Tillbaka till aktuella inspektioner

Säker transport och magasinering inom byggsektorn

Bygg- och transportbranschen är två olycksdrabbade branscher i Sverige. Sedan september 2022 genomför Arbetsmiljöverket inspektioner hos arbetsgivare med anställda som transporterar gods till byggarbetsplatser.

Fokus under dessa inspektioner ligger på hur man arbetar med säkerhetskulturen och på det systematiska arbetsmiljöarbetet. Säkerhetskulturen rymmer de gemensamma attityder, värderingar och uppfattningar som chefer och anställda har om förhållandet till säkerhet och arbetsmiljö. En arbetsplats med god säkerhetskultur prioriterar säkerhet och arbetsmiljö. Det är tillsammans med det systematiska arbetsmiljöarbetet en naturlig del i verksamheten.

Syftet med inspektionerna är att bidra till att transporter till, från och inom byggarbetsplatser är säkra. Insatsen omfattar vägtransporter av gods som levereras på pall eller där gods lossas med hjälp av en maskinresurs. Här ingår även chaufförer som fraktar massor, kranbilsförare och specialtransportörer till bygg - och anläggning.

Inspektionerna pågår fram till och med december 2023. Fram till dess genomför vi drygt 1100 inspektioner över hela landet.

Olycksdrabbade branscher

Bidragande orsaker till att det sker olyckor inom bygg- och transportbranschen är

  • fel val av fordon
  • felaktiga lastsäkringar
  • brister vid lossningsplatser.

Vid olyckorna förekommer nästan alltid fler aktörer och vanligen är arbetsfordon och mobila maskiner inblandade. De flesta dödsolyckorna sker på arbetsplatser som är tillfälliga eller rörliga. Där är arbetsplatsen ny eller förändras och arbetsledningen finns inte alltid på plats.

Bakgrund

Inspektionerna ingår i aktiviteten ”SAM och säkerhetskultur inom byggsektorn” som inledningsvis riktar sig mot transportbranschen. I den andra delen av insatsen riktar vi inspektionerna mot de som ansvarar för säkra lastnings- och lossningsplatser på byggarbetsplatsen. Detta berör bland annat byggherrar och byggarbetsmiljösamordnare. Den andra delen av insatsen startar under våren 2023.

Säker lastning och lossning inom byggsektorn

Alla arbetsgivare ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete, även de som är verksamma vid byggarbetsplatser. Vid lastning och lossning kan det även finnas bestämmelser för den som är samordningsansvarig för arbetsmiljön.

Senast uppdaterad 2023-04-03