Hot och våld i skolan

Våren 2023 påbörjar Arbetsmiljöverket inspektioner av grund- och gymnasieskolor. Fokus för inspektionerna är skolornas förebyggande arbete för att minska riskerna för hot och våld. Inspektionerna pågår till och med oktober 2024.

Hot och våld i skolan har blivit vanligare

Antalet anmälningar på grund av hot och våld i skolan har fördubblats på tio år. Det är de så kallade 3 3 a-anmälningarna som har ökat, anmälningar av allvarliga händelser i arbetet som ska anmälas av arbetsgivaren till Arbetsmiljöverket. Oron för att bli utsatt för hot och våld på arbetet, är en psykisk belastning som också påverkar arbetsmiljön negativt. Detta ska arbetsgivaren också känna till och förebygga.

Arbetsplatser ska utformas och utrustas för att förebygga risken för hot och våld så långt det är möjligt. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om våld och hot i arbetsmiljön gäller på alla arbetsplatser.

Genom att förbättra säkerheten på arbetsplatsen och införa genomtänkta rutiner kan många hot- och våldssituationer undvikas. Med ett bra förebyggande arbete går det att skapa en arbetsplats där personalen kan känna trygghet, även i verksamheter där risken för att bli utsatt för hot och våld i arbetet är påtaglig.

Med ett bra förebyggande arbete går det att skapa en arbetsplats där personalen kan känna trygghet. Även i verksamheter där risken är påtaglig för att bli utsatt för hot och våld i arbetet är påtaglig.

Fokus på hot och våld

Under våra inspektioner ligger fokus på

  • risker för hot och våld
  • anställd personal
  • den lokala skolan.

Om vi ser brister ställer vi krav på åtgärder i inspektionsmeddelanden. Vid behov genomför vi uppföljningsbesök vid ett senare tillfälle hos de som fått ett inspektionsmeddelande. När det finns behov går vi vidare till skolornas huvudmän.

Vid inspektionerna kommer vi att fråga om hur arbetsgivaren jobbar för att förebygga händelser kopplade till hot och våld. Vi kommer att beröra följande områden:

  • Aktuella händelser/tillbud hot och våld på skolan.
  • Genomförda undersökningar, riskbedömningar samt åtgärder för risker hot och våld
  • Rutiner för att undersöka och riskbedöma risker för hot och våld på skolan.
  • Skolans lokala säkerhetsrutiner (utbildning, information, instruktion).
  • Första hjälpen och krisstöd.

Vi väljer ut skolor för inspektion utifrån till exempel statistik för hur många anmälningar vi fått in med anledning av hot och våld, vår egen erfarenhet av arbetsmiljön på skolorna och om vi har annan pågående tillsyn på några skolor.

Detta kan arbetsgivaren göra

Du som arbetsgivare kan förbereda dig inför en eventuell inspektion. Det är viktigt att se över lokalt anpassade rutiner för hot och våld och den senaste riskbedömningen. Uppdatera skolans lokala säkerhetsrutiner och vilket krisstöd som finns om något trots allt skulle inträffa.

Senast uppdaterad 2024-02-07