Arbetsmiljön när du arbetar hemifrån

En hälsosam arbetssituation vid arbete hemifrån kräver ett bra samarbete mellan chef och medarbetare. Så här får du hemmakontoret att fungera så bra som möjligt.

Bild på en person som talar i telefon framför ett fönster i sitt hemmakontor.

Begrepp − arbete hemifrån

På den här sidan utgår vi från begreppet ”arbete hemifrån” när det rör arbetstagare som rekommenderas att inte arbeta från sina ordinarie kontor eller arbetsplatser. Den situationen skiljer sig i praktiken från de villkor som ofta ingår i till exempel distansanställningsavtal.

Det är däremot ingen skillnad vad gäller arbetsgivarens skyldigheter när det kommer till ansvaret för arbetsmiljön.

Arbetsgivarens ansvar vid arbete hemifrån

Arbetsgivaren är ansvarig för arbetsmiljön, även vid arbete hemifrån. Det säger arbetsmiljölagen. I samma lag står även att arbetsgivaren ska göra allt som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall.

För att få till en hälsosam arbetssituation i hemmet krävs därför ett gott samarbete och en regelbunden dialog mellan chef och medarbetare.

I en situation där man som arbetsgivare har många medarbetare som arbetar hemifrån gäller det att ha koll på sina arbetsmiljörutiner. Inte minst det systematiska arbetsmiljöarbetet, där bland annat undersökningar, riskbedömningar, åtgärder och handlingsplaner är centrala begrepp. 

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM

Via länkarna nedan hittar du även information som kan ligga till grund för en undersökning av medarbetares arbetsmiljö vid arbete hemma, som till exempel ergonomi, belysning, ljud, temperaturer samt den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. 

Arbetsställning och belastning - ergonomi

Dator- och bildskärmsarbete

Ljus och belysning

Ljud och akustik

Temperatur och klimat

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Arbetstagarens ansvar vid arbete hemifrån – samarbetet är avgörande

Samtidigt som det formella ansvaret för arbetsmiljön är oförändrat, säger arbetsmiljölagen att arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö.

Det samarbetet blir extra viktigt när du arbetar hemma eftersom din arbetsgivares möjlighet att se, hantera och åtgärda arbetsmiljöproblem kan vara begränsat.

Som arbetstagare deltar du i arbetsmiljöarbetet genom att uppmärksamma risker i arbetsmiljön och rapportera dem till din arbetsgivare. Med andra ord – om du som arbetstagare upplever att något inte fungerar som det ska måste du meddela det till din chef eller ditt skyddsombud.

Arbetstagarens deltagande i arbetsmiljöarbetet

Några tips för en bra arbetsmiljö vid arbete hemifrån

 • Enas mellan arbetsgivare och anställda om vilka rutiner som gäller för till exempel avstämningar och andra samtal, mötestider samt regler för digitala möten.
 • Skapa och behåll era rutiner. Sträva efter att behålla den vanliga arbetstiden och upplägget av arbetet. Kom ihåg ta pauser, promenader, luncher och fikaraster.
 • Investera tid i att lära dig mer om hur du skapar en arbetsmiljö som är så bra som möjligt i hemmet. Dels via vår webbsida, men organisationer som Prevent och Sunt arbetsliv är också bra källor. 

  Tips och råd vid distansarbete, Prevent.se, öppnas i nytt fönster


 • "Rensa upp" hemmakontoret när dagen är slut. Se till att hemmet fortfarande är ett hem även om det just nu används som en arbetsplats.
 • Kommunicera med varandra. Utnyttja system för digitala möten eller plocka upp telefonen – e-post är inte alltid det bästa kommunikationsmedlet. Vi behöver se och höra varandra.
 • Var öppen för att prata om mer än bara jobb. Fråga varandra hur ni mår, hur ni har det och föreslå gemensamma raster.
 • Se till att du kan arbeta i bekväma arbetsställningar och med bekväma arbetsrörelser. Ingen enskild arbetsposition är dock lämplig under längre perioder. Se därför också till att du kan variera dina arbetsställningar under arbetsdagen för att minska risken för att belastningsbesvär ska uppstå, såsom smärta eller värk i rygg, nacke, axlar och armar. Ett sätt kan vara att växla mellan att sitta eller stå och att ta promenader.
 • Tillräcklig rörelsevariation innebär att kroppens olika delar belastas på ett gynnsamt sätt under arbetsdagen. När man växlar mellan olika arbetsuppgifter som belastar skilda delar av kroppen så får rörelseorganen variation och återhämtning. Kroppen behöver återkommande belastning för att behålla styrka och rörlighet.
 • Regelbundna korta pauser där du rör eller sträcker dig kan göra stor skillnad i längden. Se även till att du återkommande rör på hela kroppen, exempelvis genom promenadmöten eller liknande om möjligheten finns.
 • Se över möjligheten att låna ut, eller låna, utrustning som tangentbord, arbetsstol och bildskärm till hemmet.

Fem tips till dig som jobbar hemifrån

Frågor och svar om arbete hemifrån

Hjälps man åt går det ofta att skapa en bra arbetsmiljö även utanför kontoret. Det handlar bland annat om att arbetsgivaren är lyhörd gentemot sina medarbetare. Samtidigt måste arbetstagaren meddela om något inte fungerar som det ska. 

Vid arbete hemifrån krävs helt enkelt en nära och regelbunden dialog mellan arbetsgivare och arbetstagare för att fånga upp tecken på problem och ohälsa. I tider när det kan vara svårt att träffas fysiskt är det extra viktigt att använda de digitala hjälpmedel för möten som finns. 

På vår webb hittar du information som kan ligga till grund för en undersökning av medarbetares arbetsmiljö vid arbete hemma, som till exempel ergonomi, belysning, ljud, temperaturer samt den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. 

Arbetsställning och belastning - ergonomi

Ljus och belysning

Ljud och akustik

Temperatur och klimat

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Nej. Hemmet är en privat sfär som arbetsgivare bara får ta del av om man är överens om det. Just därför blir dialogen mellan arbetsgivare och arbetstagare så viktig – om någon inte vill visa upp sin arbetsplats hemma, kan den personen i stället helt enkelt beskriva den.

Arbetsgivaren behöver se till att arbetstagarna känner till de risker som finns vid arbete med dator- och bildskärm. Detta gäller även när medarbetaren jobbar hemifrån. Det innebär bland annat att se till att arbetstagaren har tillräckliga kunskaper om

 • lämpliga arbetsställningar och arbetsrörelser
 • hur man använder teknisk utrustning, system och programvara, samt
 • vilka de tidiga tecknen på överbelastning av leder och muskler är.

Arbetstagaren ansvarar i sin tur för att påtala för arbetsgivaren om besvär i samband med bildskärmsarbete. Hen bör inte vänta för länge med att meddela eventuella besvär, så att arbetsgivaren kan vidta åtgärder i tid.

Dator- och bildskärmsarbete

Ja. Utöver de lagstadgade rasterna ska arbetstagaren kunna göra kortare pauser som räknas in i arbetstiden. Gör avbrott för att sträcka på dig, ta en kort promenad eller liknande. Det finns ingen definition på hur lång en paus får vara – men du har rätt att koppla av från arbetet då och då under arbetsdagen.

Arbetsgivaren ska enligt lag eftersträva att arbetet ger möjlighet till variation, social kontakt och samarbete. Arbetsgivaren har också ansvar för den sociala arbetsmiljön så att ingen riskerar att utsättas för kränkande särbehandling. Enkelt uttryckt innebär det att man som arbetstagare inte får uteslutas från arbetsplatsens gemenskap – inte heller under arbete hemifrån.

Du kan, både som arbetsgivare och arbetstagare, föreslå gemensamma träffar – antingen digitalt, via telefon eller fysiskt.

Om du som arbetstagare upplever att du inte får gehör hos din arbetsgivare kan du alltid vända dig till ditt skyddsombud.

Om det inte är möjligt att skapa en bra arbetssituation i hemmet kan det vara bättre att arbeta från den ordinarie arbetsplatsen. I en sådan situation måste olika risker vägas.

Arbete hemifrån regleras inte i föreskrifterna om arbetsplatsens utformning som började gälla efter den 31 december 2020. I stället är våra föreskrifter som rör specifika delar av arbetsmiljön aktuella.

Några av dessa som är bra att ha koll på oavsett om arbetet sker från en fysisk arbetsplats (som till exempel kontor, butik eller vårdinrättning) eller från hemmet är till exempel de föreskrifter som rör ergonomi, bildskärmsarbete samt organisatorisk och social arbetsmiljö.

Arbetsställning och belastning - ergonomi

Dator- och bildskärmsarbete

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Om en arbetstagare skadar sig när den utför ett arbete gör det ingen skillnad var arbetet i fråga utförs – den ska anmälas, enligt Arbetsmiljölagen. Arbetstagaren ansvarar inte för att anmäla arbetsskador, utan behöver bara berätta för sin chef vad som har hänt.

Anmäl arbetsskada, dödsfall och allvarliga tillbud till Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverkets roll är att se till att arbetsgivare följer arbetsmiljölagen. Det gör vi bland annat genom stickprovskontroller, inspektioner för att undersöka om arbetsgivaren lever upp till lagens krav om att bedriva ett systematiskt förebyggande arbetsmiljöarbete. Arbetsgivaren har ansvar för arbetsmiljön även vid distansarbete och det är viktigt att de fångar upp hur medarbetarna har det hemma. Det är frågor som vi också tar upp i våra inspektioner där arbetsgivaren har medarbetare som jobbar hemifrån. Vi har däremot under pandemin inte haft någon riktad tillsynsinsats enbart mot arbetsgivare som har personal som jobbar hemifrån.

En hälsosam arbetssituation vid arbete hemifrån kräver ett bra samarbete och regelbunden dialog mellan chef och medarbetare. Medarbetaren och arbetsgivaren ska tillsammans och i dialog komma fram till vilka åtgärder som behövs för att lösa eventuella brister i arbetsmiljön hemma. Arbetsmiljöverket har informerat arbetsgivare om att ta upp frågor om arbetsmiljön i hemmet i det systematiska arbetsmiljöarbetet med sina medarbetare när de utför arbete på distans.

Senast uppdaterad 2023-12-04