Fler nyheter

Arbetsmiljöverkets årsredovisning 2023

  • 22 februari 2024

2023 var ett mörkt år på svensk arbetsmarknad. Antalet arbetsorsakade besvär och dödsfall visar att en god arbetsmiljö inte prioriteras tillräckligt högt. Det framgår av Arbetsmiljöverkets årsredovisning.

Förra året omkom betydligt fler personer i olyckor på arbetsplatsen än2022.

– Arbetsmiljöverkets vision är att ingen ska bli sjuk, skadas eller dö av jobbet. Varje dödsfall är en stor tragedi och ett misslyckande i det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Dödsolyckorna sker främst inom samma branscher som tidigare, och det är i stort sett samma typ av händelser som orsakar dem. Det innebär att de oftast hade kunnat gå att förebygga med ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete, säger Håkan Olsson, vikarierande generaldirektör på Arbetsmiljöverket.

Ny regelstruktur i digitalt format

Arbetsmiljöverket har under året fortsatt det stora utvecklingsarbetet med regelförnyelse där målet är att göra det lättare att hitta, förstå och använda våra regler. Huvudprincipen när vi har sorterat om våra föreskrifter och allmänna råd i en ny struktur har varit att skyddsnivån inte ska sänkas och att kravnivån inte ska höjas. I arbetet har arbetsmarknadens parter med flera bidragit med många givande synpunkter.

Föreskrifter och allmänna råd i en ny struktur beslutades den 15 september 2023 och träder i kraft den 1 januari 2025. I oktober publicerade vi även de nya reglerna i ett digitaliserat format på av.se.

Förstärkt organisation för att motverka arbetslivskriminalitet

Under 2023 har Arbetsmiljöverket tillsammans med åtta andra myndigheter etablerat fem center mot arbetslivskriminalitet. Vi har också förstärkt vår samordnande roll genom att det nu finns en regional samordnare per center.

– Tyvärr ser vi inte någon minskning av arbetslivskriminalitetens omfattning. Problemen sprids i stället till fler branscher, vilket leder till att arbetet behöver intensifieras och utvecklas ytterligare, säger Håkan Olsson.

Ökat antal förrättningar och tillsyn av politikerstyrda organisationer

Antalet förrättningar, det vill säga främst inspektioner men även andra typer av externa besök, ökade med över 12 procent under verksamhetsåret 2023, jämfört med 2022. Även antalet förrättningar per heltidsarbetande inspektör ökade med 5 procent.

– Detta är en mycket positiv utveckling som ligger i linje med uppdraget att effektivisera vår tillsynsverksamhet och öka antalet inspektioner mot tidigare år, säger Håkan Olsson.

Under perioden 2019–2023 genomförde vi en mycket omfattande tillsynsaktivitet där vi inspekterade olika nivåer i politikerstyrda organisationer för att se hur väl det systematiska arbetsmiljöarbetet genomsyrar verksamheterna. Samtliga kommuner och regioner var målgrupp för aktiviteten. Vid 90 procent av inspektionerna ställde vi krav på att åtgärda arbetsmiljöbrister.

– Det är avgörande för en god arbetsmiljö hos de offentliga arbetsgivarna att den yttersta politiska ledningen tar sitt arbetsmiljöansvar, säger Håkan Olsson.

Arbetsmiljöverkets årsredovisning 2023, pdf, öppnas i nytt fönster

Relaterade nyheter

Ny vägledning om skyddsutrustning vid utbrott av zoonos
  • 19 mars 2024
Zoonoser är sjukdomar som kan spridas mellan djur och människor. Arbetsmiljöverket har tillsammans med andra myndigheter tagit fram en vägledning om vilken skyddsutrustning som ska användas när det finns risk för zoonoser.
Remiss om ackrediterad certifiering av pannoperatörer
  • 6 mars 2024
Nu har Arbetsmiljöverket skickat ut ett nytt förslag till regeländring för ackrediterad certifiering av pannoperatörer. Ändringen gäller Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2023:11) om arbetsutrustning och personlig skyddsutrustning – säker användning.
Återkallad remiss om certifierad ackreditering av pannoperatörer
  • 8 februari 2024
Arbetsmiljöverket remitterade den 19 december 2023 ett förslag till regeländring för ackrediterad certifiering av pannoperatörer.
Lars Lööw blir ny generaldirektör för Arbetsmiljöverket
  • 19 januari 2024
Regeringen har utsett Lars Lööw till generaldirektör för Arbetsmiljöverket. Han tillträder den 1 mars 2024.
Fler nyheter