Bemanningsanställda

Bemanningsanställd, inhyrd eller konsult. Titlarna kan skilja sig åt men uppdraget är detsamma – att utföra sitt arbete hos någon annan än sin arbetsgivare. Du som är bemanningsanställd har rätt till samma goda arbetsmiljö som alla andra på arbetsplatsen.

Hur har du det på jobbet?

En god arbetsmiljö innebär att du inte riskerar att bli sjuk eller skadar dig på jobbet. Du ska inte få ont i kroppen av att sitta fel eller göra samma rörelser i flera timmar i sträck. Inte heller förlora kontrollen över ett fordon eller gör illa dig på en maskin. Det kan också handla om att ha rätt belysning, att kunna lyfta utan att få ont, eller att slippa att känna sig hotad på jobbet.

Lika viktigt är att ha en god psykisk och social arbetsmiljö. För hög arbetsbelastning är ett exempel på när det inte är bra arbetsmiljö. Om du har för mycket att göra, eller om du upplever att du inte räcker till fast du jobbar hårt, kan du bli sjuk. Den sociala arbetsmiljön handlar om hur du har det på jobbet tillsammans med dina arbetskamrater. Den som känner sig ensam, utstött eller utanför på en arbetsplats kan bli sjuk.

Samma rätt till god arbetsmiljö

Du som är bemanningsanställd har rätt till samma goda arbetsmiljö som alla andra på arbetsplatsen, det är viktigt att du kan känna dig trygg och välkommen. Är du under 18 år ska du dessutom få en handledare.

Mer information till dig som är ung i arbetslivet

Innan du blir utplacerad på en arbetsplats

Som bemanningsanställd är du ofta ny på jobbet eftersom varje arbetsplats är unik, med en egen kultur, arbetsmiljö och speciella risker. Se till att du får tillräckligt med information av ditt bemanningsföretag om arbetsplatsen som du ska bli uthyrd till.

 • Vad är det för ett företag ?
 • Vilka arbetsuppgifter ingår och vilka risker finns?
 • Behöver du använda personlig skyddsutrustning och vem ska förse dig med den?

Det är viktigt att du får arbetsuppgifter som motsvarar din kompetens, annars ökar risken att du skadar dig.

Du har rätt till introduktion

När du börjar ett nytt jobb eller uppdrag är det mycket som är nytt. Därför är det viktigt att du får en ordentlig introduktion där du får reda på dina arbetsuppgifter och vilka risker som finns.

Vid en introduktion ska du få information om

 • arbetsuppgifterna och hur du ska utföra dessa
 • manualer, checklistor och andra skriftliga instruktioner som behövs i arbetet
 • vilka olycksrisker som finns i arbetet och hur man kan skydda sig mot dessa
 • vilken eventuell personlig skyddsutrustning som finns och om hur man använder den
 • hur eventuella verktyg, maskiner och annan utrustning fungerar
 • var brand- och första-hjälpen-utrustning finns, samt hur larmrutiner fungerar.

Det är även viktigt att du får information om

 • de allmänna rutinerna på arbetsplatsen, lokaler, fikatider och lunchställen samt övrigt som underlättar för dig att känna dig delaktig
 • vem du ska vända dig till med frågor om arbetsmiljön
 • vilka som är dina närmaste chefer och eventuella handledare. Du ska även få information om skyddsombud och fackliga företrädare.

Säg ifrån om du inte förstår eller om du fortfarande känner dig osäker på hur du ska utföra arbetsuppgiften. Det kan ta tid att lära sig en ny arbetsuppgift så se till att du får den tid du behöver. Detta är viktigt – en god introduktion minskar risken för att skada sig på jobbet.

Våga fråga och säg ifrån

Du ska varken bli sjuk eller skadad av jobbet. Du ska inte heller få ont i ryggen eller bli stel av att göra samma rörelser flera timmar i sträck. Din chef ska se till att arbetsmiljön är bra, men kan inte veta allt som händer. Därför har du också ett eget ansvar. Du måste följa de instruktioner som finns på arbetsplatsen och använda eventuell skyddsutrustning. Se till att du får en bra introduktion och om du upptäcker att det finns några brister i arbetsmiljön som kan leda till skador ska du genast kontakta chefen på arbets­platsen och ditt bemanningsföretag.

Om dina arbetsuppgifter skulle förändras under den tid du är uthyrd

Du får endast göra det som du kommit överens om med ditt bemanningsföretag att du ska göra. Om du plötslig skulle få en annan arbetsuppgift, till exempel bli ombedd att köra en truck eller ta över administrativa uppgifter som du inte har kompetens för, måste du först kontakta ditt bemanningsföretag.

Vem ansvarar för din arbetsmiljö?

Både ditt bemanningsföretag och den arbetsplats där du är placerad ansvarar för att din arbetsmiljö är bra och ska samarbeta så att du inte utsätts för några risker. De har ett gemensamt ansvar och ska båda ge dig den information du behöver för att kunna göra ett bra jobb.

Ditt bemanningsföretag är din arbetsgivare och ansvarar för att

 • arbetsplatsen som du hyrs ut till undersöks och riskbedöms
 • du får en god introduktion på den arbetsplatsen
 • du har det bra under uthyrningsperioden
 • ha regelbunden kontakt med dig samt stötta dig och följa upp ditt arbete
 • anmäla allvarliga tillbud och arbetsskador till Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket.

Arbetsplatsen där du är placerad är din arbetsledare och ska

 • ge dig en bra introduktion till arbetsplatsen
 • instruera dig om dina arbetsuppgifter
 • visa dig eventuella olycksrisker och hur du kan skydda dig
 • informera dig om vem du ska vända dig till om du har frågor om din arbetsmiljö, eller upptäcker några risker som kan leda till sjukdom eller skador.

Du har ett eget ansvar!

 • Du måste följa de instruktioner som finns på arbetsplatsen.
 • Du måste använda eventuell skyddsutrustning.
 • Kontakta ditt bemanningsföretag och chefen på din arbetsplats om du upptäcker att det finns brister i arbetsmiljön som kan leda till sjukdom eller skador. Om det finns skyddsombud och fackliga företrädare kan du även vända dig till dem.
 • Våga fråga om du inte förstår!

Skyddsombudet kan företräda dig

En arbetsplats med fler än fem anställda ska ha ett skyddsombud. Skyddsombud kan företräda dig vid problem i arbetsmiljön och begära att arbetsgivaren gör något åt dessa.

Det finns tre typer av skyddsombud:

 • Bemanningsföretagets skyddsombud.
 • Kundföretagets skyddsombud.
 • Regionala skyddsombud för det fackförbund som är du är ansluten till.

Vad händer om du skadar dig på jobbet?

Om du skulle råka ut för en allvarlig arbetsskada ska du meddela både ditt bemanningsföretag och chefen på den arbetsplats där du är placerad. Du ska även vända dig till dem om du råkar ut för en situation som hade kunnat leda till ett olycksfall, ett så kallat tillbud.

Bemanningsföretaget ska sedan i sin tur anmäla skadan till Arbetsmiljöverket och till Försäkringskassan. Du själv kan göra en anmälan till AFA Försäkring – finns det ett kollektivavtal kan du få ersättning för din skada.

Om det inte fungerar på den arbetsplats där du är uthyrd

Kontakta ditt bemanningsföretag om du inte får det stöd du behöver, känner dig utanför, eller blir tillsagd att utföra nya arbetsuppgifter som ditt bemanningsföretag inte känner till. Du ska även kontakta dem om du har fått otydliga instruktioner för dina arbetsuppgifter, skadar dig eller upptäcker brister i arbetsmiljön.

Vill du veta mer om vad en god introduktion innebär kan du läsa om det på vår sida för dig som är ny på jobbet.

För dig som är ny på jobbet


Beställ broschyren "En säkrare arbetsdag för dig som är bemanningsanställd"

Framsida broschyr bemanningsanställda
I den här broschyren kan du läsa om hur du som är bemanningsanställd kan få en säkrare arbetsdag.Till exempel om vem som ansvarar för din arbetsmiljö och vad en bra introduktion ska innehålla.
En säkrare arbetsdag för dig som är bemanningsanställd (ADI 710), broschyr

Senast uppdaterad 2023-12-18