Tillbaka till coronavirus och arbetsmiljö

Anmälan av allvarliga tillbud till Arbetsmiljöverket med anledning av exponering för coronaviruset

På den här sidan hittar du information om anmälan om allvarligt tillbud om en arbetstagare har exponerats för det nya coronaviruset.

När det sker en allvarlig personskada eller dödsfall i samband med arbetet har arbetsgivaren skyldighet att anmäla det till oss. Detsamma gäller skador som skett i samband med arbetet som drabbat flera arbetstagare samtidigt och tillbud som inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa. Det står i arbetsmiljölagen, 3 kap. 3 a §. Detta gäller alla branscher.

Anmälan ska göras utan dröjsmål.

Det som ska anmälas är

  • dödsfall
  • svårare personskador
  • skador i arbetet som drabbat flera arbetstagare samtidigt och
  • allvarliga tillbud, det vill säga händelse som inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa

Läs mer om anmälan av allvarliga tillbud:

Anmäl arbetsskada, dödsfall och allvarliga tillbud till Arbetsmiljöverket

Anmälan om allvarligt tillbud – coronaviruset

Coronaviruset är en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen (SFS 2004:168).

Om en arbetstagare exponerats för smittämnen från en allmänfarlig sjukdom i samband med arbetet är arbetsgivaren skyldig att utan dröjsmål anmäla det till Arbetsmiljöverket. Anmälan om allvarligt tillbud ska också ske om en arbetsgivare i efterhand får kännedom om att en arbetstagare har exponerats för coronaviruset i samband med arbetet.

Läs mer om allvarligt tillbud med smittrisker:

Allvarligt tillbud avseende smittrisker

Exponering för coronaviruset

För att det ska vara en händelse som inneburit allvarlig fara för liv och hälsa ska händelsen ha inneburit att en arbetstagare har exponerats för coronaviruset.

Med exponering menar vi här att smittämnen når arbetstagaren. Det kan bland annat ske genom

  • att utandningsluften från en person som är misstänkt eller konstaterat smittad med covid-19, inandas av en arbetstagare
  • kontakt med intorkade droppar som innehåller virus, så att viruset når mun, näsa eller ögon via exempel händerna
  • att en arbetstagare utför arbetsmoment där fysisk distansering inte varit möjlig nära en person som är misstänkt eller konstaterat smittad med covid-19.

Risken för att exponeras för det nya coronaviruset i en verksamhet varierar för olika arbetstagare beroende på vilka arbetsmoment de utför.

Dokumentation av exponering för coronaviruset

Om en arbetstagare exponerats för coronaviruset (SARS-CoV-2) i samband med arbete och det bekräftas att det verkligen är coronaviruset, till exempel via provtagning, så ska detta dokumenteras.

Dokumentation av exponering

Anmälan ska göras om exponering skett i samband med arbete

Anmälan av allvarligt tillbud ska göras om en händelse, till exempel att en arbetstagare har exponerats för det nya coronaviruset, har skett i samband med arbetet.

Anmälan ska inte göras om händelser avser en situation utanför arbetet. Exempel på sådana situationer är när händelsen

  • inträffar under resa till eller från arbetet
  • inträffar i en verksamhet som inte är yrkesmässig
  • innefattar skadade eller drabbade som är besökare, anhöriga eller andra som inte omfattas av arbetsmiljölagen.

Frågor och svar om anmälan av allvarliga tillbud med anledning av exponering för coronaviruset

Vad ska jag som arbetsgivare göra om en arbetstagare har exponerats för det nya coronaviruset i samband med arbetet?

Om arbetstagaren har blivit exponerad för coronaviruset i samband med arbetet ska du anmäla det som ett allvarligt tillbud

Anmäl arbetsskada, extern webbplats, öppnas i nytt fönster

Det kan även bli aktuellt att du ska dokumentera ”oönskad händelse med konstaterad exponering för coronaviruset” enligt AFS 2018:4.

Smittrisker (AFS 2018:4), föreskrifter

Vad ska jag som arbetsgivare göra om en arbetstagare har insjuknat i covid-19 efter exponering för det nya coronaviruset i samband med arbetet?

Om arbetstagaren har insjuknat i covid-19 efter exponering för det nya coronaviruset i samband med arbetet ska du anmäla det som ett allvarligt tillbud.

Anmäl arbetsskada, extern webbplats, öppnas i nytt fönster

Det kan även bli aktuellt att du ska dokumentera ”oönskad händelse med konstaterad exponering för coronaviruset” enligt AFS 2018:4.

Smittrisker (AFS 2018:4), föreskrifter

Det kan också vara aktuellt att anmäla arbetssjukdom till Försäkringskassan.

Anmäl arbetsskada, extern webbplats, öppnas i nytt fönster

Finns det risk för att arbetstagare, som inte har som huvudsaklig arbetsuppgift att hantera smittämnen, att exponeras för det nya coronaviruset i samband med arbetet?

Ja. Risken för smitta kan variera mellan olika arbetsuppgifter och över tid, beroende på hur smittspridningen ser ut i samhället. Det är viktigt att arbetsgivaren löpande bedömer riskerna för smittspridning och ohälsa på arbetet under pågående pandemi. I verksamheter där risk för smitta finns kan arbetssätt och rutiner behöva ändras.

Läs mer om coronaviruset och arbetsmiljö:

Coronaviruset och arbetsmiljön

Om det inte funnits någon misstanke om att en person var smittad men det senare visar sig att personen var smittad med covid-19 vid ett tillfälle där en arbetstagare utförde arbetsuppgifter som innebär att hen kan ha blivit exponerad för coronaviruset – ska jag då anmäla det som ett allvarligt tillbud?

Ja. Om en arbetstagare, i samband med arbete, exponerats för det nya coronaviruset ska du anmäla det till Arbetsmiljöverket.

Vad händer om jag inte har anmält ett allvarligt tillbud?

Arbetsmiljöverket kan inte fatta beslut om någon typ av påföljd för att man inte har anmält ett allvarligt tillbud i tid. Syftet med bestämmelsen i 3 kap. 3 a § i arbetsmiljölagen är att Arbetsmiljöverket ska få reda på vad som har hänt så fort som möjligt. Då kan vi bedöma om vi behöver göra en inspektion eller på något annat sätt komma i kontakt med arbetsgivaren.

Ska jag anmäla om jag bedömer att det tidigare har inträffat ett allvarligt tillbud i min verksamhet och jag ännu inte har gjort det?

Ja. Enligt arbetsmiljölagen ska en arbetsgivare anmäla tillbud som inträffat i samband med arbete och som inneburit allvarlig fara för liv och hälsa. Detta ska göras utan dröjsmål. Om du inte har gjort det tidigare ska du göra det via anmalarbetsskada.se.

Anmäl arbetsskada, extern webbplats, öppnas i nytt fönster

Hur anmäler jag?

Anmälan gör du via anmalarbetsskada.se. Om du har några frågor eller behöver hjälp med att fylla i anmälan, ring till oss på E-tjänster på 010-730 90 00 och tryck E-tjänster så blir du kopplad rätt.

Anmäl arbetsskada, extern webbplats, öppnas i nytt fönster

Vad händer när jag anmäler?

När du anmält den allvarliga händelsen till oss visas ett kvitto av din anmälan på din skärm. Skriv ut kvittot eller spara det elektroniskt. Kvittot innehåller alla de uppgifter du lämnat.

Din anmälan granskas sedan av oss och leder till att vi antingen bestämmer oss för att göra en inspektion, ta del av arbetsgivarens egen utredning av händelsen eller att inte vidta några åtgärder.

Läs mer om anmälan av allvarliga tillbud:

Anmäl arbetsskada, dödsfall och allvarliga tillbud till Arbetsmiljöverket

 

Jag har tidigare uppfattat det som att det bara är de yrken som har som huvudsaklig uppgift att hantera smittämnen i arbetet som ska anmäla allvarligt tillbud med anledning av exponering för coronaviruset. Varför har ni förändrat informationen på den här sidan?

Vi vill förenkla informationen och har nu valt att informera på ett mer samlat sätt.

Vår tidigare information på den här sidan utgick från verksamheter som hanterar smittämnen eftersom vi inledningsvis bedömde att dessa branscher behövde särskild information rörande exponering för coronaviruset i samband med arbetet. Inledningsvis i pandemin valde vi att rikta information till vissa yrkeskategorier eftersom vi ansåg det viktigt att vi fick reda på vad som hade hänt i dessa branscher så fort som möjligt för att kunna bedöma om vi behövde göra en inspektion eller på något annat sätt komma i kontakt med arbetsgivaren. Med den smittspridning som nu finns i samhället ser vi att man riskerar att exponeras för viruset i samband med flera typer av arbetsuppgifter.

Vår tidigare information har vi förstått kan ha tolkas som att skyldigheten att anmäla allvarligt tillbud på grund av coronaviruset inte gäller för alla verksamheter. Därför förtydligar vi nu informationen.

Jag har uppfattat det som att det bara är de yrken som har som huvudsaklig uppgift att hantera smittämnen i arbetet som ska anmäla allvarligt tillbud med anledning av exponering för coronaviruset och därför har vi inte anmält. Kan jag bli straffad nu?

Arbetsmiljöverket kan inte självt fatta beslut om någon typ av påföljd för att man inte har anmält ett allvarligt tillbud i tid.  En domstol kan döma till böter om man inte har anmält ett allvarligt tillbud, men Arbetsmiljöverket kommer inte att anmäla personer till åtal som har följt vad vi tidigare skrivit på vår hemsida, och därför har avstått från att anmäla.

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2020-12-21