Fler nyheter

Alarmerande ökning av antalet anmälda arbetssjukdomar

 • 2 juni 2021

I dag släpps Arbetsmiljöverkets officiella statistik över anmälda arbetsskador för 2020. Rapporten visar att de anmälda arbetssjukdomarna ökade dramatiskt under 2020, och framförallt inom vård och omsorg. Samtidigt är antalet anmälda arbetsolyckor och arbetsolyckor med dödlig utgång färre.

Bild från en geriatrisk avdelning på ett sjukhus. En kvinnlig sköterska i full skyddsmundering pysslar om en patient.

Nästan 19 500 arbetssjukdomar anmäldes till Arbetsmiljöverket under 2020. Det är en ökning på 84 procent jämfört med 2019, då cirka 10 600 sjukdomar anmäldes. Kvinnornas anmälda arbetssjukdomar gick upp med 117 procent jämfört med året innan, medan männens ökade med 27 procent.

– Den betydligt större ökningen bland kvinnor jämfört med män beror till stor del på hur pandemin slagit olika hårt mot olika branscher. Här ingår bland annat vård, omsorg och sociala tjänster, som har en hög andel kvinnliga arbetstagare, säger Ann Ponton Klevestedt, chef på Arbetsmiljöverkets statistik- och analysenhet.

Parallellt med att de anmälda arbetssjukdomarna har ökat kraftigt under 2020 så har de anmälda arbetsolyckorna med sjukfrånvaro minskat något. Under 2020 anmäldes cirka 33 000 arbetsolyckor med sjukfrånvaro, vilket är drygt 5 procent färre jämfört med året innan.

– Både den kraftiga ökningen av anmälda arbetssjukdomar och minskningen av anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro är med stor sannolikhet en konsekvens av den pågående pandemin. I rapporten ser vi även att antalet anmälda olyckor till och från jobbet har minskat med nära 30 procent under 2020, förmodligen på grund av det ökade arbetet hemifrån, säger Ann Ponton Klevestedt.

Du hittar rapporten i sin helhet, tillsammans med tabell- och länsbilagor, här:

Arbetsskador 2020

Färre dödsfall – men mer måste göras

Utöver arbetsolyckorna med sjukfrånvaro och sjukdomarna anmäldes 24 arbetsolyckor med dödlig utgång under 2020 inom den svenska arbetskraften.

Det är ett lägre antal jämfört med motsvarande siffror från föregående år – 2019 anmäldes 36 arbetsolyckor med dödlig utgång, och 2018 var de 50. Men även om de anmälda dödsolyckorna är färre är det är alldeles för tidigt att dra några positiva slutsatser av detta, säger Arbetsmiljöverkets generaldirektör Erna Zelmin-Ekenhem:

– Vi förstår att det kan uppfattas som positivt att statistiken visar att dödsolyckorna är färre jämfört med tidigare år. Men varje arbetsrelaterat dödsfall är en oacceptabel tragedi som kan undvikas med hjälp av ett fungerande arbetsmiljöarbete.

I regeringens arbetsmiljöstrategi för 2021–2025 pekas en utvidgad nollvision mot dödsolyckor ut som en inriktning bland de prioriterade områdena. Den handlar om en nollvision mot arbetsplatsolyckor som leder till död, men också mot arbetsrelaterad dödlighet på grund av till exempel längre sjukdom, ohälsosam stress, cancer och suicid.

– Det är viktigt att vi nu fortsätter vårt arbete med att göra verklighet av nollvisionen. Att arbetsgivaren har det primära ansvaret kvarstår, men i den här frågan behöver hela arbetsmarknaden samarbeta, från politiker och myndigheter till arbetsgivare och fackförbund. Vi är alla överens om att ingen ska bli sjuk, skadas eller dö av jobbet, men ingen aktör kan göra hela det arbetet ensam, säger Erna Zelmin-Ekenhem.

Så förebygger vi dödsolyckorna

I Arbetsmiljöverkets inspektioner av dödsolyckor framgår ofta att det har funnits brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet, och att det har saknats eller funnits bristfälliga riskbedömningar för det arbetsmoment som skulle utföras.

– Vi kan alla göra mycket för att förebygga dödsolyckorna, men det är alltid arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen som gör den största skillnaden. Och det systematiska arbetsmiljöarbetet, där man hittar riskerna och åtgärdar dem, är extremt viktigt i det här sammanhanget. Alla kan begå misstag – men det måste kunna ske utan katastrofala konsekvenser, säger Erna Zelmin-Ekenhem.

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM

Det systematiska arbetsmiljöarbetet är reglerat enligt arbetsmiljölagen och handlar om att arbetsgivare ska arbeta systematiskt och planerat med arbetsmiljön. går ut på att du som är arbetsgivare ska

 • undersöka arbetsmiljön
 • utreda ohälsa, olyckor och tillbud
 • bedöma hur allvarliga riskerna är
 • åtgärda riskerna
 • upprätta en handlingsplan för de åtgärder som ska genomföras
 • kontrollera åtgärderna

Läs mer på vår sida om systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM:

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM

När arbetet leder till döden – se filmerna om dödsolyckor

I juni 2020 fick Arbetsmiljöverket i uppdrag av regeringen att analysera de dödsolyckor som inträffat 2018 fram till juni 2019. På vår Youtubekanal hittar du sex filmer som sammanfattar rapporten ”Analys av dödsolyckor 2018 och första halvåret 2019”, med exempel på de vanligast återkommande händelserna med dödlig utgång.

Relaterade nyheter

Fler företag ska ha kanaler för visselblåsning
 • 16 november 2023
Senast 17 december 2023 ska privata arbetsgivare med minst 50 anställda ha lanserat interna rapporteringskanaler för visselblåsning. Sådana rapporteringskanaler används för att slå larm om missförhållanden på arbetsplatsen.
Center mot arbetslivskriminalitet startar i Stockholm
 • 14 november 2023
Idag öppnar ett center mot arbetslivskriminalitet i Stockholm. Det är landets sjätte center, där Arbetsmiljöverket och åtta andra myndigheter jobbar tillsammans för att motverka brott i arbetslivet.
Montering av solceller på tak – vad gäller?
 • 24 oktober 2023
Har du koll på de arbetsmiljöregler som gäller vid montering av solceller på tak? Här går vi igenom hur du förebygger risker och vem som är ansvarig för vad.
Nya krav på läkarundersökningar för tjänstbarhetsintyg
 • 21 september 2023
Den 1 januari 2024 börjar nya krav gälla för vissa medicinska kontroller i arbetslivet. De nya kraven rör dig som utfärdar tjänstbarhetsintyg för två typer av arbeten: klättring med stor nivåskillnad samt rök- och kemdykning.
Fler nyheter