Fler nyheter

Interna och externa kanaler för visselblåsning

  • 21 juni 2022

Från och med 17 juli i år ska vissa företag och myndigheter ha interna visselblåsarkanaler på plats. Senast samma datum ska Arbetsmiljöverket och flera andra myndigheter ha lanserat externa kanaler för visselblåsning.

EU:s visselblåsardirektiv och visselblåsarlagen (Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden) innehåller regler som ger företag och myndigheter tolkningsutrymme att själva anpassa sina interna visselblåsarkanaler efter sin verksamhet och organisation. Därför försöker vi bidra med så mycket information som möjligt för arbetsgivare och den som undrar över vad det innebär att visselblåsa. Vi har samlat information om visselblåsning, om Arbetsmiljöverkets uppdrag utifrån den nya visselblåsarlagen samt vanliga frågor och svar på vår webbplats. Vi fortsätter att publicera information löpande.

Visselblåsning

Arbetsmiljöverket har fått flera nya uppgifter i och med den nya lagen. Till exempel är vi utsedd till tillsynsmyndighet och ska kontrollera att berörda arbetsgivare lever upp till lagkraven om att inrätta interna visselblåsarkanaler. Från och med 17 juli 2022 ska alla offentliga arbetsgivare med minst 50 anställda och privata arbetsgivare med minst 250 anställda ha intern kanal för visselblåsning.

Detta krav gäller även oss på Arbetsmiljöverket. Vi arbetar med vår interna kanal för visselblåsning som rör vår egen verksamhet, och som ska lanseras senast 17 juli i år.

Vi är också en av ett femtiotal så kallade behöriga myndigheter som ska inrätta externa visselblåsarkanaler. Där ska vi ta emot, följa upp och lämna återkoppling på rapporter om missförhållanden inom produktsäkerhet och produktöverensstämmelse som omfattas av vårt tillsynsansvar, samt det som inte omfattas av andra myndigheters områden. Detta är alltså något annat än vår interna visselblåsarfunktion.

Arbetsmiljöverket ska också fått i uppdrag att informera om övriga behöriga myndigheters ansvarsområden och kontaktuppgifter. Dessutom ska vi varje år sammanställa information från dem och rapportera till EU-kommissionen.

Slutligen har vi fått i uppdrag att fördela statsbidrag till arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer samt till ideella organisationer som arbetar med frågor som rör säkerhet och miljö i arbetslivet eller mot korruption och andra missförhållanden i arbetslivet.

Fakta

Den 17 juli 2022 ska offentliga arbetsgivare med minst 50 anställda och privata arbetsgivare med minst 250 anställda ha intern kanal för visselblåsning. Från och med 17 december 2023 ska även privata arbetsgivare med minst 50 anställda ha intern kanal för visselblåsning.

Ett femtiotal myndigheter ska inrätta externa visselblåsarkanaler.

Relaterade nyheter

Stor satsning för att förebygga vibrationsskador
  • 8 mars 2023
Vibrationsskador från handhållna maskiner är ett återkommande problem. Arbetsmiljöverket kommer därför att inleda marknadskontroll, inspektioner på arbetsplatser och informationsinsatser. Syftet är att höja kunskapen för att minska antalet vibrationsskador orsakade av handhållna maskiner.
Arbetsmiljöverket utövar inte tillsyn över samverkansreglerna i arbetsmiljölagen (AML)
  • 1 mars 2023
Ett beslut av en intern rättslig utredning, med uttalanden om skyddsombudens uppgifter, har väckt reaktioner och förorsakat oklarheter. Arbetsmiljöverket ska inte bedöma eller ta ställning till frågor om innehållet i skyddsombuds uppdrag och väljer därför att upphäva beslutet.
Arbetsmiljöverkets årsredovisning 2022
  • 23 februari 2023
Året har präglats av den fortsatta coronapandemin i början av året och det förändrade säkerhetspolitiska läget. I dag publicerar vi Arbetsmiljöverkets årsredovisning för 2022 på av.se.
Digitaliseringens effekter på arbetsmiljön
  • 15 februari 2023
Digitaliseringen kan skapa både möjligheter och utmaningar på arbetsplatser. Arbetsmiljöverket har låtit forskare göra en studie av vårdinsatser på distans. Den visar att digitaliseringen inneburit både positiva och negativa effekter på arbetsmiljön. Nu fortsätter Arbetsmiljöverket att fokusera p...
Fler nyheter