Arbetsmiljöstatistik – Sveriges officiella arbetsskadestatistik

Vi har regeringens uppdrag att samla in och sammanställa statistik om arbetsskador. Vi har ett informationssystem om arbetsskador som bygger på anmälda arbetsolyckor och arbetssjukdomar.
Folk som färdas upp och ner i trappa och rulltrappa

Ett komplement till anmälningarna är undersökningar om hur den sysselsatta befolkningen upplever sin arbetsmiljö och de eventuella besvär den medför. Undersökningarna utkommer vartannat år.

Vi redovisar och analyserar statistiska data om:

  • antalet dödsolyckor i arbetet
  • anmälda arbetsolyckor och arbetssjukdomar
  • anställdas ohälsa och upplevda besvär.

Denna statistik publiceras i statistikrapporter som du hittar här nedan under Arbetsmiljöverkets officiella arbetsskadestatistik.

Logo: Sveriges officiella statistik

Sveriges officiella statistik är statistik som ställs samman av myndigheter som fått detta i uppdrag via en statlig förordning om officiell statistik. Arbetsmiljöverket har ansvaret för arbetsskade- och arbetsmiljöstatistik.

Vår officiella arbetsskadestatistik bygger på anmälda arbetsskador och återkommande urvalsundersökningar, som SCB genomför på uppdrag från oss. Vi ger ut tre återkommande rapporter:

  • Rapporten Arbetsmiljön kommer ut vartannat år på försommaren
  • Rapporten Arbetsorsakade besvär kommer ut vartannat år på försommaren
  • Rapporten Arbetsskador kommer ut i maj varje år 

Arbetsmiljön 2013, rapport, pdf, öppnas i nytt fönster

Arbetsmiljön 2011, rapport, pdf, öppnas i nytt fönster

Arbetsmiljön 2009, rapport, pdf, öppnas i nytt fönster

Arbetsmiljön 2007, rapport, pdf, öppnas i nytt fönster

Arbetsorsakade besvär 2014, rapport, pdf, öppnas i nytt fönster

Arbetsorsakade besvär 2012, rapport, pdf, öppnas i nytt fönster

Arbetsorsakade besvär 2010, rapport, pdf, öppnas i nytt fönster

Arbetsorsakade besvär 2008, rapport, pdf, öppnas i nytt fönster

Arbetsskador 2014, rapport, pdf, öppnas i nytt fönster

Arbetsskador 2013, rapport, pdf, öppnas i nytt fönster

Arbetsskador 2012, rapport, pdf, öppnas i nytt fönster

Arbetsskador 2011, rapport, pdf, öppnas i nytt fönster

Arbetsskador 2014, redovisad efter län och kommun, rapport, pdf, öppnas i nytt fönster

Arbetsskador 2013, redovisad efter län och kommun, rapport, pdf, öppnas i nytt fönster

Arbetsskador 2012, redovisad efter län och kommun, rapport, pdf, öppnas i nytt fönster

Arbetsskador 2011, redovisad efter län och kommun, rapport, pdf, öppnas i nytt fönster

Faktablad om arbetsmiljöstatistik

Våra faktablad om arbetsmiljöstatistik belyser arbetsskador och arbetsmiljön inom olika områden.

Faktablad om arbetsmiljöstatistik

EU- statistik

I EU-statistiken ingår anmälda arbetsolyckor med fler än tre sjukdagar. Jämförelse redovisas för olika branscher i Sverige och EUs samtliga medlemsländer. 

Eurostats webbplats, öppnas i nytt fönster

Anmälda arbetsolyckor med fler än 3 sjukdagar per 100 000 sysselsatta inom EU 2012, pdf, öppnas i nytt fönster

Anmälda arbetsolyckor med dödlig utgång per 100 000 sysselsatta inom EU 2012, pdf, öppnas i nytt fönster

Analysrapporter

Analysrapporterna belyser arbetsorganisationens påverkan på företaget, individen och arbetsmarknaden samt bakomliggande faktorers inverkan på olycksrisk i arbetet. Vidare undersöks det systematiska arbetsmiljöarbetet som bedrivs av företag och andra offentliga organisationer i svenskt arbetsliv.

Datamaterialet i rapporterna baseras på Arbetsmiljöverkets informationssystem om arbetsskador, ISA, registerdata från Statistiska centralbyråns LISA-databas, registerdata från Statistiska centralbyråns företagsdatabas samt Arbetsmiljöverkets Nulägesundersökning SAM 2012. Analysrapporterna är en del av Arbetsmiljöverkets projekt Utveckling av statistisk analys (USA). Projektet har som syfte att utöka kunskapen kring arbetsmiljö och risk i arbetet samt att utvärdera effekter och ta fram nya analysverktyg för att förbättra den statistiska analysen. 

Analysrapporter

Senast uppdaterad 2015-07-06