Frågor och svar om temperatur och klimat

Vanliga frågor om temperatur och klimat

Vid stillasittande arbete behöver det normalt vara 20 – 24 °C. I exempelvis livsmedels­industrin gäller normalt lägst + 16 °C.

Det är besvärligt att mäta och bedöma klimatet av två skäl. För det första är människan känslig och upplever obehag även vid små avvikelser från det idealiska termiska klimatet. För det andra kan besvär och obehag av kyla inte bedömas enbart med hjälp av luft­temperaturen, eftersom den upplevda temperaturen beror på flera faktorer.

Arbetsmiljöverket har inga gränsvärden eller rekommendationer om hur låg eller hög den relativa luft­fuktigheten bör vara på en arbetsplats med normalt inomhus­klimat. Regler om rums­klimat finns i föreskrifterna om arbetsplatsens utformning (AFS 2020:1).

Arbetsplatsens utformning (AFS 2020:1), föreskrifter

Luftfuktighetens betydelse för hur man upplever temperaturer är liten. Det är också svårt att bedöma effekten på besvärs­upplevelse och hälso­tillstånd. I kontors­lokaler med lufttemperaturer vintertid på ca 20 °C visar erfarenheterna att man i regel accepterar en låg fukt­halt.

Hög luftfuktighet inomhus kan vara ett hälso­problem då risken för tillväxt av mögel och damm­kvalster ökar vid höga luft­fuktigheter.

Inomhusluftens luftfuktighet varierar med ute­luftens fuktighet, inomhus­temperaturen och hur mycket fukt som produceras i lokalen. Luft­fuktigheten varierar således både över året och under dygnet. När kall uteluft tas in och värms till rums­temperatur, får inomhus­luften en låg luft­fuktighet. Det är därför inte ovanligt att luft­fuktigheten inomhus är 20 procent eller lägre under uppvärmnings­säsongen.

Om det är vanligt att lufttemperaturen vid kontorsarbete avviker från 20 – 24 °C vintertid och 20 – 26 °C sommartid ska det undersökas. Temperaturen kan vara högre under en värmebölja men inte under normala sommarförhållanden. För att mäta och bedöma klimatet kan arbetsgivaren anlita företagshälsovård eller motsvarande sakkunnig hjälp.

Du ska vända dig till närmaste chef när du upptäcker brister i arbetsmiljön. Om det finns skyddsombud på arbetsplatsen kan du ta upp frågan med dem, annars med det regionala skyddsombudet. Ett skyddsombud har rätt att begära besked av arbetsgivaren och påpeka brister, men har aldrig något eget ansvar för arbetsmiljön.

Om arbetsgivaren inte löser problemet kan skyddsombudet kontakta Arbetsmiljöverket. Vi kan då ingripa genom att besluta om föreläggande eller förbud.

Mer information finns i våra föreskrifter om arbetsplatsens utformning (AFS 2020:1).

Arbetsplatsens utformning (AFS 2020:1), föreskrifter

Det finns inga krav enligt lag eller föreskrift, men är det sommartid 26 grader varmt eller mer i någon vecka, bör det termiska klimatet undersökas närmare och arbetsgivaren bör se vad som kan åtgärdas för att sänka temperaturen för att öka komforten för arbetstagarna.

Senast uppdaterad 2023-11-07