Fler pressmeddelanden

Brister i skolornas arbete mot smittspridning

Arbetsmiljöverket inspekterar kommunala skolor och friskolor kopplat till pandemin. I nära hälften av inspektionerna som hittills är gjorda har myndigheten hittat brister i hanteringen av smittspridningen. Nu uppmanar Arbetsmiljöverket huvudmännen att vidta åtgärder för att minska risken att fler blir smittade.

Bild på ett barn som sitter med en skolbok och räknar på fingrarna, i bakgrunden syns ett annat barn.
Att hålla avstånd till andra är den viktigaste faktorn för att minska smittspridningen av covid-19.

‑ Arbetsmiljöverket har tidigare påtalat arbetsmiljöbrister i skolan och vi ser att problemen förstärks under pandemin. Läget är allvarligt och bidrar till en stressad och orolig situation för både lärare och elever. Covid-19 är en allmänfarlig sjukdom som kan få oerhörda konsekvenser för den enskilda individen vid smitta, säger generaldirektör Erna Zelmin-Ekenhem.

Arbetsmiljöverket har hittills inspekterat 125 grund- och gymnasieskolor runtom i landet. Brister som har uppmärksammats är bland annat att arbetsgivarna inte i tillräckligt hög grad har undersökt, riskbedömt och vidtagit åtgärder mot smittrisker. Bristerna handlar exempelvis om att arbetsgivare inte har fastställt vid vilka arbetsmoment smittrisk i skolan förekommer eller om någon i personalen tillhör en riskgrupp. På vissa skolor har myndigheten även ställt krav mot arbetsgivaren att utbilda exempelvis skolans städpersonal så att deras arbetsuppgifter ska kunna utföras på ett säkert tillvägagångsätt.

- Det är oerhört viktigt att arbetsgivarna säkerställer att medarbetarna har en god arbetsmiljö. Ingen ska behöva bli sjuk eller i värsta fall dö på grund av sitt jobb, säger generaldirektör Erna Zelmin-Ekenhem.

Dramatisk ökning av anmälningar

Arbetsmiljöverket har hittills fått cirka 10 000 anmälningar som är kopplade till covid- 19 i skolan. Anmälningarna handlar bland annat om att för många personer har vistats i ett och samma klassrum under en längre tid och att lärare inte kan hålla tillräckligt avstånd till eleverna.

- Det är bekymmersamt att ta del av anmälningar och inspektörers vittnesmål som handlar om att tillräckligt avstånd inte efterlevs när vi vet att avstånd är den viktigaste faktorn för att minska smittspridningen av covid-19, säger Elin Löfström-Engdahl som är projektledare för insatsen.

Goda exempel

Arbetsmiljöverkets inspektörer har även tagit del av goda exempel där skolans huvudmän och ansvariga för verksamheten har lyckats minska smittspridningen med innovativa lösningar. Exempelvis har skolklasser delats upp i två grupper och turats om veckovis där den ena halvan befinner sig i skolan och den andra följer lektionerna digitalt i hemmet. Andra skolor har använt gymnastiksalen för att göra det glesare mellan varje elev och säkerställt att lokalerna har en god ventilation.

- Vi går tillsammans igenom en tuff period som påverkar oss alla. Snart är våren och sommaren här vilket möjliggör för skolorna att exempelvis bedriva lektionerna i utomhusmiljö. Det är ytterligare ett exempel på hur lärare och elever kan hålla ut och hålla avstånd till varandra, säger Elin Löfström-Engdahl.

 

Arbetsmiljöverkets sex tips till arbetsgivarna

 • dela upp klasserna i mindre grupper
 • bedriv undervisning på distans eller utomhus
 • Om det är möjligt, gör korridorer enkelriktade
 • schemalägg så att inte alla elever har rast samtidigt i skolan
 • servera lunch så att eleverna kan hålla avstånd till varandra
 • vädra ur klassrummet ordentligt mellan lektionerna och säkerställ en god ventilation

Arbetsmiljöverket fortsätter att inspektera skolor för att säkerställa en god arbetsmiljö och att arbetsgivarna skapar rätt förutsättningar för att minska smittspridningen och risken att insjukna i covid-19.

 *Delanalysen bygger på inspektörernas inhämtade tjänsteanteckningar, genom dataextraktion från befintliga system samt via samtal med inspektörer. Ett slutresultat presenteras i sin helhet år 2022.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Relaterade pressmeddelanden

Nya regler för att öka säkerheten i bygg- och anläggningsprojekt
 • 13 november 2023
 • Bygg, anläggning
 • ...

För att öka säkerheten och förebygga arbetsmiljörisker i bygg- och anläggningsprojekt träder nya regler i kraft den 1 januari 2025. De nya reglerna tydliggör roller, ansvar och uppgifter för byggherrar, projektörer, byggarbetsmiljösamordnare och tillverkare av monteringsfärdiga byggnader eller...

Vart fjärde företag saknar rutiner mot risker med digitalt arbete
 • 25 oktober 2023
 • Pressmeddelande

Arbetsmiljöverket har granskat nära 1 500 arbetsplatsers förebyggande arbetsmiljöarbete mot risker med digitala arbetssätt. Av de granskade arbetsplatserna hade drygt 23 procent brister i det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Nu får de krav på att åtgärda bristerna och ta fram rutiner för att u...

1,3 miljoner har hälsobesvär av jobbet
 • 17 oktober 2023
 • Pressmeddelande

Var fjärde person som arbetar uppger att de har hälsobesvär på grund av jobbet, enligt en ny undersökning från Arbetsmiljöverket. Det är en minskning jämfört med pandemiåret 2020. Trötthet, fysisk smärta och värk i kroppen är de vanligaste besvären. Många känner också oro eller ångest över job...

Ny regelstruktur ska underlätta arbetsmiljöarbetet
 • 16 oktober 2023
 • Pressmeddelande

Arbetsmiljöverkets omfattande författningssamling har genomgått en översyn. Arbetet har pågått i sju år och resulterat i en ny regelstruktur som träder i kraft 1 januari 2025. Redan nu finns de nya reglerna tillgängliga på Arbetsmiljöverkets webbplats. Förändringen innebär bland annat att 67 f...

Fler nyheter och pressmeddelanden