Ingen ska bli sjuk, skadas eller dö av jobbet

Varje dödsolycka eller skada på arbetet är en för mycket. Många allvarliga händelser kan förhindras med rätt information, säkerhetsåtgärder och kunskap. För att minska antalet olyckor är ett aktivt och systematiskt förebyggande arbetsmiljöarbete helt avgörande. Det är arbetsgivaren som har ansvar för arbetsmiljön och det är på arbetsplatsen som man kan förebygga att någon blir sjuk, skadas eller dör av arbetet.

Ingen dramatik med bra arbetsmiljöarbete

Bra arbetsmiljöer förhindrar katastrofer och gör så att allt kan flyta på. Ingen dramatik är målet med allt arbetsmiljöarbete. Men hur skapar man en miljö där inget oförutsett händer? Här nedan hittar du stöd, hjälp och odramatiska berättelser att inspireras av.

Bra arbetsmiljöarbete lönar sig

Med ett systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) kan många olyckor och sjukdomar undvikas. Bra arbetsmiljöer leder till ökad trivsel, kreativitet och produktivitet, vilket förstås i sin tur ofta leder till en ökad lönsamhet. SAM är grunden för ett hållbart arbetsliv.

Snabbguide

Kom överens om vilka som ska vara med i arbetsmiljöarbetet

Det är arbetsgivaren som är ansvarig för arbetsmiljön och som ska driva arbetet, men det är viktigt att skyddsombud och arbetstagare deltar. Alla arbetsplatser med minst fem anställda ska ha ett skyddsombud.

Identifiera risker

Identifiera vilka risker som finns på just er arbetsplats och skriv ner.  Finns det risk för plötsliga olyckor? Bestående värk? Eller kan medarbetare bli sjuka av negativ stress? Ta er tid och identifiera alla typer av risker, stora som små.

Bygg upp ett systematiskt arbetsmiljöarbete

De centrala delarna i arbetet är att undersöka, utreda, bedöma, åtgärda och kontrollera. För lyckas med dessa delar är det viktigt att exempelvis ta fram en handlingsplan, fördela uppgifter och skapa rutiner.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Mallar, tips och vägledning om hur ni kan göra hittar du här:

Komma igång med arbetsmiljöarbetet

12 paragrafer för en odramatisk vardag

Hur ska arbetsmiljöarbetet organiseras och vilka aktiviteter behöver genomföras? Det finns 12 bra paragrafer som visar vägen. Ta del av paragraferna här:

Tips och vägledning till ditt arbetsmiljöarbete

Frågor och svar

Ohälsosam arbetsbelastning kan leda till oro, sömnstörningar, hjärt-kärlsjukdom och depression. Förutom att det drabbar individer är det kostsamt för företag och samhälle. Ohälsosam arbetsbelastning uppstår när kraven överstiger resurserna i arbetet.

Det gäller att arbetsgivaren håller sig informerad om hur förutsättningarna för arbetet ser ut och ser till att det är balans mellan krav och resurser.

Psykisk ohälsa, stress, hot och våld

Det finns många olika arbetsplatser där tunga lyft är en stor del av vardagen. Tunga lyft är ett vanligt inslag på byggarbetsplatser men även inom exempelvis hemtjänsten.

Som arbetsgivare kan du se till så medarbetaren inte jobbar i samma positioner hela tiden. Det är också viktigt att medarbetarna får kunskap i  hur de ska lyfta på rätt sätt. Att det finns bra utrustning och hjälpmedel är förstås också avgörande, liksom att det finns tid för återhämtning.

Belastningsergonomi

Andelen människor som sitter stilla framför skärmar har ökat. Det kan bland annat leda till att man får värk i ryggen, axlarna, nacken och i armarna. Datorarbete kan även orsaka huvudvärk och ögonbesvär. Det positiva är att det finns många relativt enkla saker man kan göra för att förebygga besvär.

Belysningen behöver vara tillräcklig och ska inte blända eller ge upphov till reflexer. Stolen ska gå att justera och underarmarna ska kunna avlastas mot till exempel bordskivan. När bärbar dator används under längre tidsperioder bör den kompletteras med ett separat tangentbord och en extern bildskärm. Arbetsgivaren behöver se till att arbetstagarna vet hur man ställer in möbler och utrustning, det är särskilt viktigt när arbetstagare delar arbetsstationer.

Det är viktigt att det finns möjlighet att växla mellan sittande, stående och gående under arbetsdagen, och tillräckligt med tid för återhämtning. Även distansarbetet ska vara utformat och organiserat så att det är lämpligt ur arbetsmiljösynpunkt.

Dator- och bildskärmsarbete

Fall från hög höjd får aldrig någonsin inträffa. För att säkerställa att det inte händer er så ska ni i första hand använda kollektiva skyddsanordningar, som till exempel fallskyddsräcken, ställningar, arbetsplattformar och skyddsnät. För vissa arbetsuppgifter krävs personlig fallskyddsutrustning, som till exempel skottning på tak. Alla som använder personlig fallskyddsutrustning behöver en gedigen utbildning i hur utrustningen fungerar. Det måste också finnas kontinuerliga och bra rutiner för hur utrustningen kontrolleras.

Arbete på hög höjd

Vibrationsskador är vanligt hos människor som använder stora och små maskiner, exempelvis anläggningsmaskiner, skogsmaskiner, slipmaskiner eller motorsågar. Det här tyvärr en skada som drabbar många människor och företag.

Som arbetsgivare behöver du utreda hur stor risken är för vibrationsskador, säkerställa att vibrationsexponeringen hålls på en säker nivå och ha rutiner för att tidigt upptäcka om en arbetstagare drabbas.

För att förebygga är det viktigt att använda moderna maskiner och bra utrustning.. Du behöver även se till så att arbetstagarna har koll på hur de använder maskiner på rätt sätt och hur de kan jobba i ergonomiska positioner. Vidare är det bra med arbetsrotation så att moment med vibrationer bryts av med andra moment.

Vibrationer

Senast uppdaterad 2023-12-22