Ingen dramatik med bra arbetsmiljöarbete

Ett bra arbetsmiljöarbete gör så att allt flyter på och att inget oförutsett och katastrofalt händer. Ingen dramatik är målet för allt arbetsmiljöarbete. Men hur skapar man en miljö där inget oförutsett händer? Här får du hjälp och stöd i att arbeta systematiskt med din arbetsmiljö.

Fördelar med ett systematiskt arbetsmiljöarbete

Med ett systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) kan risker och brister upptäckas på en arbetsplats innan det inträffar olyckor eller någon drabbas av ohälsa. Ett väl fungerande SAM leder också till ökad trivsel, kreativitet och produktivitet. I förlängningen leder detta i regel till ökad lönsamhet. SAM är grunden i arbetet med att skapa ett hållbart arbetsliv.

Så här kan du börja

Kom överens om vem som ska delta i arbetet med att utveckla SAM

Det är arbetsgivare som ska driva arbetet med SAM och skyddsombud och arbetstagare ska få möjlighet att medverka.

Identifiera risker i arbetsmiljön

Börja med att identifiera vilka arbetsmiljörisker som finns utifrån den verksamhet som bedrivs, till exempel kontorsarbete, lagerarbete eller användning av fordon och maskiner. Se till att skyddsombud och arbetstagare involveras i det arbetet. Skriv sedan ner de risker ni har identifierat och ta med både fysiska, organisatoriska och sociala. Bedömningen av riskerna gör ni senare.

Bygga upp ett systematiskt arbetsmiljöarbete

Nu är det dags att ta fram strukturen och bygga upp systemet. SAM kan beskrivas som en process, där huvudflödet består av de centrala aktiviteterna undersöka, utreda, bedöma, åtgärda och kontrollera. Lednings- och stödprocesser finns ovanför och under huvudflödet. Alla delar är viktiga för att arbetsmiljöarbetet ska fungera smidigt. I vilken ordning de olika delarna tas fram kan variera.

Här kan du läsa mer om systematiskt arbetsmiljöarbete, öppnas i nytt fönster

 

Dokumentationskrav i SAM

Alla företag och verksamheter som har anställda omfattas av reglerna om systematiskt arbetsmiljöarbete. Den stora skillnaden mellan ett företag med färre än tio anställda och ett företag med minst tio anställda är hur mycket som ska vara skriftligt dokumenterat.

SAM i företag och verksamheter med minst tio anställda

 • Det ska finnas en skriftligt dokumenterad arbetsmiljöpolicy
 • Rutinerna för SAM ska vara skriftligt dokumenterade
 • En fördelning av arbetsmiljöuppgifter ska vara gjord och den ska vara skriftligt dokumenterad.
 • Årliga uppföljningar av det systematiska arbetsmiljöarbetet ska genomföras
  och resultatet av uppföljningen ska dokumenteras skriftligt.
 • Riskbedömningar och handlingsplaner ska alltid vara skriftligt dokumenterade.
 • När det finns allvarliga risker i arbetet ska det alltid finnas skriftliga instruktioner för arbetet. 

SAM i företag och verksamheter med färre än tio anställda

 • Det ska finnas rutiner för alla aktiviteter som föreskriften ställer krav på men
  rutinerna behöver inte vara dokumenterade.
 • En fördelning av arbetsmiljöuppgifterna ska vara gjord men behöver inte
  vara dokumenterad.
 • Årliga uppföljningar av det systematiska arbetsmiljöarbetet ska genomföras
  men behöver inte dokumenteras.
 • Riskbedömningar och handlingsplaner ska alltid vara skriftligt dokumenterade.
 • När det finns allvarliga risker i arbetet ska det alltid finnas skriftliga instruktioner för arbetet.

Tips och vägledning

Reglerna om systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) utgörs av tolv paragrafer som både ställer krav på hur arbetsmiljöarbetet ska organiseras och vilka aktiviteter som behöver genomföras.

Men vad säger då de olika paragraferna?

Här hittar du filmer där innehåll och betydelse av paragraferna förklaras, öppnas i nytt fönster

Arbetsmiljöverket har tagit fram förslag på mallar som man kan använda för att dokumentera sitt arbetsmiljöarbete. Företag och verksamheter med färre än tio arbetstagare behöver inte dokumentera allt, men på den här länken finns samtliga mallar och nyttig information för dig som vill komma igång med arbetsmiljöarbetet.

Här hittar du mallar och information om hur du kommer igång med ditt systematiska arbetsmiljöarbete, öppnas i nytt fönster

 

Ta reda på vilka av Arbetsmiljöverkets föreskrifter ni omfattas av

Du som är arbetsgivaren ska utifrån den verksamhet som bedrivs ta reda på vilka föreskrifter som verksamheten omfattas av och se till att de finns tillgängliga. Arbetsmiljöverkets föreskrifter är olika typer av regler som ska följas. Det kan finnas föreskrifter som omfattar någon eller några av de risker som ni har identifierat och som innehåller krav som ska uppfyllas så att arbetet kan bedrivas säkert.

Här hittar du alla föreskrifter, öppnas i nytt fönster

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2022-05-05