Se samtliga föreskrifter

Maskiner (som släppts ut på marknaden efter 29 dec 2009) (AFS 2008:3), föreskrift

Föreskrifterna om maskiner gäller för maskiner, utbytbar utrustning, säkerhetskomponenter, lyftredskap, kedjor, kättingar, linor, vävband med mera. Reglerna gäller för produkter som används yrkesmässigt såväl som privat.

Omslagsbild: AFS
Maskiner (som släppts ut på marknaden efter 29 dec 2009) (AFS 2008:3), föreskrift

Den nya maskinförordningen är beslutad

En flera år lång process att revidera maskindirektivet är klar och den 22 maj 2023 beslutade EU om den nya maskinförordningen. Förordningen är av vikt för den svenska industrin och för den fria rörligheten av varor inom EU. Den innehåller produktkrav för maskiner och relaterade produkter och riktar sig mot tillverkare, distributörer och importörer. Förordningen är även viktig för hälsa och säkerhet för arbetstagare och konsumenter.

Maskinförordningen, EUR-Lexs webbplats, öppnas i nytt fönster

En förordning innebär att det blir samma lagtext i hela EU. Den gäller ordagrant och är en bindande rättsakt som alla EU länder ska tillämpa i dess helhet. Den kommer inte att finnas tillgänglig som Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS).

Idag är EU:s maskindirektiv överfört till svenska regler i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om maskiner (AFS 2008:3), men så kommer det inte att bli med förordningen när den börjar tillämpas. Föreskrifterna om maskiner (maskindirektivet) upphör att gälla samma dag som tillämpningen av den nya förordningen börjar.

 • EU beslutade den 22 maj 2023 om den nya maskinförordningen.
 • Maskinförordningen publicerades i EU:s officiella tidning den 29 juni 2023.
  Maskinförordningen, EUR-Lexs webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Maskinförordningen träder i kraft den 19 juli 2023 (20 dagar efter publiceringen i EU:s officiella tidning).
 • Maskinförordningen börjar tillämpas den 20 januari 2027 (3 år och 6 månader efter ikraftträdandet). Då upphör maskindirektivet och därmed också Arbetsmiljöverkets föreskrifter om maskiner. Importörer och distributörer får fortsätta att sälja maskiner som är tillverkade enligt maskindirektivet även efter maskinförordningen börjar tillämpas.

Maskinförordningen innebär en utökning av de väsentliga kraven till att även omfatta risker med ny teknik.

 • Maskinförordningen har tagit höjd för artificiell intelligens, AI, genom att ställa krav på maskiner som har ett helt eller delvis självutvecklande beteende och som använder metoder för maskininlärning. Tillverkaren måste alltid anlita en tredje part (anmält organ) som bedömer om sådana maskiner stämmer överens med kraven i maskinförordningen. Det är viktigt att tillverkaren säkerställer att en maskin behåller sin säkerhet under hela maskinens livslängd.
 • Krav på cybersäkerhet i maskiner.
 • Kraven på autonoma och fjärrstyrda mobila maskiner blir tydligare än tidigare.
 • Tydligare krav på tillverkare, tillverkarens representanter, importörer och distributörer.
 • Det blir tillåtet med digital dokumentation, till exempel bruksanvisningar, monteringsanvisningar och EU-försäkran om överensstämmelse och inbyggnad.
 • För sex produktkategorier blir det obligatoriskt att en tredje part (anmält organ) gör en bedömning.
  1. Avtagbara mekaniska kraftöverföringsanordningar, inbegripet skydd för dessa.
  2. Skydd för avtagbara mekaniska kraftöverföringsanordningar.
  3. Fordonslyftar.
  4. Bultpistoler och andra bärbara slagmaskiner som drivs av en drivladdning.
  5. Säkerhetskomponenter med helt eller delvis självutvecklande beteende som använder metoder för maskininlärning för att säkerställa säkerhetsfunktioner.
  6. Maskiner som har inbyggda system med helt eller delvis självutvecklande beteende som använder metoder för maskininlärning för att säkerställa säkerhetsfunktioner och som inte har släppts ut separat på marknaden endast med avseende på dessa system.

I stort sett har de övriga tekniska kraven inte förändrats, men några krav har tillkommit, exempelvis:

 • Tillverkare av handhållna eller handstyrda maskiner behöver ange fler vibrationsvärden i bruksanvisningen. Syftet är att minska vibrationsskadorna.
 • Maskiner som genomgår en väsentlig ändring omfattas av förordningen.

Ny regelstruktur 1 januari 2025

Den 1 januari 2025 ersätts denna författning av föreskrifter i en ny struktur. Vi har sorterat om alla paragrafer i våra nuvarande 67 föreskrifter in i 15 nya föreskrifter. Du kan redan nu ta del av de nya föreskrifterna på webbplatsen.

Beslutade föreskrifter som träder i kraft 2025

Om du vill veta vilken paragraf som kommer att ersätta vilken i den nya strukturen hittar du svaret i vår paragrafnyckel.

Paragrafnyckeln

Ursprungs- och ändringsföreskrifter

Pdf-filen ovan innehåller föreskrifterna i fulltext, det vill säga den ursprungliga texten och samtliga ändringar som gjorts sedan föreskrifterna kom ut första gången.

Nedan kan du läsa föreskrifternas ursprungliga lydelse som de såg ut i tryckt form när de gavs ut och de ändringsföreskrifter som har kommit ut.

AFS 2016:10 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2014:22 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2011:7 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2011:1 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2009:5 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2008:3 (i ursprunglig lydelse), pdf, öppnas i nytt fönster

Föreskrifter finns i tryck och som pdf:er

Alla föreskrifter finns i tryckt version och som pdf:er. Om den tryckta versionen på någon punkt skiljer sig från pdf:en är det den tryckta versionen som gäller.

Maskiner och andra tekniska anordningar (som släppts ut på marknaden före 28 dec 2009) (AFS 1993:10), föreskrifter

Omslagsbild: AFS
Föreskrifterna gäller inte för nya maskiner som släpps ut på marknaden. Texten kan dock vara nödvändig för dig som använder en äldre maskin och ska tillämpa föreskrifterna om arbetsutrustning (AFS 2006:4).
Maskiner och andra tekniska anordningar (som släppts ut på marknaden före 28 dec 2009) (AFS 1993:10), föreskrifter

Att köpa maskiner (ADI 523), broschyr

Omslagsbild på att köpa maskiner (ADI 523)
I den här broschyren kan du läsa om regler som du bör känna till innan du köper nya maskiner (eller begagnade maskiner från länder utanför EES). Det handlar bland annat om vad distributören ska skicka med maskinen.
Att köpa maskiner (ADI 523), broschyr

Säkra maskiner – om regler för maskiner (ADI 438), broschyr

Omslagsbild på säkra maskiner (ADI 438)
Den här broschyren vänder sig till dig som tillverkar, importerar eller distribuerar maskiner. Broschyren innehåller regler och säkerhetskrav som är viktiga för dig att känna till.
Säkra maskiner – om regler för maskiner (ADI 438), broschyr

Farlig axel (ADI 278), broschyr

Omslagsbild på farlig axel (ADI 278)
I den här broschyren kan du som arbetar med maskiner med kraftöverföringsaxlar läsa om risker med sådana och hur du skyddar dig. Kraftöverföringsaxlar som saknar skydd är livsfarliga.
Farlig axel (ADI 278), broschyr

Senast uppdaterad 2024-05-03