Arbetstider för minderåriga

Barn och ungdomar är känsliga för störningar i sin dygnsrytm av att arbeta sena kvällar eller tidiga morgnar. Det är också viktigt att arbetstiden inte hindrar skolgången eller möjligheten att ta till sig skolundervisningen.

I föreskrifterna om minderårigas arbetsmiljö (AFS 2012:3) finns särskilda regler om arbetstider. När det inte står något särskilt i föreskrifterna så gäller arbetstidslagen även för minderåriga.

Minderårigas arbetsmiljö (AFS 2012:3), föreskrifter

Arbetstidslagen, riksdagens webbplats, öppnas i nytt fönster

Undantag från reglerna i arbetstidslagen kan göras genom kollektivavtal. Kollektivavtal kan dock inte ersätta reglerna i föreskrifterna om minderårigas arbetsmiljö. Reglerna för arbetstider gäller både arbetsgivare och uppdragsgivare. För lärlingar finns särskilda regler.  

Om den minderåriga har olika arbetsgivare så ska den totala arbetstiden räknas samman. Det betyder att när du räknar ut den minderårigas arbetstid måste du dra ifrån tid som den minderåriga arbetar för någon annan. När du anlitar en minderårig behöver du därför fråga om hon eller han arbetar för någon annan, praktiserar eller går lärlingsutbildning. Du behöver också ta reda på när och hur mycket den minderåriga i så fall arbetar eller praktiserar. 

Arbetsmiljöverket kan göra undantag från vissa arbetstidsregler för uppträdande och repetitioner inom kulturell eller konstnärlig verksamhet och vid sport- och reklamevenemang. Då måste det finnas särskilda skäl. 

Minderåriga får aldrig arbeta mellan midnatt och klockan fem på morgonen. En minderårig ska ha en sammanhängande rast på minst 30 minuter senast efter fyra och en halv timmes arbete. Dessutom finns det i arbetstidslagen krav på pauser från arbetet, till exempel en fikapaus.

Minderåriga ska ha en viloperiod från arbetet om minst två dagar under varje sjudagarsperiod, så kallad veckovila. Den sammanhängande ledigheten får inte understiga 36 timmar.  

Arbetstider för yngre och äldre barn

Minderårig är den som inte fyllt 18 år. Ungdom är en minderårig som fullgjort sin skolplikt och som fyller minst 16 år under innevarande kalenderår. Yngre barn är en minderårig som inte har fyllt 13 år. Äldre barn är en minderårig som fyllt 13 år och inte är ungdom.

Yngre och äldre barn får inte arbeta mellan klockan 20 och klockan 06. De ska ha minst 14 timmars sammanhängande ledighet från arbetet för nattvila (dygnsvila).

Under skolveckorna får yngre och äldre barn arbeta högst 2 timmar per skoldag eller 7 timmar per skolfri dag. Barn får arbeta högst 12 timmar per skolvecka.

Under skollov som är minst en vecka får yngre och äldre barn arbeta högst 7 timmar per dag och högst 35 timmar per vecka.

För yngre barn som arbetar inom den närmsta familjen är det föräldrarna som avgör arbetstiden.

För yngre och äldre barn gäller att veckovilan ska ske på en tid som är fri från schemalagd undervisning.

Yngre och äldre barn ska ha minst 4 veckors sammanhängande ledighet från arbete varje kalenderår. Ledigheten ska ligga på en tid som är fri från schemalagd undervisning. Det innebär att om sommarlovet är tio veckor så kan barnen arbeta högst sex veckor av dessa.

Arbetstider för ungdomar

Ungdom är en minderårig som fullgjort sin skolplikt och som fyller minst 16 år under innevarande kalenderår. För ungdomar gäller att arbetstiden inte får hindra skolgången eller möjligheten att ta till sig skolundervisningen.

Ungdomar får arbeta högst 8 timmar per dag och högst 40 timmar per vecka. Om det behövs med hänsyn till arbetsuppgifterna eller övriga arbetsförhållanden gäller ett undantag från den här regeln. Då får ungdomar istället arbeta upp till 8 timmar per dag i genomsnitt på en sjudagarsperiod. Veckoarbetstiden får då vara 40 timmar per vecka i genomsnitt under en fyraveckorsperiod.  Det innebär att man till exempel kan arbeta 10 timmar en dag om man en annan dag arbetar 6 timmar.

Ungdomar ska ha minst 12 timmars sammanhängande ledighet under varje 24-timmarsperiod (dygnsvila). Tiden mellan 22 och 06 eller mellan klockan 23 och 07 ska vara fri från arbete.

Dygnsvilan får förkortas till 11 timmar på arbetsplatser där ett ordinarie arbetspass slutar mellan klockan 22 och 24 eller börjar mellan klockan 05 och 07. Om den minderåriga har flera arbetspass under ett dygn och inget arbetspass är längre än 4 timmar får dygnsvilan också förkortas till 11 timmar. Flera arbetspass under varje dygn bör användas restriktivt. En förutsättning att förkorta nattvilan för ungdomar är att en kompenserande viloperiod följer direkt efter arbetets slut.

Ungdomar ska ha en viloperiod från arbetet om minst två dagar under varje sjudagarsperiod, så kallad veckovila. Så långt som möjligt ska veckovilan vara sammanhängande och förlagd till veckoslutet. Den sammanhängande ledigheten får inte understiga 36 timmar.

Vad gäller för lärlingar?

Det finns särskilda regler som gäller för minderåriga som deltar i arbetsplatsförlagt lärande inom gymnasieskolans lärlingsutbildning eller liknande. Föreskrifternas arbetstidsregler gäller oavsett om eleven är anställd eller inte. Om eleven har undervisning i skolan samma vecka som arbetsplatsförlagt lärande minskar antalet tillåtna timmar för arbetsplatsförlagt lärande med den tid som eleven har undervisning i skolan. Ungdomar som deltar i lärlingsutbildning har möjlighet att arbeta 20 timmar i veckan utöver sin lärlingsutbildning. 

Podd - Hallå arbetsmiljö om unga i arbetslivet

Fredrik Berling, Elsa Löfling och Malin Cato i vårsolen. Poddavsnittet om unga i arbetslivet som text

Senast uppdaterad 2024-05-23