Fler nyheter

Interna och externa kanaler för visselblåsning

  • 21 juni 2022

Från och med 17 juli i år ska vissa företag och myndigheter ha interna visselblåsarkanaler på plats. Senast samma datum ska Arbetsmiljöverket och flera andra myndigheter ha lanserat externa kanaler för visselblåsning.

EU:s visselblåsardirektiv och visselblåsarlagen (Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden) innehåller regler som ger företag och myndigheter tolkningsutrymme att själva anpassa sina interna visselblåsarkanaler efter sin verksamhet och organisation. Därför försöker vi bidra med så mycket information som möjligt för arbetsgivare och den som undrar över vad det innebär att visselblåsa. Vi har samlat information om visselblåsning, om Arbetsmiljöverkets uppdrag utifrån den nya visselblåsarlagen samt vanliga frågor och svar på vår webbplats. Vi fortsätter att publicera information löpande.

Visselblåsning

Arbetsmiljöverket har fått flera nya uppgifter i och med den nya lagen. Till exempel är vi utsedd till tillsynsmyndighet och ska kontrollera att berörda arbetsgivare lever upp till lagkraven om att inrätta interna visselblåsarkanaler. Från och med 17 juli 2022 ska alla offentliga arbetsgivare med minst 50 anställda och privata arbetsgivare med minst 250 anställda ha intern kanal för visselblåsning.

Detta krav gäller även oss på Arbetsmiljöverket. Vi arbetar med vår interna kanal för visselblåsning som rör vår egen verksamhet, och som ska lanseras senast 17 juli i år.

Vi är också en av ett femtiotal så kallade behöriga myndigheter som ska inrätta externa visselblåsarkanaler. Där ska vi ta emot, följa upp och lämna återkoppling på rapporter om missförhållanden inom produktsäkerhet och produktöverensstämmelse som omfattas av vårt tillsynsansvar, samt det som inte omfattas av andra myndigheters områden. Detta är alltså något annat än vår interna visselblåsarfunktion.

Arbetsmiljöverket ska också fått i uppdrag att informera om övriga behöriga myndigheters ansvarsområden och kontaktuppgifter. Dessutom ska vi varje år sammanställa information från dem och rapportera till EU-kommissionen.

Slutligen har vi fått i uppdrag att fördela statsbidrag till arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer samt till ideella organisationer som arbetar med frågor som rör säkerhet och miljö i arbetslivet eller mot korruption och andra missförhållanden i arbetslivet.

Fakta

Den 17 juli 2022 ska offentliga arbetsgivare med minst 50 anställda och privata arbetsgivare med minst 250 anställda ha intern kanal för visselblåsning. Från och med 17 december 2023 ska även privata arbetsgivare med minst 50 anställda ha intern kanal för visselblåsning.

Ett femtiotal myndigheter ska inrätta externa visselblåsarkanaler.

Relaterade nyheter

Center mot arbetslivskriminalitet öppnar i Göteborg och Umeå
  • 28 juni 2022
Den här veckan öppnar två center mot arbetslivskriminalitet i Göteborg och Umeå, med representanter från bland andra Arbetsmiljöverket, Polismyndigheten och Skatteverket. Syftet är att jobba effektivare tillsammans, för att komma åt de oseriösa företagen från flera håll.
Anmäl förare för utstationering i Sverige
  • 14 juni 2022
Ska du som arbetsgivare etablerad i ett annat land skicka en förare att utföra en yrkesmässig transport i Sverige? Eller beställer du en transport från ett annat land till Sverige? Då berörs du av de nya reglerna om utstationering av förare. Reglerna finns för att stärka förarnas arbetsvillkor ...
Reglerna för certifiering av pannoperatörer skjuts fram
  • 30 maj 2022
Arbetsmiljöverket har den 30 maj 2022 beslutat att skjuta på ikraftträdandet av reglerna för certifiering av pannoperatörer. Reglerna för certifiering av pannoperatörer behöver ses över och därför skjuts ikraftträdandet fram till 1 december 2025.
Ny ändringsföreskrift om utbildningskrav vid hantering av diisocyanater
  • 8 april 2022
För att undvika dubbelreglering kommer utbildningskraven, för de diisocyanater som omfattats av begränsningen i Reach-förordningen, att tas bort i föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker när begränsningen börjar gälla.
Fler nyheter