Kemiska ämnen, grupp A

Det är förbjudet att hantera cancerframkallande kemiska ämnen i grupp A. I vissa undantagsfall får du hantera dessa ämnen om du söker tillstånd.

Förbud mot att hantera ämnen i grupp A 

Normalt är det förbjudet att hantera cancerframkallande ämnen i grupp A då det finns kraftiga restriktioner för hanteringen. Det enligt föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker AFS 2011:19, ändrad och omtryckt i AFS 2014:43.

Du hittar en lista över alla kemiska ämnen i grupp A längst ner på den här sidan.

I vilka undantagsfall får ämnen i grupp A hanteras?

Du kan, i vissa undantagsfall, få tillstånd att hantera ämnen i grupp A. Då behöver du ansöka om tillstånd. Situationer som du kan få tillstånd för är främst:

 • forskning om ett cancerframkallande ämnes effekter
 • utveckling av analysmetoder för ett ämne som tillhör grupp A.

Du behöver inte tillstånd för lagerhållning, försäljning eller transport av obrutna originalförpackningar med ämnen i grupp A.

Om du hanterar ämnen i grupp A utan tillstånd kan du behöva betala en sanktionsavgift.

Vilka ämnen ingår i grupp A?

Här listas de ämnen som ingår i grupp A som normalt inte får hanteras. Bestämmelserna gäller även ämnets salter och när ämnet innehåller kristallvatten.

Cancerframkallande ämnen CAS-nr*
2-Acetylaminofluoren 53-96-3
4-Aminodifenyl 92-67-1
Benzidin 92-87-5
1,1'-Diklordimetyleter 542-88-1
1,2-Dibrom-3-klorpropan 96-12-8
N,N-Dimetyl-4-aminoazobensen 60-11-7
Erionit 66733-21-9, 12510-42-8
Hexametylfosfortriamid (HMPA) 680-31-9
Metylklormetyleter 107-30-2
20-Metylkolantren (3-metylkolantren) 56-49-5
N-Metyl-N-nitrosourea 684-93-5
β-Naftylamin 91-59-8
4-Nitrodifenyl 92-93-3

* CAS-nr är ämnets identifikationsnummer enligt Chemical Abstract Service.

Ansök om tillstånd

Du ansöker om tillstånd hos oss på Arbetsmiljöverket.
Tänk på att:

 • vi oftast gör en inspektion på plats innan tillståndet kan ges. 
 • Vår handläggningstid för tillstånd är ungefär tre månader. Ansök i god tid.

Så här gör du

Fyll i ansökningsformuläret och skicka med följande dokument:

 • riskbedömning med beslut om åtgärder
 • skriftliga hanterings- och skyddsinstruktioner
 • yttrande från arbetsplatsens skyddsombud om hanteringen.

Skicka in din ansökan och bilagor. När vi tagit emot din ansökan får du ett automatiskt svar till den e-postadress som du angett i din ansökan. 

Om något saknas i din ansökan kontaktar vi dig och ber om en komplettering.

När din ansökan är komplett bokar vi oftast in en inspektion. Om vi upptäcker brister vid inspektionen skriver vi ett inspektionsmeddelande till dig. I inspektionsmeddelandet står det vad du måste åtgärda för att få tillstånd. Normalt har du två veckor på dig att svara.

När alla brister är åtgärdade fattar vi beslut om du får tillstånd eller inte.

 1. Om du inte är nöjd med vårt beslut kan du överklaga
  I vårt besked om beslut står det hur du gör en överklagan. Beskriv varför du anser att vi bör ändra beslutet. Skicka sedan din överklagan till oss.

 2. Vi kan ändra vårt beslut
  Efter överklagan gör vi en ny bedömning av din ansökan. Om vi beslutar att ändra vårt första beslut, får du besked om det.

 3. Om vi inte ändrar beslut skickas din överklagan till domstol
  Om vi inte ändrar vårt tidigare beslut skickar vi din överklagan, din ansökan och alla handlingar i ditt ärende vidare till domstolen, i det här fallet Förvaltningsrätten.

 4. Domstolen fattar beslut
  Domstolen tar ställning till din överklagan och fattar beslut. Du får besked om domstolens beslut direkt från dem.

Kontakta vår svarstjänst via telefon:

010-730 90 00

Uppgifter om företaget som söker tillstånd

Kontaktperson

Tidsperiod som tillståndet söks för

Uppgifter om ämnet som ska hanteras

Uppgifter om hanteringen

1500 tecken kvar
1500 tecken kvar
1500 tecken kvar
Skriv de tre första bokstäverna i adressen så får du en lista med matchande adresser. Välj rätt adress från listan.

Bifoga handlingar

Följande handlingar är obligatoriska att skicka in för att ansökan ska kunna bedömas:

Resultatet av riskbedömning med beslut om åtgärder

Max 20Mb/fil
Tillåtna filformat: pdf, doc, docx, jpg, tif och png.

Ingen fil har valts.

Hanterings- och skyddsinstruktioner

Max 20Mb/fil
Tillåtna filformat: pdf, doc, docx, jpg, tif och png.

Ingen fil har valts.

Yttrande från regionalt eller lokalt skyddsombud, om sådant finns
Kontaktuppgifter (namn och e-postadress) till skyddsombud måste framgå i yttrandet

Max 20Mb/fil
Tillåtna filformat: pdf, doc, docx, jpg, tif och png.

Ingen fil har valts.

Behandling av personuppgifter

När du lämnar in en ansökan eller anmälan till Arbetsmiljöverket kommer vi att behandla de personuppgifter som du har angett. Arbetsmiljöverket är personuppgiftsansvarig för behandlingen.

Ändamålet med behandlingen är att Arbetsmiljöverket ska kunna handlägga ditt ärende på ett effektivt sätt, vilket bland annat innebär att uppgifterna kommer att diarieföras, behandlas för olika handläggningsåtgärder och slutligen arkiveras. Allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess kan också komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Den rättsliga grunden för behandlingen består i att behandlingen är nödvändig som ett led i vår myndighetsutövning.

Mer information finns på sidorna om Arbetsmiljöverkets behandling av personuppgifter.

Behandling av personuppgifter vid Arbetsmiljöverket