Tips och vägledning till ditt arbetsmiljöarbete

Reglerna om systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) utgörs av tolv paragrafer som både ställer krav på hur arbetsmiljöarbetet ska organiseras och vilka aktiviteter som behöver genomföras. Paragraferna, eller kraven, bildar tillsammans ett system som ska ses som en helhet där alla delar hänger ihop.

Med alla delar på plats har man grunden för att hantera alla arbetsmiljöförhållanden och skapa en bra arbetsmiljö. 

Men vad säger då de olika paragraferna? Nedan hittar du filmer där innehåll och betydelse av paragraferna förklaras. Du hittar också exempel på vanliga krav som Arbetsmiljöverket kan rikta till arbetsgivare som inte uppfyller de olika delarna av det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

1§. För dessa gäller systematiskt arbetsmiljöarbete

Föreskrifterna om det systematiska arbetsmiljöarbetet gäller för alla arbetsgivare och det systematiska arbetsmiljöarbetet omfattar alla på företaget. I denna film får du mer information om vilka som omfattas.

Exempel på krav Arbetsmiljöverket kan rikta till arbetsgivare som inte lever upp till 1§.

 1. Ni ska se till att chefer och arbetsledare tar hänsyn till den inhyrda personalens arbetsmiljö i det systematiska arbetsmiljöarbetet.
 2. Ni ska se till att chefer och arbetsledare tar hänsyn till den uthyrda personalens arbetsmiljö i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

2§.  Så definieras systematiskt arbetsmiljöarbete

Det grundläggande syftet med det systematiska arbetsmiljöarbetet är att förebygga ohälsa och främja en god arbetsmiljö. Arbetsmiljöarbetet är kopplat till styrningen av verksamheten. Tydliga rutiner, kunskap, fördelning av arbetsmiljöuppgifter och samverkan på arbetsplatsen är viktigt. Få mer information i filmen om hur systematiskt arbetsmiljöarbete definieras.

3§. Systematiskt arbetsmiljöarbete - en naturlig del av verksamheten

Arbetsmiljöfrågorna ska tas om hand och samordnas med verksamhetens styrnings- och förbättringsarbete, till exempel budgetarbete, inhyrning av personal och personalmöten. Arbetsmiljöarbetet ska ingå i den dagliga verksamheten så att viktiga åtgärder kan genomföras i tid så att ingen arbetstagare ska drabbas av ohälsa.

Exempel på krav Arbetsmiljöverket kan rikta till arbetsgivare som inte lever upp till 3§. 

 1. I samband med att Ni arbetar med verksamhetens budget ska Ni ta hänsyn till de åtgärder som behövs för att förbättra arbetsmiljön.
 2. Ni ska i samband med inköp/reparation/underhåll/bemanning ta hänsyn till de följder detta får för arbetsmiljön så att åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall kan genomföras. 

4§. Samverkan i arbetsmiljöarbetet

Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljöarbetet men för att det ska bli meningsfullt och effektivt måste denne samverka med arbetstagare och skyddsombud så att fler hjälps åt att upptäcka de risker som kan finnas i arbetsmiljön. Forum för att samverka kring arbetsmiljöfrågor är till exempel arbetsplatsträffar, medarbetarsamtal och skyddskommittémöten. Rutiner bör gemensamt tas fram för att kunna samverka kring arbetsmiljöarbetet.

Exempel på krav Arbetsmiljöverket kan rikta till arbetsgivare som inte lever upp till 4§. 

 1. Ni ska se till att arbetstagare och skyddsombud får möjlighet att medverka i det systematiska arbetsmiljöarbetet i er verksamhet genom att regelmässigt delta i arbetet med alla de olika aktiviteter som systematiskt arbetsmiljöarbete består av.
 2. Ni ska se till att de arbetstagare och skyddsombud som medverkar i arbetsmiljöarbetet får den tid och den information som de behöver för att kunna medverka effektivt. 

5§. Arbetsmiljöpolicy och rutiner

En arbetsmiljöpolicy ska tas fram som visar arbetsgivarens övergripande målsättning, viljeinriktning och medel för det långsiktiga arbetet som man har med verksamhetens arbetsmiljö. Det ska vara dokument som beskriver hur vi vill ha det och hur vi når dit. Rutiner behöver finnas för alla olika aktiviteter i SAM och det är viktigt att dessa rutiner har koppling till andra rutiner och aktiviteter i verksamheten och att de kan samordnas med dessa.

Exempel på krav Arbetsmiljöverket kan rikta till arbetsgivare som inte lever upp till 5§. 

 1. Ni ska ta fram en arbetsmiljöpolicy. I den ska ni beskriva hur arbetsförhållandena ska vara i er verksamhet för att förebygga ohälsa och olycksfall och skapa en god arbetsmiljö. Vid utarbetandet av policyn ska ni beakta både fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som inverkar på arbetsmiljön. Arbetsmiljöpolicyn ska dokumenteras skriftligt om det finns minst tio arbetstagare i er verksamhet.
 2. Ni ska se till att ni har rutiner i er verksamhet för att genomföra ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Rutinerna ska dokumenteras skriftligt om det finns minst tio arbetstagare i er verksamhet. 

6§. Uppgiftsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet

Arbetsgivaren har det juridiska ansvaret för att arbetsmiljöarbetet genomförs men uppgifter för att utföra de olika aktiviteterna kan fördelas i organisationen. Tänk på att det är uppgifter som fördelas och inte det juridiska ansvaret. De som får uppgifter ska också ges resurser och befogenheter för uppdraget, t ex i form av tid, pengar och möjlighet att fatta vissa beslut.

Exempel på krav Arbetsmiljöverket kan rikta till arbetsgivare som inte lever upp till 6§. 

 1. Ni ska fördela uppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet till chefer och arbetsledare. Uppgiftsfördelningen ska dokumenteras skriftligt om det finns minst tio arbetstagare i er verksamhet.
 2. Ni ska se till att de som fått uppgifter i arbetsmiljöarbetet har befogenheter och resurser för att kunna utföra tilldelade uppgifter. Med befogenheter avses rätt att fatta beslut och att vidta åtgärder. Med resurser avses ekonomiska medel, tillgång till personal, utrustning, lokaler, tid och kunskaper. 

7§. Alla ska ha kunskap

Alla arbetstagare behöver ha grundläggande kunskaper om de risker som finns i verksamheten och vad som kan främja arbetshälsan. Chefer och arbetsledare behöver dessutom ha kunskap om att driva arbetsmiljöarbete. Sådana kunskaper kan de få genom särskild utbildning eller genom att aktivt arbeta med arbetsmiljöfrågor. Finns det allvarliga risker i verksamheten ska det också finnas skriftliga instruktioner för hur vissa arbetsuppgifter ska utföras.

Exempel på krav Arbetsmiljöverket kan rikta till arbetsgivare som inte lever upp till 7§. 

 1. Ni ska se till att samtliga era arbetstagare får kunskaper om vilka risker som är förknippade med deras arbete och hur de ska kunna utföra sitt arbete säkert utan risk för ohälsa eller olycksfall. 
 2. Ni ska se till att nyanställd personal får introduktion i arbetet. 

8§. Undersökning och riskbedömning

Att undersöka arbetsmiljön och bedöma risker i verksamheten tillhör de centrala aktiviteterna i det systematiska arbetsmiljöarbetet. För att veta på vilket sätt man kan undersöka arbetsmiljön behöver man identifiera vilka riskkällor som finns i verksamheten. Undersökningar och riskbedömningar av arbetsförhållandena behöver göras löpande och regelbundet. Riskbedömningar ska också göras när ändringar i verksamheten planeras.

Exempel på krav Arbetsmiljöverket kan rikta till arbetsgivare som inte lever upp till 8§. 

 1. Ni ska genomföra en undersökning och riskbedömning av arbetsförhållandena i er verksamhet. Undersökningen ska gälla alla faktorer som påverkar arbetsmiljön, alltså både fysiska, organisatoriska och sociala förhållanden. Riskbedömningen ska dokumenteras skriftligt.
 2. Innan ni genomför de planerade förändringarna i er verksamhet ska ni undersöka och bedöma vilka risker för ohälsa och/eller olycksfall som förändringarna kan medföra för personalen. Riskbedömningen ska dokumenteras skriftligt. 

9§. Utredning av ohälsa, olyckor och tillbud

Att utreda orsakerna till ohälsa, olyckor och tillbud är en del av att undersöka sin arbetsmiljö. Det är nödvändigt att alltid utreda orsaker till oönskade händelser för att se om det finns samband mellan händelser och arbetet. Syftet är att hitta orsaker till händelser, inte att kasta skuld på någon. För att fånga upp vilka oönskade händelser som inträffar i verksamheten behövs någon form av rapporteringssystem.

Exempel på krav Arbetsmiljöverket kan rikta till arbetsgivare som inte lever upp till 9§. 

 1. Ni ska utreda orsakerna till de händelser i form av ohälsa, olycka eller tillbud som inträffat i er verksamhet så att risker för ohälsa och olycksfall kan förebyggas i fortsättningen. 
 2. Ni ska säkerställa att alla arbetstagare känner till att tillbud i verksamheten ska rapporteras. Informationen ska innehålla vad som ska rapporteras, hur det ska rapporteras och till vem rapporteringen ska göras. 

10§. Åtgärder av risker

För att ta bort eller minska de arbetsmiljörisker som har identifierats behöver ofta olika slags åtgärder vidtas. Undersökningar och bedömningar av risker i arbetsmiljön är underlag för att bestämma vilka åtgärder som behöver genomföras. Flera olika åtgärder krävs ofta för att komma till rätta med en specifik risk. De åtgärder som inte genomförs omedelbart ska föras in i en skriftlig handlingsplan. Alla åtgärder ska följas upp för att se om de haft avsedd effekt.

Exempel på krav Arbetsmiljöverket kan rikta till arbetsgivare som inte lever upp till 10§. 

 1. Ni ska i en skriftlig handlingsplan dokumentera de arbetsmiljöåtgärder som ni anser behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall och som ni inte genomför omedelbart. I handlingsplanen ska anges när åtgärderna ska vara genomförda och vem som ska se till att de genomförs. 
 2. Ni ska kontrollera om de åtgärder ni genomfört ledde till det resultat i arbetsmiljön som ni förväntat er. Om risker för ohälsa eller olycksfall kvarstår ska ni genomföra de ytterligare åtgärder som behövs. 

11§. Årlig uppföljning

En gång om året ska det göras en uppföljning av de systematiska arbetsmiljöarbetet. Syftet är att undersöka och säkerställa att arbetet bedrivs så som föreskrifterna kräver, att det funkar och att arbetsmiljöarbetets olika delar hänger ihop. Viktigt är såklart också att ta reda på att det verkligen leder till en bättre arbetsmiljö. Vid uppföljningen blir det möjligt att hitta brister men det ger också möjlighet att överblicka och styra arbetsmiljöarbetet. Det är också ett bra tillfälle att undersöka om arbetsmiljöarbetet är en naturlig del av verksamheten.

Exempel på krav Arbetsmiljöverket kan rikta till arbetsgivare som inte lever upp till 11§. 

 1. Ni ska minst varje år göra en uppföljning av de olika aktiviteterna i det systematiska arbetsmiljöarbetet i er verksamhet, samt utifrån resultatet av uppföljningen besluta om de åtgärder som kan behövas för att förbättra arbetsmiljöarbetet.
 2. Er årliga uppföljning av arbetsmiljöarbetet ska dokumenteras skriftligt då det finns minst tio arbetstagare i er verksamhet. 

12§. Företagshälsovård

Om kunskaperna och kompetensen i den egna verksamheten inte räcker till för arbetsmiljöarbetet ska företagshälsovård eller motsvarande sakkunnig hjälp tas in. Företagshälsovård kan upphandlas utifrån eller ordnas som en självständig del av företagets verksamhet och ska kunna utnyttjas både av arbetsgivare och arbetstagare. Det är lämpligt att den anlitas som en sammanhållen resurs och inte bara till enstaka tjänster. Hjälpen ska vara neutral i förhållande till arbetsgivare och arbetstagare.

Exempel på krav Arbetsmiljöverket kan rikta till arbetsgivare som inte lever upp till 12§. 

 1. Ni ska anlita företagshälsovård eller motsvarande sakkunnig hjälp utifrån för stöd i bedrivandet av det systematiska arbetsmiljöarbetet i er verksamhet.

Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1), föreskrifter

Omslagsbild: AFS
Föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete gäller för alla arbetsgivare. Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten för att förebygga olyckor och ohälsa.
Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1), föreskrifter

Senast uppdaterad 2022-12-21