Frågor och svar om vindkraftverk

Det går inte att ange någon siffra på så kallat säkerhetsavstånd som behövs för det enskilda fallet. Det är tillverkarens uppgift att informera användaren om de risker som vindkraftverket ifråga förknippas med vid användning och som inte kunnat förebyggas genom konstruktion, eller skyddsåtgärder. En sådan risk är iskast, och för den ska tillverkaren åtminstone lämna varningsinformation till användaren om hur utsatta personer kan skyddas. Exempel på information är skyddsavstånd och varningsinformation.

Ja, ett vindkraftverk är en maskin med roterande rotorblad och tillverkaren ska enligt maskindirektivet göra en riskanalys innan maskinen tillverkas. Enligt maskindirektivet ska sedan tillverkaren i första hand konstruera sin maskin tekniskt så att riskkällorna elimineras. Om det inte är tekniskt möjligt att eliminera de identifierade riskerna ska tillverkaren vidta nödvändiga skyddsåtgärder. Tillverkaren ska sedan informera användaren om kvarstående risker. Ett exempel på risk som ofta diskuteras är risken för iskast, det vill säga att is som kan ha bildats på rotorbladen slungas iväg.

Många tillverkare har idag någon form av avisningsteknik för rotorbladen. Tillverkaren ska också informera om kvarstående risker i bruksanvisningen. Exempel på sådan information kan vara krav på att varningsskyltar sätts upp väl synliga platser och på lämpligt avstånd. Bedömning om vilket avstånd som kan anses vara lämpligt behöver göras i varje enskilt fall eftersom det är beroende av flera olika parametrar, bland annat väder och de lokala nedisningsförhållandena för platsen och vindkraftverkets navhöjd. Lämpligt avstånd kan i vissa falla vara upp till flera hundra meter.

Enligt Arbetsmiljöverkets tolkning finns det inget stöd i maskindirektivet för att ställa krav på att vindkraftverk ska inhägnas. Samma bedömning har även gjorts av miljödomstolen i en dom (M-3735-09) från mars 2010, gällande ett vindkraftverk i Vara kommun. De klagande hävdade att det borde vara ett stängsel runt vindkraftverket på grund av faran för nedfallande föremål och iskast. ”Risken för sådana händelser är emellertid försvinnande liten” står det i domen, där det också konstateras att det inte föreligger några krav på inhägnande av yta intill vindkraftverket. Denna tolkning överensstämmer även med den som gjorts i andra EU-länder (regeringsbeslut 2011-03-07 framställningar i fråga om Sveriges implementering av maskindirektivet och vindkraften m.m. ). I domen påpekas också att verksamhetsutövaren har ansvar för underhåll av vindkraftverk så att det inte medför olägenheter för människors hälsa.

Dessutom kan inhägnad av ett område med vindkraftverk komma att inskränka på allemansrätten och begränsa människors möjlighet till utevistelse. Allemansrätten är grunden för friluftslivet och ger människor tillgång till att vistas i naturen. I stället för att ställa krav på stängsel har tillståndsmyndigheter i vissa tillståndsbeslut ställt krav på varningsskyltar med information om risken för iskast.

Vindkraftverk inklusive ställverk är en maskin och omfattas därmed av föreskrifterna om maskiner, AFS 2008:3 (bygger på EU:s maskindirektiv). Dessa föreskrifter visar vilka krav som gäller för att få ta ett vindkraftverk i drift.

För ett vindkraftverk gäller förutom maskindirektivet även andra direktiv som till exempel EMC- och LVD-direktivet.

Observera att tillverkaren av ett vindkraftverk måste uppfylla alla gällande hälso- och säkerhetskrav i alla tillämpliga direktiv för att kunna CE-märka vindkraftverket.

Elsäkerhetsverket ställer krav utifrån EMC- och LVD-direktivet.

Enligt föreskrifterna om maskiner, AFS 2008:3, bilaga 1 ska maskintillverkaren eller dennes representant säkerställa att en riskbedömning görs för att fastställa de hälso- och säkerhetskrav som är tillämpliga på maskinen till exempel risken för elexplosion eller ljusbåge. Vindkraftverket ska därefter konstrueras och tillverkas med hänsyn till resultatet av denna riskbedömning.

I bruksanvisningen ska tillverkaren beskriva hur arbetstagaren skyddar sig från kvarvarande risker som beror på otillräcklighet i de skyddsåtgärder som vidtagits samt ange om särskild utbildning krävs och personlig skyddsutrustning behöver tillhandahållas.

Maskiner (som släppts ut på marknaden efter 29 dec 2009) (AFS 2008:3), föreskrifter