Självskattning: Systematiskt arbetsmiljöarbete

Hur bra är ni på systematiskt arbetsmiljöarbete?

Det här självskattningsverktyget utgår från reglerna om systematiskt arbetsmiljöarbete och består av ett antal påståenden. Den som gör enkäten ombeds att ta ställning till påståendena och avgöra hur väl de stämmer in på den egna verksamheten.

Tanken med självskattningsverktyget är att du som arbetsgivare tillsammans med dina medarbetare ska kunna använda det för att få igång en diskussion om ert arbetsmiljöarbete.

Enskilt eller grupp 

Du kan genomföra självskattningen enskilt eller skapa en länk för att skicka ut till dina medarbetare för att få ett resultat för en hel grupp. Om det behövs, kan du skapa flera länkar till olika delar av er organisation. 

Du kan spara sammanställningen digitalt. Arbetsmiljöverket kan inte följa eller spara några resultat.

När gruppen har genomfört självskattningen får du en sammanställning av svaren och förslag på sidor på av.se där det finns mer information om områden som arbetsgivaren kan arbeta med i verksamhetens systematiska arbetsmiljöarbete. Andra delar av det systematiska arbetsmiljöarbetet kan också behöva utvecklas, oavsett vilka prioriteringar som föreslås från självskattningens resultat.

Observera

Arbetsgivaren har alltid ansvaret för arbetsmiljön och att följa de regler som gäller den egna verksamheten, inbegripet arbetsmiljölagen och föreskrifter under den. Vid en inspektion kan Arbetsmiljöverket komma att ställa krav på alla områden, inklusive sådana som i resultaten av självskattningen har markerats som bra.

Självskattningen fungerar inte så bra med Internet Explorer.

www.av.se