Utbildning för byggarbetsmiljösamordnare, Bas-P och Bas-U

Arbetsmiljöverket har tagit fram ett förslag på vad en utbildning för byggarbetsmiljösamordnare kan behöva innehålla. Arbetsmiljöverket godkänner inte utbildningar eller utbildare.

Utbildning BAS-P – Byggarbetsmiljösamordnare under planering och projektering av arbetet

Utbildning BAS-P

Kursavsnitt

 

Innehåll Tid (tim)

Totalt

  48 tim
Arbetsmiljölagen, Arbetsmiljöverkets föreskrifter som helhet Översiktlig genomgång av arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen, Arbetsmiljöverkets föreskrifter, struktur, att EG-direktiven är grund för många regler, att Arbetsmiljöverket bedriver tillsyn 4
Grundläggande arbetsmiljökunskap
 • Kort statistik över arbetsolyckor och arbetssjukdomar inom bygg och anläggningsbranschen
 • Målet med arbetsmiljöarbete är att förebygga olycksfall och ohälsa
 • Riskbedömning, metoder 
 • Hur man åtgärdar risker på bästa sätt
 • Belastningsergonomiska risker
 • Fysikaliska arbetsmiljörisker
 • buller och vibrationer
 • Kemiska arbetsmiljörisker, kemikalier, damm, mikrobiologiska risker
 • Sociala och organisatoriska arbetsmiljörisker
8
Bas-P:s roll
 • Utses av byggherren enl. 3 kap. 6 § arbetsmiljölagen
 • Krav på utbildning, kompetens och erfarenhet enl. 6 § AFS 1999:3
 • Bas-P:s uppgifter enl. 3 kap. 7 a § arbetsmiljölagen
 • Bas-P:s uppgifter enligt 11-12 b §§ AFS 1999:3
8
Föreskrifter    
Byggnads- och anläggningsarbete AFS 1999:3 Goda kunskaper om följande:

 • De olika aktörernas roller och ansvarsfördelning mellan dem; Byggherren, eventuellt uppdragstagare, BAS-P, BAS-U, projektörer, tillverkare av monteringsfärdiga objekt, de som driver verksamhet på byggarbetsplatsen (arbetsgivare, egenföretagare)

 • Förhandsanmälan, arbetsmiljöplan, AMP, dokumentation för framtida arbeten, de olika aktörernas roller och arbetsfördelningen dem emellan

 • Arbete med särskild risk enligt 12 a §, lämpliga åtgärder

 • Upprättande av arbetsmiljöplan- övning

 • Paragrafer som är särskilt viktiga för Bas-P (utöver 11-12b§§) till exempel 5-5b, 6, 10-10a, 19-22, 24-28, 32, 36, 38-41, 45-47, 53, 55-56, 56 a-60 a, 61-63, 65-70, 72-75, 77-84, 86 a-92 a §§.
6
Arbetsplatsens utformning AFS 2020:1
 • Goda kunskaper
8

Andra föreskrifter

 • Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1
 • Belastningsergonomi AFS 2012:2
 • Kemiska arbetsmiljörisker AFS 2011:19
 • Ställningar AFS 2013:4
 • Stegar och arbetsbockar AFS 2004:3
 • Asbest AFS 2006:1
 • Goda kunskaper om innehållet i stort
10
Praktisk samordning
 • Tillvägagångssätt för hur Bas P samordnar projektörerna så att arbetsmiljörisker i bygg och bruksskedet förebyggs
4

Utbildning BAS-U – Byggarbetsmiljösamordnare under utförandet av arbetet

Utbildning BAS-U
Kursavsnitt Innehåll Tid (tim)
Total   48
Arbetsmiljölagen, Arbetsmiljöverkets föreskrifter som helhet Översiktlig genomgång av arbetsmiljölagen och  arbetsmiljöförordningen, Arbetsmiljöverkets föreskrifters struktur, EU-direktiv är grund för många regler, att Arbetsmiljöverket bedriver tillsyn 4
Grundläggande arbetsmiljökunskap
 • Kort statistik över arbetsolyckor och arbetssjukdomar inom bygg- och anläggningsbranschen
 • Målet med arbetsmiljöarbete är att förebygga olycksfall och ohälsa
 • Riskbedömning, metoder
 • Hur man åtgärdar risker på bästa sätt
 • Belastningsergonomiska risker
 • Fysiska arbetsmiljörisker (fallrisker, rasrisker)
 • Fysikaliska arbetsmiljörisker (buller vibrationer)
 • Kemiska arbetsmiljörisker (kemikalier, damm, mikrobiologiska risker)
 • Sociala och organisatoriska arbetsmiljörisker
8
Bas-U:s roll
 • Utses av byggherren enligt 3 kap. 6 § arbetsmiljölagen
 • Krav på utbildning, kompetens
 • Bas-U: roll enligt 3 kap. 7 b § arbetsmiljölagen
 • Bas-U:s roll enligt 13-16 §§ AFS 1999:3
8
Föreskrifter    
Byggnads- och anläggningsarbete AFS 1999:3 Goda kunskaper om följande
 • De olika aktörernas roller och ansvarsfördelningen mellan dem; Byggherren, eventuellt uppdragstagare, BAS-P, BAS-U, projektörer, tillverkare av monteringsfärdiga objekt, de som driver verksamhet på byggarbetsplatsen (arbetsgivare, egenföretagare)

 • Förhandsanmälan, arbetsmiljöplan, dokumentation för framtida arbeten

 • Arbete med särskild risk enligt 12 a §, lämpliga åtgärder

 • Upprättande av arbetsmiljöplan – övning

 • Paragrafer som är särskilt viktiga för Bas-U (utöver 13-16 §§)
8

Andra föreskrifter

 • Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1
 • Belastningsergonomi AFS 2012:2
 • Kemiska arbetsmiljörisker AFS 2011:19
 • Ställningar AFS 2013:4
 • Stegar och arbetsbockar AFS 2004:3
 • Asbest AFS 2006:1
 • Användning av lyftanordningar och lyftredskap AFS 2006:6
 • Besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar AFS 2003:6
 • Maskiner AFS 2008:3
 • Användning av arbetsutrustning AFS 2006:4
 • Buller AFS 2005:16
 • Vibrationer AFS 2005:15
 • Kvarts – stendamm i arbetsmiljön AFS 2015:2
 • Goda kunskaper om innehållet i stort
17
Praktisk samordning - Tillvägagångssätt för hur Bas-U samordnar entreprenörerna så att arbetsmiljörisker i byggskedet förebyggs 4

Byggnads- och anläggningsarbete (AFS 1999:3), föreskrifter

Omslagsbild: AFS
Föreskrifterna riktar sig till alla som har ansvar för byggnads- och anläggningsarbete, även byggherrar. De innehåller bland annat regler om transport av material på byggplatser, takarbete, vägarbete och skyddsnät.
Byggnads- och anläggningsarbete (AFS 1999:3), föreskrifter

Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1), föreskrifter

Omslagsbild: AFS
Föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete gäller för alla arbetsgivare. Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten för att förebygga olyckor och ohälsa.
Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1), föreskrifter

Arbetsplatsens utformning (AFS 2020:1), föreskrifter

Bild på omsaget av föreskriften "Arbetsplatsens utformning afs 2020:1"
Föreskrifterna gäller utformningen av arbetsplatser. De tar bland annat upp krav och råd om inomhusklimat och ventilation, dagsljus och belysning, personalutrymmen och utrymning. Du hittar även regler om byggherrars, Bas-P:s och projektörers ansvar för arbetsmiljön på den färdiga arbetsplatsen.
Arbetsplatsens utformning (AFS 2020:1), föreskrifter

Belastningsergonomi (AFS 2012:2)

Omslagsbild: AFS
Föreskrifterna anger hur arbete ska planeras och utföras för att förebygga belastningsbesvär. Det gäller till exempel obekväma arbetsställningar, tungt kroppsarbete och repetitivt arbete.
Belastningsergonomi (AFS 2012:2), föreskrifter

Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19). Ändrad och omtryckt i AFS 2014:43, föreskrifter

Omslagsbild: AFS
Föreskrifterna specificerar kraven på ett systematiskt arbetsmiljöarbete för arbetsplatser med kemiska risker. I kraven ingår till exempel att undersöka och bedöma risker, vidta åtgärder och märka behållare och rörledningar.
Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19), föreskrifter

Ställningar (AFS 2013:4), föreskrifter

Omslagsbild: AFS
Föreskrifterna för ställningar gäller ställningar och väderskydd. Föreskrifterna innehåller till exempel materialkrav, regler för typkontroll, märkning och instruktioner samt regler och råd för placering och dimensionering.
Ställningar (AFS 2013:4), föreskrifter

Stegar och arbetsbockar (AFS 2004:3), föreskrifter

Omslagsbild: AFS
Föreskrifterna innehåller grundläggande krav på bärbara stegar och arbetsbockar. Här finns regler för användning, konstruktion, certifiering och märkning.
Stegar och arbetsbockar (AFS 2004:3), föreskrifter

Asbest (AFS 2006:1), föreskrifter

Omslagsbild: AFS
Föreskrifterna gäller alla verksamheter där det finns risk för exponering av asbest och asbesthaltigt damm. För att få arbeta med asbest behövs tillstånd från Arbetsmiljöverket.
Asbest (AFS 2006:1), föreskrifter

Senast uppdaterad 2023-06-14