Tillbaka till coronavirus och arbetsmiljö

Anmälan av allvarliga tillbud till Arbetsmiljöverket med anledning av exponering för coronaviruset

På den här sidan hittar du information om anmälan om allvarligt tillbud om en arbetstagare har exponerats för det nya coronaviruset. Längst ner på sidan hittar du även vanliga frågor och svar om samma ämne.

När det sker en allvarlig personskada eller dödsfall i samband med arbetet har arbetsgivaren skyldighet att anmäla det till oss. Detsamma gäller skador som skett i samband med arbetet som drabbat flera arbetstagare samtidigt och tillbud som inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa. Det står i arbetsmiljölagen, 3 kap. 3 a §. Detta gäller alla branscher.

Anmälan ska göras utan dröjsmål.

Det som ska anmälas är

 • dödsfall
 • svårare personskador
 • skador i arbetet som drabbat flera arbetstagare samtidigt och
 • allvarliga tillbud, det vill säga händelse som inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa

Här gör du din anmälan:

Länk till anmälarbetsskada.se

Läs mer om anmälan av allvarliga tillbud:

Anmäl arbetsskada, dödsfall och allvarliga tillbud till Arbetsmiljöverket

Anmälan om allvarligt tillbud – coronaviruset

Covid-19, som orsakas av coronaviruset, är en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen (SFS 2004:168).

Om en arbetstagare exponerats för smittämnen från en allmänfarlig sjukdom i samband med arbetet är arbetsgivaren skyldig att, utan dröjsmål, anmäla det till Arbetsmiljöverket.

Anmälan om allvarligt tillbud ska också ske om en arbetsgivare i efterhand får kännedom om att en arbetstagare har exponerats för coronaviruset i samband med arbetet.

Läs mer om allvarligt tillbud avseende smittrisker:

Allvarligt tillbud avseende smittrisker

Exponering för coronaviruset

För att det ska vara en händelse som inneburit allvarlig fara för liv och hälsa ska händelsen ha inneburit att en arbetstagare har exponerats för coronaviruset.

Med exponering menar vi här att smittämnen når arbetstagaren. Det kan bland annat ske genom

 • att utandningsluften från en person som är misstänkt eller konstaterat smittad med covid-19, inandas av en arbetstagare
 • kontakt med intorkade droppar som innehåller virus, så att viruset når mun, näsa eller ögon via exempel händerna
 • att en arbetstagare utför arbetsmoment där fysisk distansering inte varit möjlig nära en person som är misstänkt eller konstaterat smittad med covid-19.

Risken för att exponeras för det nya coronaviruset i en verksamhet varierar för olika arbetstagare beroende på vilka arbetsmoment de utför.

Dokumentation av exponering för coronaviruset

Om en arbetstagare exponerats för coronaviruset (SARS-CoV-2) i samband med arbete och det bekräftas att det verkligen är coronaviruset, till exempel via provtagning, så ska detta dokumenteras.

Dokumentation av exponering

Anmälan ska göras om exponering skett i samband med arbete

Anmälan av allvarligt tillbud ska göras om en händelse, till exempel att en arbetstagare har exponerats för det nya coronaviruset, har skett i samband med arbetet.

Anmälan ska inte göras om händelser avser en situation utanför arbetet.

Exempel på sådana situationer är när händelsen

 • inträffar under resa till eller från arbetet
 • inträffar i en verksamhet som inte är yrkesmässig
 • innefattar skadade eller drabbade som är besökare, anhöriga eller andra som inte omfattas av arbetsmiljölagen.

Frågor och svar om anmälan av allvarliga tillbud med anledning av exponering för coronaviruset

Om jag har en arbetstagare som exponerats för coronaviruset i samband med arbetet, ska jag anmäla det som ett allvarligt tillbud?

Ja. Om arbetstagaren har blivit exponerad för coronaviruset i samband med arbetet ska du anmäla det som ett allvarligt tillbud.

Anmäl arbetsskada, extern webbplats, öppnas i nytt fönster

Det kan även bli aktuellt att du ska dokumentera ”oönskad händelse med konstaterad exponering för coronaviruset” enligt AFS 2018:4.

Smittrisker (AFS 2018:4), föreskrifter

Om jag har en arbetstagare som insjuknar i covid-19, ska jag anmäla det som ett allvarligt tillbud?

Om arbetstagaren insjuknar efter att ha exponerats för viruset i samband med arbetet ska detta anmälas som ett allvarligt tillbud. Det är du som arbetsgivare som ansvarar för att utreda om exponeringen skett i samband med arbetet.

Om du efter din utredning är osäker på om arbetstagaren exponerats för coronaviruset i samband med arbetet, kan du informera oss om det i din anmälan.

Anmäl arbetsskada, extern webbplats, öppnas i nytt fönster

Det kan även bli aktuellt att du ska dokumentera ”oönskad händelse med konstaterad exponering för coronaviruset” enligt AFS 2018:4.

Smittrisker (AFS 2018:4), föreskrifter

Det kan också vara aktuellt att anmäla arbetssjukdom till Försäkringskassan.

Anmäl arbetsskada, extern webbplats, öppnas i nytt fönster

Hur kan jag som arbetsgivare veta om en arbetstagare som insjuknar i covid-19 har blivit exponerad i samband med arbetet?

Det pågår en allmän spridning av coronaviruset i samhället. Därför kan det vara svårt att veta om en arbetstagare som insjuknat i covid-19 har blivit exponerad för coronaviruset i samband med arbetet.

För att veta om en arbetstagare exponerats för coronaviruset i samband med arbetet behöver du som arbetsgivare utreda om en sådan händelse inträffat i samband med att hen utfört arbete. Till din hjälp har du den riskbedömning som ni upprättat där ni uppmärksammar de arbetsmoment som innebär en risk att komma i kontakt med coronaviruset.

Systematiskt arbetsmiljöarbete och riskbedömningar, av.se

Om du efter din utredning är osäker på om arbetstagaren exponerats för coronaviruset i samband med arbetet, kan du informera om det i din anmälan.

Oberoende av om anledningen att en arbetstagare exponerats för coronaviruset i samband med arbetet är en konsekvens av ert arbetsmiljöarbete eller inte, ska du anmäla händelsen till oss som ett allvarligt tillbud.

Om jag inte anmält ett tillbud i tid, kommer jag att straffas för det ?

Arbetsmiljöverket kan inte fatta beslut om någon typ av påföljd för att man inte har anmält ett allvarligt tillbud i tid.

I nuläget prioriterar vi inte att följa upp om en anmälan kommit in i tid eller inte. Vårt fokus under pandemin är på att vägleda arbetsgivare och ställa krav som förebygger eller åtgärdar riskfyllda arbetsmoment.  

Det viktigaste är att du som arbetsgivare vidtar de skyddsåtgärder som behövs för att förebygga risken att exponeras för coronaviruset i samband med arbetet. För att göra det behöver du inom ramen för ditt systematiska arbetsmiljöarbete undersöka var och vid vilka arbetsmoment risk för smitta kan uppstå för att sedan bedöma risken och vidta de förebyggande åtgärder som behövs.

Om jag misstänker att mina anställda kanske exponerats för coronaviruset tidigare, måste jag gå tillbaka i tiden och ta reda på om jag behöver anmäla något till er?

Det som ska anmälas till oss är kända tillbud. Vi anser inte att du behöver gå tillbaka i tiden och utreda om det skett tillbud som du i dag inte vet om.

Det viktigaste är att du som arbetsgivare vidtar de skyddsåtgärder som behövs för att förebygga risken att exponeras för coronaviruset i samband med arbetet. För att göra det behöver du inom ramen för ditt systematiska arbetsmiljöarbete undersöka var och vid vilka arbetsmoment risk för smitta kan uppstå för att sedan bedöma risken och vidta de förebyggande åtgärder som behövs.

Varför är det så viktigt att jag anmäler ett allvarligt tillbud till er?

Syftet med bestämmelsen i 3 kap. 3 a § i arbetsmiljölagen är att vi ska få reda på vad som har hänt så fort som möjligt. Då kan vi bedöma om vi behöver göra en inspektion eller på något annat sätt komma i kontakt med dig som arbetsgivare.

Tillbudsanmälningar innehåller värdefull information och möjlighet för oss att agera, både i det enskilda fallet och som del i en helhetsbild av risker i arbetsmiljö på grund av pandemin.

Finns det risk för att arbetstagare, som inte har som huvudsaklig arbetsuppgift att hantera smittämnen, att exponeras för det nya coronaviruset i samband med arbetet?

Ja. Risken för smitta kan variera mellan olika arbetsuppgifter och över tid, beroende på hur smittspridningen ser ut i samhället. Det är viktigt att arbetsgivaren löpande bedömer riskerna för smittspridning och ohälsa på arbetet under pågående pandemi. I verksamheter där risk för smitta finns kan arbetssätt och rutiner behöva ändras.

Läs mer om coronaviruset och arbetsmiljö:

Coronaviruset och arbetsmiljön

Om jag som arbetsgivare i efterhand får reda på att en person befunnit sig på arbetsstället och varit misstänkt eller konstaterat infekterad i covid-19, ska jag anmäla det som ett allvarligt tillbud?

Om personen i fråga har exponerat andra för coronaviruset i samband med arbetet, till exempel genom att utföra arbete nära andra arbetstagare, så ska händelsen anmälas till oss. Det är arbetsgivaren som ansvarar för att utreda om en sådan exponering skett.

Om du efter din utredning är osäker på om arbetstagaren exponerats för coronaviruset i samband med arbetet, kan du informera om det i din anmälan.

Om en arbetstagare har blivit exponerad för coronaviruset av en kollega i samband med arbetet, ska jag anmäla det som ett allvarligt tillbud?

Ja. Det som ska anmälas är om en arbetstagare exponeras för coronaviruset i samband med arbetet. Exempelvis kan en arbetstagare exponeras för coronaviruset om hen arbetar nära en kollega som är konstaterat eller misstänkt infekterad i covid-19. 

Det spelar ingen roll vem som exponerat en arbetstagare för coronaviruset. Om en sådan exponering sker i samband med arbetet ska det anmälas som ett allvarligt tillbud. 

Om en arbetstagare har blivit exponerad för coronaviruset i samband med arbetet i sitt hem, ska jag anmäla det som ett allvarligt tillbud?

Om en arbetstagare exponerats för coronaviruset i samband med arbete i hemmet kan det vara så att det ska anmälas till oss. 

Det är du som arbetsgivare som ansvarar för att utreda om arbetstagaren exponerats för coronaviruset i samband med arbetet, även om arbetet skett i hemmet. Om så är fallet, ska detta anmälas som ett allvarligt tillbud till oss.

Om du efter din utredning är osäker på om en arbetstagare exponerats för coronaviruset i samband med arbete hemifrån, kan du informera om det i din anmälan.

Oberoende av om anledningen att en arbetstagare exponerats för coronaviruset i samband med arbetet är en konsekvens av ert arbetsmiljöarbete eller inte, ska du anmäla händelsen till oss som ett allvarligt tillbud.

Om en arbetstagare som bär skyddsutrustning, som syftar till att skydda mot exponering för coronaviruset insjuknar i covid-19, efter att ha arbetat nära personer som är misstänkt eller konstaterat infekterade i covid-19, ska jag anmäla det som ett allvarligt tillbud?

Om arbetstagaren insjuknar efter att ha exponerats för viruset i samband med arbetet ska detta anmälas som ett allvarligt tillbud.

Det är du som arbetsgivare som ansvarar för att utreda om en händelse inträffat som inneburit att en arbetstagare har exponerats för coronaviruset. Exponering för coronaviruset kan ske även om skyddsutrustning har använts. Möjliga orsaker till detta kan vara

 • brister i skyddsutrustningens funktion
 • brister vid användningen
 • felaktig val av skyddsutrustning för de arbetsmoment som utförts

Om du, efter din utredning, är osäker på om en arbetstagare exponerats för coronaviruset i samband med arbete, kan du informera om det i din anmälan.

Om en arbetstagare som vaccinerats i samband med arbetet får biverkningar av vaccinet, ska jag anmäla det som ett allvarligt tillbud?

Nej, biverkning av vaccin är en läkemedelsreaktion.

Om jag bedömer att det tidigare har inträffat ett allvarligt tillbud i min verksamhet – ska jag då göra en anmälan av det?

Ja. Enligt arbetsmiljölagen ska en arbetsgivare anmäla tillbud som inträffat i samband med arbete och som inneburit allvarlig fara för liv och hälsa. Detta ska göras utan dröjsmål. Om du inte har gjort det tidigare ska du göra det via anmalarbetsskada.se.

Anmäl arbetsskada, extern webbplats, öppnas i nytt fönster

Hur anmäler jag?

Anmälan gör du via anmalarbetsskada.se.

Om du har några frågor eller behöver hjälp med att fylla i anmälan, ring till oss på E-tjänster på 010-730 90 00 och tryck E-tjänster så blir du kopplad rätt.

Anmäl arbetsskada, extern webbplats, öppnas i nytt fönster

Vad händer när jag anmäler?

När du anmält den allvarliga händelsen till oss visas ett kvitto av din anmälan på din skärm. Skriv ut kvittot eller spara det elektroniskt. Kvittot innehåller alla de uppgifter du lämnat.

Din anmälan granskas sedan av oss och leder till att vi antingen bestämmer oss för att göra en inspektion, ta del av arbetsgivarens egen utredning av händelsen eller att inte vidta några åtgärder.

Läs mer om anmälan av allvarliga tillbud:

Anmäl arbetsskada, dödsfall och allvarliga tillbud till Arbetsmiljöverket

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2021-04-27