpa maskiner (ADI 523)
I den här broschyren kan du läsa om regler som du bör känna till innan du köper nya maskiner (eller begagnade maskiner från länder utanför EES). Det handlar bland annat om vad distributören ska skicka med maskinen.

Säkra maskiner – om regler för maskiner (ADI 438), broschyr

Omslagsbild på säkra maskiner (ADI 438)
Den här broschyren vänder sig till dig som tillverkar, importerar eller distribuerar maskiner. Broschyren innehåller regler och säkerhetskrav som är viktiga för dig att känna till.

Farlig axel (ADI 278), broschyr

Omslagsbild på farlig axel (ADI 278)
I den här broschyren kan du som arbetar med maskiner med kraftöverföringsaxlar läsa om risker med sådana och hur du skyddar dig. Kraftöverföringsaxlar som saknar skydd är livsfarliga.

Senast uppdaterad 2021-05-10