Fler pressmeddelanden

Stor risk att chefers arbetsmiljö glöms bort

Chefer utför viktigt arbetsmiljöarbete åt andra, men deras egen arbetsmiljö faller ofta mellan stolarna i företagens systematiska arbetsmiljöarbete. Det är en av slutsatserna i vår rapport efter en stor inspektionsinsats av arbetsmiljön för första linjens chefer i privat sektor.

Arbetsmiljöverket inledde i juni 2022 en inspektionsinsats av arbetsmiljön inom privat sektor för första linjens chefer, alltså de chefer som är närmaste chef för majoriteten av medarbetarna på en arbetsplats. När insatsen avslutades i december 2023 hade nästan 1 100 inspektioner genomförts och i 65 procent av fallen ställde vi krav på att den inspekterade arbetsplatsen skulle åtgärda brister i arbetsmiljöarbetet. Bristerna upptäcktes till stor del i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön – det handlade bland annat om arbetsbelastning, arbetstidens förläggning och kränkande särbehandling – men också i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Chefer ses inte som vanliga arbetstagare

Första linjens chefer är en yrkesgrupp med höga krav på sig och som ofta pressas både uppifrån och nedifrån i organisationen – något som kan leda till stress och en ohållbar arbetsmiljö. Trots det har inspektionerna identifierat att chefers arbetsmiljö ofta faller mellan stolarna i företagens systematiska arbetsmiljöarbete. Antingen exkluderas första linjens chefer helt från medarbetarundersökningar, skyddsronder, medarbetarsamtal och tillbudsrapporteringssystem, eller så går det inte att identifiera dem utifrån deras yrkesroll. Risken blir då att de arbetsmiljöfrågor som berör cheferna inte omhändertas.

– Chefernas arbetsmiljö behöver lyftas och synliggöras. En chef är också en medarbetare, som behöver en bra arbetsmiljö för att kunna vara ett bra stöd åt andra. Våra inspektörer har märkt att det inte är självklart för företag att tänka på chefer som vanliga arbetstagare, som på ett naturligt sätt ska ingå i det systematiska arbetsmiljöarbetet, säger Malin Cato, arbetsmiljöinspektör och projektledare vid Arbetsmiljöverkets avdelning för inspektion.

Skyddsombud företräder sällan chefer

Under inspektionsinsatsen har det gång på gång framkommit att det finns brister i hur företag fördelar arbetsmiljöuppgifter till dem som ska hantera arbetsmiljön för första linjens chefer. Personer som på pappret har till uppgift att hantera deras arbetsmiljö vet inte alltid om det. Därmed är det stor risk att företag missar sina chefers arbetsmiljö och inte kan förebygga de risker som kan uppstå. Ytterligare en iakttagelse är att det sällan finns skyddsombud som representerar första linjens chefer.

– Cheferna ses ofta som arbetsgivarrepresentanter och blir då ibland en motpart till skyddsorganisationen. Men skyddsombuden har en viktig roll i att lyfta och påtala arbetsmiljörisker. Även chefer kan behöva skyddsombud som agerar för deras arbetsmiljö, säger Malin Cato.

De flesta företag har åtgärdat brister

Inspektionsinsatsen visade ingen större skillnad mellan små och stora företag. Det var dock något vanligare att större företag fick krav på att åtgärda brister, trots att de ofta har specialister som arbetar med arbetsmiljöfrågor.

Samtidigt har det under inspektionsinsatsen varit tydligt att många företag vill förbättra sitt arbetsmiljöarbete och inser fördelarna med det. Kompetens är högt eftertraktat i dagens arbetsliv, inte minst i chefsled, och många arbetsgivare ser första linjens chefer som viktiga personer som de kan bygga vidare på inom företaget. Det är få ärenden under inspektionsinsatsen som har drivits vidare till föreläggande, vilket betyder att arbetsgivarna i regel har åtgärdat brister som vi har identifierat.

– Att vara första linjens chef är ofta första steget i en karriär som kan innebära en högre position i framtiden. Det kan leda till att man odlar en kultur av att man behöver göra några ”hundår” innan man stiger i graderna och får en mer hållbar arbetsmiljö. Detta är några av de risker som ingår i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, och som arbetsplatser måste undersöka och riskbedöma för att skapa en god och hållbar arbetsmiljö för första linjens chefer. Alla ska kunna, orka och vilja jobba ett helt arbetsliv, säger Malin Cato.

Läs mer om inspektionsinsatsen i vår rapport: https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/rapporter/forsta-linjens-chefer-rapport.pdf

Relaterade pressmeddelanden

Unga skadas, får sömnproblem och sextrakasseras på jobbet
  • 22 maj 2024
  • Pressmeddelande

Unga är framtidens arbetskraft men riskerar att få en dålig start på arbetslivet. Flest unga skadar sig på sommaren – men olyckor är långtifrån den enda risken de möter på jobbet. Nu inspekterar vi arbetsplatser inom branscher där många unga arbetar.

Förbud mot riskfyllt arbetsmoment på Green Cargo
  • 6 maj 2024
  • Pressmeddelande

Dödsfall, olyckor och allvarliga tillbud – att åka på fotsteg utanpå lok och tågvagnar i samband med växlingsarbete har varit förenat med allvarliga risker för arbetstagare på Green Cargo. Nu förbjuder Arbetsmiljöverket företaget att utföra arbetsmomentet. Beslutet är förenat med ett vite på 1...

Arbetsmiljöverket deltar i europeisk tillsynskampanj
  • 3 maj 2024
  • Bygg, anläggning
  • ...

Nu inleder Arbetsmiljöverket en tre veckor lång tillsynsinsats av arbetsgivare inom särskilt olycksdrabbade branscher. Insatsen är en del av en kampanj som alla EU-länder och Norge deltar i. Ett viktigt syfte är att dela lärdomar mellan ländernas arbetsmiljömyndigheter.

Vanligaste orsaken till arbetsplatsolyckor inspekteras
  • 22 april 2024
  • Pressmeddelande

Att halka eller snubbla är den vanligaste orsaken till alla anmälda arbetsplatsolyckor med sjukfrånvaro. Arbetsmiljöverket ska nu kontrollera hur arbetsgivare arbetar med att förebygga riskerna för att halka och snubbla på arbetsplatsen. Inspektionsinsatsen inleds 2 maj och genomförs i hela la...

Fler nyheter och pressmeddelanden