Ansvar för arbete med djur

Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön.

Oavsett om du är arbetsgivare, arbetstagare eller skyddsombud, har du ett ansvar för arbetsmiljön:

 • Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön och ska känna till arbetsmiljölagen och övriga arbetsmiljöregler som gäller för företaget.
 • Även arbetstagare och skyddsombud har en viktig roll att spela.

Läs mer om det systematiska arbetsmiljöarbetet på sidan Arbeta med arbetsmiljön.

Arbeta med arbetsmiljön

Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1), föreskrifter

Arbetsgivarens ansvar

Du som arbetsgivare har ett arbetsmiljöansvar för dina anställda:

 • Ditt arbetsmiljöansvar inbegriper även personer som tillfälligt arbetar med djuren. Det kan vara till exempel veterinärer, hovslagare, husdjurstekniker, transportörer, avbytare och andra medhjälpare.
 • Du ska se till att det finns sådana anordningar, till exempel behandlingsboxar, så att den som arbetar med djuren inte riskerar att råka ut för en olycka eller drabbas av ohälsa.
 • Lösa anordningar, exempelvis drivningsgångar, ska gå att använda utan risk.
 • Drivningsgångar, fållor, grindar och andra hjälpmedel ska vara dimensionerade och förankrade så att djuren inte kan bryta sig ut.
 • Du ska se till att den som arbetar med ett djur har tillräckliga kunskaper om djurets egenskaper, beteendemönster och reaktioner i olika situationer. Mer information finner du i Systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1, 6-7 §§ om uppgiftsfördelning och kunskaper.
 • Du ska regelbundet se över arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet. Denna riskbedömning ska dokumenteras skriftligt. De åtgärder som behövs genomföras ska starta omedelbart eller så snart det är praktiskt möjligt.
 • Undvik ensamarbete.
 • Rutiner för informationsöverföring ska finnas.

Det ska finnas rutiner för informationsöverföring

Det ska finnas rutiner för informationsöverföring till den som arbetar med transport, seminering, provtagning eller behandling av ett djur:

 • När det kommer någon som ska behandla eller transportera dina djur så är du som arbetsgivare skyldig att berätta om djuret eller djuren har några avvikande beteenden som personen i fråga måste känna till.
 • Du som ska behandla eller transportera djur ska tänka på samma sak. Börja inte jobba förrän du har förvissat dig om att du har fått all nödvändig information om djuren.

Var alltid försiktig när du arbetar med djur som du inte känner till.

Arbetstagaren deltar i arbetsmiljöarbetet

Du som arbetstagare deltar i arbetsmiljöarbetet genom att:

 • upplysa om risker, tillbud, sjukdom och olycksfall
 • föreslå förebyggande åtgärder
 • lämna synpunkter på de åtgärder som genomförts
 • följa de instruktioner som din arbetsplats tagit beslut om
 • använda personlig skyddsutrustning.

Användning av personlig skyddsutrustning (AFS 2001:3), föreskrifter

Krav på byggnader som djur vistas i

Följande krav ställer Arbetsmiljöverket på de byggnader som djuren vistas i:

 1. Det ska alltid finnas en säker reträttväg, så att du kan sätta dig i säkerhet om ett djur skulle gå till anfall. Det kan vara öppningar i grindar, så kallade persongenomgångar, som du, men inte djuret kan ta sig igenom.
 2. Inredningen i byggnader ska dimensioneras för de djur som använder dem. Det innebär att ett djur inte ska kunna bryta sig genom grindar och väggar eller hoppa över dem.
 3. Dörrar och grindar ska vara konstruerade så att de inte kan öppnas av djuret.
 4. När du leder ett djur med grimma och grimskaft ska det gå att öppna dörrar och grindar med en (1) hand. Om du behöver släppa till exempel ett grimskaft för att öppna en grind med båda händerna ökar risken för att någon kan inträffa.
 5. Många olyckor beror på halka och hala golv. Ibland kan det vara nödvändigt att förbättra fästet, antingen genom att förbättra golvet eller att täcka det med till exempel spån, sand eller gummimattor. Se till att du använder skor eller stövlar med bra fäste!
 6. Liggande rör i inredning och grindar är lättare att klättra över vid behov. Släta väggar och golv kan ibland var en alternativ lösning för att hästar och kor inte ska fastna.

Att tänka på

 • Hantera alla djur med omsorg och respekt, utan stress.
 • Lär dig mer om de djurslag du arbetar med.
 • Djur ska fixeras vid behandling.
 • Var försiktig när du skiljer djuren från varandra.
 • Undvik att arbeta ensam.
 • Det ska alltid finnas en reträttväg när du går in till lösgående nötkreatur.
 • Planera insatser som innebär djurhantering. Se till att du har rätt utrustning tillgänglig, innan du börjar.

Arbete med djur (AFS 2008:17), föreskrifter

Omslagsbild: AFS
Föreskrifterna gäller dig som arbetar med djur. De har till syfte att minska antalet olyckor och skador som beror på arbete med djur.
Arbete med djur (AFS 2008:17), föreskrifter

Arbeta säkert med djur (ADI 629), broschyr

Omslagsbild Arbeta säkert med djur (ADI 629)
I den här broschyren kan du läsa om hur du arbetar med djur på ett säkert sätt. Du kan bland annat läsa om vilket ansvar djurägare har och vilka krav som ställs på byggnader som används för djurhållning.
Arbeta säkert med djur (ADI 629), broschyr

Senast uppdaterad 2022-12-06